VERENIGT U TEGEN DE "VREEMDEN" Of beter zaai de zaden van kapitaalextremistische oorlogszoekerij ... opnieuw Kees Deckers April 2014 Hoewel op het eerste gezicht het korte artikel: "Bill Clinton 'Wouldn't be Surprised' if Aliens Exist" (Bill Clinton zou niet verbaasd zijn als  Vreemden bestaan) door Dan Good (internetreferentie (9-04-14): http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/04/bill-clinton-wouldnt-be-  surprised-if-aliens-exist/), gebaseerd op het interview van woensdag 2 april in een Noord-Amerikaans praatprogramma, een redelijk positief  verhaal schijnt voor de U.F.O.-gemeenschap, kan het in feite ook een zeer negatieve, politiek gelegen komend en bedrieglijk handig verhaal  zijn, beraamd tussen de gastheer van het praatprogramma, Jim Kimmel en een ex-president van de zogenaamde Verenigde Staten van Noord-  Amerika, gebracht in een saus van zogenaamd grappige humor (internetreferentie (9-04-14): http://www.youtube.com/ watch?v=6PNttGg-  z84). Wij, 99%, willen vermaakt worden en we willen ons geen zorgen maken, dus: Blahblahblah, hahaha, blahblahblah, hahaha,  blahblahblah, hahaha... Een lach per seconde. En tussen de regels door... worden de politieke strategieën en fortificaties voor morgen  gesuggereerd en op hun plaats gebracht. Twee waarheidsgetrouwe of bedrieglijke verklaringen? In het interview verklaart voormalig president Clinton twee dingen, herhaald in het artikel:  1. Dat hij "zijn medewerkers Area 51, de Nevada militaire faciliteit, liet onderzoeken "om te verzekeren dat daar beneden geen vreemde was.""  en dat hij "alle Roswell-documenten liet checken - alles,"". Wat, logischerwijze, de interviewer Kimmel doet vragen: ""Als u zag dat daar  vreemden waren, zou u ons dat vertellen?"" Waarop Clinton's antwoord is: "Ja".  2. Dat volgens hem één van de voordelen van "een invasie van vreemden" kan zijn dat: ""het misschien de enige weg is om ons te verenigen  in de steeds verder verdeelde wereld van ons … denk aan alle verschillen tussen mensen op Aarde, die klein zouden lijken als we ons  bedreigd voelden door een binnendringer uit de ruimte" ... "Dat is de hele theorie van 'Independence Day (OnafhankelijkheidsDag).  Iedereen komt bij elkaar en doet aardig.""  Klinkt positief en waarheidsgetrouw? Laten we eerlijk zijn, beide uitspraken kunnen evenzogoed weer opnieuw simpelweg gezaaid en verspreid  worden als politieke zaden om te geloven in de goedheid en waarheidsgetrouwheid van kapitaalextremisten en speciaal de regerende topkaste  van Noord-Amerika. Twee soorten zaden (even politiek gemanipuleerd als de zaden van Monsanto genetisch gemanipuleerd zijn) worden  gezaaid. De eerste: Nee, Noord-Amerikaanse leiders en kapitaalextremisten liegen niet en niets werd en wordt geheim gehouden in onze  "Amerikaanse Droom"-natie. En de tweede: Ja, het is het beste je te verenigen en je energie, geld en leven weer opnieuw in handen van deze  zeer aardige mensen te plaatsen, de oorlogzoekende kapitaalextremistische kaste en hun militairen, jullie leiders, die jullie, de middenkaste en  de onderkaste, zullen verdedigen, tegen de misschien bestaande, en misschien vijandige vreemden die naar de Aarde komen. Blahblahblah,  hahaha, blahblahblah, hahaha, blahblahblah, hahaha...  “De reden waarom ze het de Amerikaanse Droom noemen is omdat je moet slapen om het te geloven” George Carlin, Noord-Amerikaans komediant, schrijver, maatschappijcriticus en acteur over de Noord-Amerikaanse Droom Deze "We vertelden geen leugens in het verleden, maar we waarschuwen voor de toekomst"-houding, wordt opnieuw en opnieuw toegepast  door de oligarchisten. Zoals een Nederlandse webplek "Niburu.nl" in haar artikel: "Bill Clinton liet onderzoek doen naar buitenaardsen" over  hetzelfde interview terecht opmerkt:  ...Het lijkt er sterk op dat iedere Amerikaanse president dit standaardriedeltje gebruikt. Tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties in 1987 sprak toenmalig president  Ronald Reagan nagenoeg dezelfde woorden: “Wellicht is een dreiging van buitenaf nodig om te beseffen dat we een gemeenschappelijke band hebben. Stel je voor hoe  snel wereldwijde verschillen zouden verdwijnen als we worden geconfronteerd met een buitenaardse dreiging.”...  