NOORD-AMERIKA START ILLEGALE RUIMTEKOLONISATIE BuitenAardsen opgepast: De Aardsen komen! (Een om-over-na-te-denken-artikel) 7 december 2015 Kees Deckers Terwijl wetenschappers en ufologen elkaar in de haren blijven vliegen over of BuitenAardsen nu wel of niet de Aarde al bezoeken, hebben  zowel de senaat als het congres van de Verenigde Staten van Noord-Amerika een wet aangenomen, die het ruimtebedrijven mogelijk maakt de  eigendomsrechten te verkrijgen van grondstoffen, die zij delven op met name asteroïden. Dit meldt niet alleen "PressTV", maar is ook te lezen  op "Popular Science" in een artikel door Sarah Fecht. Ergo: De Aardse soort en levensvorm Homo Sapiens wil ook BuitenAards worden. De  enige reden van zìjn bezoeken buiten de Aarde: Financieel gewin.  Ten tijde van Sarah Fecht's artikel was het wetsvoorstel juist door de senaat aangenomen met toevoeging van enkele amendementen. Het  congres van de V.S. is blijkbaar accoord gegaan met deze wijzigingen en heeft het wetsvoorstel, dat bekend staat als "Space Act of 2015"  (RuimteWet van 2015), op 18 november jongstleden aangenomen. En een week later, op 25 november, heeft de president van dat land zijn  handtekening gezet en het wetsvoorstel tot wet gemaakt, zoals valt te lezen op de webplek "Planetary Resources - The Asteroid Mining  Company".  Commercialisering, Concurrentie en Winstbejag gaan BuitenAards  De tekst van de wet kan gevonden worden op "Congress.Gov" als "H.R.2262 - U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act" (H.R.2262  - V.S. Commerciële RuimteLancering ConcurrentieWet) (https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text).  In hoeverre dit een ge- en vervolg is van het 5de jaarlijkse "Global Competitiveness Forum" (WereldConcurrentie-Forum) dat in 2011 in Riyad,  Saoedi-Arabië werd gehouden? Daar werd in ieder geval ondermeer gesproken over "Contact: Learning From Outer Space" (Contact: Leren van  de Ruimte). En daarmee werd daar de officiële start gemaakt voor ruimtekolonisatie door multinationaal koloniserende en andere bedrijven,  die nu ook de ruimte via kolonisatie willen bezitten. Van de webplek "ExoNews":  Het vijfde jaarlijkse Global Competitiveness Forum (G.C.F.) sloot gisteren af in Riyad, Saoedi-Arabië. Forum-presentaties en -discussies vonden plaats van 22 tot 25  januari, 2011. Hoewel deze conferentie normaal van weinig persoonlijke interesse zou zijn voor mij, trok dit jaar's rooster van geïnviteerde sprekers aan de conferentie  mijn aandacht. Ufoloog Stanton Friedman, journalist en welbekend Brits U.F.O.-autoriteit Nick Pope, waagkapitalist en welbekend U.F.O.-autoriteit Jacques Vallée en  welbekend wetenschapsschrijver, briljant natuurkundige en History Channel U.F.O.-commentator Michio Kaku werden uitgenodigd om te spreken op het G.C.F. van dit  jaar. De titel van hun presentatie? Contact: Learning From Outer Space. Dit is een zeer interessante en zeer welkome, nieuwe ontwikkeling.  (http://exonews.org/riyadh-saudi-arabia-2011-global-competitiveness-forum-and-ufos/)  Een illustratieve weergave van hetgeen besproken werd op het Global Competitiveness Forum 2011 met betrekking tot Contact: Learning From Outer Space Kapitalistische Kapers op de Kust van de Ruimte  In haar artikel "Senate Votes To Legalize Space Mining - One step closer to owning pieces of asteroids?" (Senaat Stemt Voor het Legaliseren  van RuimteMijnbouw - Eén stap dichter bij het bezitten van stukken asteroïden?) de dato 11 november begint Sarah Fecht met aan te geven  dat na lange vertraging een belangrijke ruimtewet eindelijk door de senaat is. Het artikel vertelt verder:  Naar het Delven van Asteroïden  Op het moment is het niet duidelijk of ruimtemijnbouw legaal is. Hoewel er niets is dat het delven van asteroïden door privé-bedrijven uitdrukkelijk verbiedt, verklaart het  Outer Space Treaty (Buiten-Ruimte Verdrag) dat geen enkele natie eigendom kan bezitten in de ruimte. De bewoordingen van het verdrag zijn vaag genoeg dat bedrijven  zich er van willen verzekeren dat zij de grondstoffen zullen bezitten, die zij delven uit asteroïden, voordat zij miljoenen of biljoenen dollars investeren om ze te proberen te  delven. De wet zou deze eigendomsrechten officieel maken, tenminste onder de wetgeving van de V.S. Hoewel bedrijven de asteroïden zelf niet kunnen bezitten, luidt de  huidige versie:  "Een burger van de Verenigde Staten, betrokken in de commerciële winning van een asteroïde-grondstof of een ruimte-grondstof, zal krachtens dit hoofdstuk het recht hebben tot elke verkregen asteroïde-grondstof of ruimte-grondstof, inclusief het bezitten, in eigendom hebben, transporteren, gebruiken en verkopen van de verkregen asteroïde-  grondstof of ruimte-grondstof in overeenstemming met toepasselijk recht, inclusief de internationale verplichtingen van de Verenigde Staten." Internetreferentie: http://www.popsci.com/congress-votes-to-legalize-asteroid-mining  1. In de nieuwe versie is het woord "abiotisch" toegevoegd aan de definitie over "ruimtegrondstoffen", om te specificeren dat BuitenAardse  levensvormen niet als een grondstof worden beschouwd.  Eigen opmerking:  Zoals op Aarde koeien, kippen, vissen, vogels, en letterlijk alle dierlijke en plantaardige levensvomen wèl als grondstof worden beschouwd en  als dusdanig mogen worden gebruikt, gemanipuleerd, verkocht en tot bezit gemaakt. Hoelang zal dat verschil in stand worden gehouden als  het eenmaal zo ver is dat mensen in staat zullen zijn asteroïden en andere hemellichamen te koloniseren en te delven en zij op één of andere  vorm van BuitenAards leven stuiten?  2. De senaat heeft zich er verder van verzekerd dat alle mogelijke problemen die met betrekking tot het Outer Space Treaty van de Verenigde  Naties kunnen ontstaan zijn afgedekt, om de woede van andere naties te voorkomen. Men meent dat door de inwerkingtreding van de  "Space Act of 2015" de Verenigde Staten niet soevereiniteit of soevereine of exclusieve rechten of jurisdictie of eigendomsrechten over enig  hemellichaam doen gelden. Maar volgens Michael Listner, advocaat en oprichter van het adviesbedrijf "Space Law and Policy Solutions"  (RuimteWet en -BeleidsOplossingen), kunnen de V.S., omdat zij niets in de ruimte kunnen bezitten, ook niet daadwerkelijk rechten uitdelen  van stukken ervan. "Het zou zijn als dat je mij vraagt om een stuk taart, en ik zou zeggen, ga naar mijn buurman's huis en neem een stuk  van zijn taart en kom dan terug om mij ervoor te bedanken." Listner meent dat er veel meer internationale discussies over ruimtemijnbouw  hadden moeten plaatsvinden, voordat deze wet in de V.S. werd voorgesteld.  3. De senaat haalde ook veel bewoordingen uit het wetsvoorstel, die mijnbouwers zouden beschermen tegen "harmful interference"  (schadelijke bemoeienis) of dingen die de normale bedrijfsactiviteiten zouden ontwrichten, zoals, mogelijk, de regering van de Verenigde  Staten, andere naties en andere ruimtemijnbouw-bedrijven.  Maar enthousiast voorstander van de wet, bedrijf "Planetary Resources - The Asteroid Mining Company" (http://www.planetaryresources.  com/#home-team), liet via haar woordvoerster Stacey Tearne weten dat zij het verlies van deze schadelijke bemoeienis-clausules niet zo  erg vinden, want: "We vertrouwen er volledig op dat de bestaande Buiten-Ruimte Verdrag-taal ons voorziet van de bescherming tegen  schadelijke bemoeienis en, als dat faalt, hebben we het juridische recht om hulp te zoeken."  Eigen opmerking:  Waarmee duidelijk mag zijn dat straks niet alleen de term "abiotisch" stukje bij beetje anders zal worden geïnterpreteerd en bijgesteld ten  koste van BuitenAards leven en ten bate van ruimtemijnbouwbedrijven. Maar ook dat deze bedrijven straks steeds meer vrij spel gaan krijgen  om te doen en te laten wat zij daarbuiten willen, zonder dat zij kunnen worden teruggefloten door wie dan ook. Die optie is nu al  ingecalculeerd in de berekeningen van deze ruimte-investeerders.  Tot zover het artikel door Sarah Fecht op "Popular Science". Inmiddels is de eerste "woede" van anderen al opgewekt, zoals blijkt uit het artikel  "US Congress announces open season on space resources" (Congres van V.S. kondigt open jachtseizoen op ruimtegrondstoffen aan) op  "PressTV". Weigeren te Leren van de Geschiedenis  Het artikel van 29 november begint als volgt:  Gedurende het Tijdperk van Ontdekking - dat ruwweg liep van de 15de tot de 18de eeuw - voerden nieuw ontstane Europese machten uitgebreide overzeese  exploraties uit en ontdekten nog niet in kaart gebrachte kleine en grote landmassa's, kort voordat deze gebieden werden geclaimd uit naam van de monarchen, die de expedities hadden gefinancierd. Maar al te vaak