Internetreferentie (09-04-14):  http://www.niburu.nl/bill-clinton-zal-niet-verbaasd-zijn-als-bezoek-krijgen-van-buitenaardsen/  Deze website wijst er ook op dat:   De regering Clinton werkte ook samen met Laurance Rockefeller om informatie over buitenaardsen naar buiten te krijgen. Uit interne stukken is gebleken dat  Rockefeller samen met medewerkers van Clinton werkte aan een document getiteld ‘Lifting Secrecy on Information About Extraterrestrial Intelligence as Part of the  Current Classification Review’ (Het Opheffen van Geheimhouding op Informatie Over Buitenaardse Intelligentie als Onderdeel van de Huidige Classificatie-  Herziening). Over de samenwerking met Rockefeller werd nooit openlijk gesproken.  John Podesta was tijdens het presidentschap van Bill Clinton stafchef van het Witte Huis. Hij is op dit moment één van de adviseurs van president Obama. In 2002 zei  Podesta tijdens een conferentie in Washington DC: “Het wordt tijd dat de overheid 25 jaar oude geheime stukken vrijgeeft zodat wetenschappers de werkelijke aard van  dit fenomeen kunnen vaststellen.”  Internetreferentie (09-04-14):  http://www.niburu.nl/bill-clinton-zal-niet-verbaasd-zijn-als-bezoek-krijgen-van-buitenaardsen/  Deze twee punten mogen het idee geven dat Clinton volkomen oprecht is met zijn twee verklaringen. Maar deze twee punten kunnen even  gemakkelijk alleen gebruikt zijn om uit te vinden hoe het best politiek zand te strooien in de ogen van de 99% en ze weer in slaap te sussen.  Waarom bijvoorbeeld alleen de documenten declassificeren, die meer dan 25 jaar oud zijn?  Een andere webplek geeft zelfs meer citaten, die aantonen dat de oorlogskreet: Verenigt u tegen de "Vreemden" in de betekenis van  BuitenAardsen inderdaad gebruikt wordt als een reclameriedel. Volgens de "Socio-Economics History Blog" webplek, dateert de eerste keer dat  de riedel is toegepast waarschijnlijk bijna 100 jaar terug. In 1917 verklaarde een zekere John Dewey (filosofieprofessor aan de Columbia  Universiteit): "Iemand merkte op dat de beste wijze om alle naties op deze aardbol te verenigen een aanval zou zijn door een andere planeet.  In het aanzicht van een dergelijke vreemde vijand, zouden mensen antwoorden met een gevoel van hun eenheid van belang en doel."  (internetreferentie (11-04-14): http://socioecohistory.wordpress.com/2010/08/23/president-ronald-reagans-1987-speech-about-ufo-alien-  invasion-at-united-nations/). Verenigt u tegen de "Vreemden" Ik heb het woord “Aliens” tot hier toe vertaald met "Vreemden" en het in de titel van dit artikel tussen aanhalingstekens geplaatst. Omdat  evenals het gebruik van zogenaamd grappige humor, woordspel ook een heel goed middel is om de werkelijke intenties van zogenaamde  leiders te verdoezelen. Het Engelstalige woord Alien heeft als synoniemen (woorden die dezelfde of bijna dezelfde betekenis hebben als een  ander woord of woorden in een taal): Strange (raar, niet vertrouwd), foreign (buitenlands, uitheems), odd (eigenaardig, bizar), weird (bizar,  vreemd, griezelig, angstwekkend), funny (raar, grappig), horrible (akelig, afschuwelijk, huiveringwekkend), awful (vreselijk), hideous  (afzichtelijk), horrid (afgrijselijk), abominable (walgelijk, weerzinwekkend, verfoeilijk) enzovoorts. En het heeft ook de betekenis van: Stranger  (vreemdeling, vreemde), foreigner (buitenlander), outlander (vreemdeling), entrant (toetreder), incomer (inkomer, vreemdeling) enzovoorts.  Dus met het woord Alien wordt niet alleen bedoeld: ExtraTerrestrial (BuitenAardse) of E.T., maar ook de mens zelf, dat wil zeggen elke mens  die niet in je eigen land, stad of dorp is geboren. En het verwarren van de eerste betekenissen van Alien, zoals akelig, afschuwelijk, walgelijk  en weerzinwekkend met de tweede, zoals buitenlander en toetreder zegt genoeg over hoe mensen die half slapen zullen reageren op de  laatste. Dus het woord "Alien", “Vreemden”, gebruiken wanneer gesproken wordt over BuitenAardsen heeft voor veel mensen een directe link  met elke andere mens die zij niet willen in hun eigen, meestentijds (mannetjes-)god-gegeven genoemde land en natie, maar in werkelijkheid  van anderen gestolen door middel van oorlogszuchtige middelen. Het kan worden toegepast als een heel doortrapt woordspel om zowel  BuitenAardsen als Aardsen te bedoelen. Terwijl aan de andere kant het heel eenvoudig kan worden voorkomen om de ene Vreemdeling (van de  Aarde) te verwarren met een andere Vreemdeling (van buiten de Aarde) door de term ExtraTerrestrial, BuitenAardse te gebruiken of heel kort  E.T. Maar nee, dit wordt niet gedaan. Verwar de term, verwar de zaak en: Blahblahblah, hahaha, blahblahblah, hahaha, blahblahblah,  hahaha...  De kapitalistische reclameboodschap en -riedel gebruiken, die over de Vreemde BuitenAardsen gaat is een goede truc in een kapitalistische  economie om de 99% van een zogenaamde natie te verenigen onder de wensen en regels van de 1%. Maar vooraf defensiesystemen en  verwoestende wapens creëren tegen BuitenAardsen, zonder te weten hoe ze er uitzien, wie het zijn, wat hun bedoelingen zijn en waar ze toe  in staat zijn is bizar. Of, deze zogenaamde leiders moeten kennis bezitten die de 99% niet hebben. Maar totdat ze dit toegeven, kunnen ze niet  één mogelijk wapen tegen BuitenAardsen terecht voorstellen aan de 99%. Vooral niet als het even gemakkelijk gebruikt kan worden tegen de  99% zelf. Tenzij deze 99% zich natuurlijk in slaap laat sussen en laat vermaken met een lach per seconde. Wat zijn deze BuitenAardsen waar  wij, de 99%, ons tegen moeten verenigen en tegen moeten vechten? Als sommige ontmoetingen tussen vliegtuigen en U.F.O.'s binnen onze  eigen atmosfeer, waaronder die in Iran in 1976, zoals ervaren door Generaal Parviz Jafari (Gepensioneerd) en in Peru in 1980, zoals ervaren  door Commandant Oscar Santa María Huertas (Gepensioneerd), voorbeelden zijn van wat technologie van zekere BuitenAardse beschavingen  kan doen, zijn zij in kennis lichtjaren op ons voor. Maar ze kunnen ook wolken van onbekende virussen of microscopische nanorobots vooruit  zenden. Ze zouden in staat kunnen zijn meer dan de drie ruimtelijke dimensies, waarin wij mensen leven, te gebruiken, guerilla tactieken  toepassend door naar wens in en uit onze driedimensionale ruimte te bewegen. Enzovoorts. Dus hoe kunnen we een onbekende vijand met  onbekende krachten bevechten, over wie de meeste zogenaamde leiders nog altijd beweren dat ze niet bestaan? Intussen worden we opnieuw  en opnieuw en opnieuw aangezet tot Verenigt u tegen de "Vreemde" Aardsen, onze medemensen. Zodat wapens straffeloos eindeloos  gecreëerd kunnen worden, die gebruikt kunnen worden tegen elke mens levend op Aarde. Toen Putin kortgeleden een journalist in zijn gezicht  uitlachte, die beweerde dat het anti-raket-schild in Europa daar is geplaatst tegen Iran en niet tegen Rusland, had hij volkomen gelijk om te  lachen (internetreferentie: (12-04-14): http://www.youtube.com/watch?v=8ux3oiWELIQ). Het is kleinzielig genoeg dat de zogenaamde  N.A.V.O. dit schild heeft gebouwd tegen Iran, maar geloven dat het niet even gemakkelijk gebruikt kan worden tegen andere zogenaamde  naties is werkelijk te pathetisch voor woorden. Het kan zelfs gebruikt worden tegen zogenaamd Europese landen, onderdeel van de N.A.V.O.,  als de noodzaak zich voordoet volgens de 1% van kapitaalextremisten.  Beide voormalige presidenten van de zogenaamde Verenigde Staten van Noord-Amerika, Reagan en Clinton, geven met dit soort uitspraken  hun lobbyist vrienden het meest belangrijke wapen in handen, te weten: Al de goedgelovigen onder de 99% van Noord-Amerikaanse mensen,  die het zogenaamd verenigde volk zullen spelen in de volgende oorlog, waarvoor zelfs nog nieuwere en nog verwoestender wapens gemaakt  moeten worden met hun energie en hun geld, daarmee de 1% of de über-kaste van Noord-Amerikanen verrijkend, en zelfs met hun  gezondheid en leven, een goede manier om de totale bevolking van de Aarde en van de eigen natie te verminderen en daarmee veel energie te  besparen. Het is gedaan door de zogenaamde president George Bush en cohorten startend met de massamoord van Noord-Amerikanen door  het vernietigen van de Twin Towers in 2001, en daarmee het recht te vestigen om de oorlogskreet "Verenigt u tegen de "Vreemden"" van Irak"  en de islam te starten. Sinsdien, is het gebruikt tegen ondermeer Afghanistan, Syria, Iran en nu Rusland.  Kortom: Ga door met het verenigen van de 99% van je eigen natie tegen wat voor Vreemden dan ook, en dit is de manier om jezelf en je  familie en vrienden voor onbepaalde tijd te verrijken.  Omhoog Volgende pagina