leidde dit tot bloedige oorlogen tussen rivalen, vooral over de meer lucratieve handelsroutes, die eindigden in de kolonisatie van de nieuw-gevonden landen en naties. Maar wie bezit de ruimte en wie kan er het eigendom van claimen? Is het voor iedereen of voor  niemand? Gaat de geschiedenis van de ruimte-exploratie die van zijn aardse voorganger volgen? Tot de tweede helft van de twintigste eeuw en de komst van het tijdperk van ruimte-exploratie, dacht men niet direct aan bezit, wanneer de ruimte opdook in dialoog. Het artikel wijst vervolgens op het al eerder genoemde in 1967 door bijna 130 landen bekrachtigde Outer Space Treaty van de Verenigde  Naties, waarin staat:  De Buiten-Ruimte, inclusief de maan en andere hemellichamen, kan niet onderworpen worden aan nationale toeëigening door eis van soevereiniteit, door middel van  gebruik of bezetting of door enig ander middel.  Tot de ondertekenaars van dit verdrag behoren ondermeer China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de V.S. Het betekent dat de ruimte niet  het eigendom is van één specifiek land of zogenaamde macht en dat niemand er alles of delen van kan opeisen, stelt het artikel. Het vervolgt  dan met:  Op 18 november, echter, veranderde alles toen het congres van de V.S., in strijd met het verdrag, de "Space Act of 2015" tot wet maakte, dat nu wacht op de handtekening  van V.S. president Barack Obama.  Volgens de wetgeving hebben V.S.-ruimtebedrijven de rechten om natuurlijke grondstoffen, die zij delven uit hemellichamen, inclusief asteroïden, te bezitten en te  verkopen. De andere kant van de munt, echter, is dat het eenzijdig onttrekken van buitenaardse grondstoffen de ongerepte omstandigheden van de ruimte voor eeuwig  onomkeerbaar wijzigen, en ons doen denken aan de klassieke weergave van de "wie waagt die wint"-filosofie van het Wilde Westen. De ruimte is het landschap van de  gehele mensheid en niet het exclusieve eigendom van een bepaald land uitgerust met ruimtetechnologie. Het dient wettelijk te worden ondersteund en begrepen door  wetten afgesproken door alle naties, die krachtig genoeg zijn om nationale wetgeving van één bepaald land, die de systematische exploitatie van minerale grondstoffen in  de ruimte zoekt, te verijdelen.  De ruimte kan niet behandeld worden zoals de Aarde werd behandeld in de voorbije dagen van het Tijdperk van Ontdekking. De Oude Romeinen hadden dit alles correct  in hun juridische stelregel: "Wat iedereen aangaat, dient door iedereen te worden besloten."  Internetreferentie: http://www.presstv.ir/Detail/2015/11/29/439554/US-NASA-UN-space-Obama-Outer-Space-Treaty-Space-Act-of-2015  Noord-Amerikaanse Eigen Roem Stinkt  Inmiddels is de wet voorzien van de handtekening van de president van Noord-Amerika, zoals blijkt uit de volgende informatie van de webplek  "Planetary Resources - The Asteroid Mining Company":  President Obama Tekent Wetsvoorstel, dat Asteroïde-grondstof EigendomsRechten tot Wet Maakt Redmond, Wash. - 25 november, 2015 - Planetary Resources, het asteroïdemijnbouwbedrijf, juicht President Obama toe, die de V.S. Commerciële RuimteLancering  ConcurrentieWet (H.R. 2262) tot wet tekende. Deze wet erkent het recht van V.S. burgers om asteroïde-grondstoffen, die zij verwerven, te mogen bezitten en moedigt de  commerciële exploratie en gebruikmaking van grondstoffen van asteroïden aan.    Enkele loftuitingskreten uit het artikel:  "Dit is de enige grootste erkenning van eigendomsrechten in de geschiedenis," zei Eric Anderson, medeoprichter en medevoorzitter van Planetary Resources, Inc. "Deze  wetgeving vestigt hetzelfde ondersteunende kader, dat de grote economieën in de geschiedenis creëerde en zal de duurzame ontwikkeling van de ruimte aanmoedigen."  Peter H. Diamandis, M.D., medeoprichter en medevoorzitter van Planetary Resources, Inc., zei, "Honderd jaar na nu zal de mensheid naar deze periode in de tijd kijken als  het punt, waarop we in staat waren een permanent vaste voet in de ruimte te vestigen. In de geschiedenis is er nooit een sneller tempo van ontwikkeling geweest dan nu."  Peter Marquez, onderdirecteur van Wereldwijde Betrokkenheid, Planetary Resources, Inc., zei, "Onze natie's voortdurende leiderschap en welvaart in de ruimte wordt  mogelijk gemaakt door deze nieuwe wet…"  Senator Rubio (R-FL) zei: "Door onze gehele economie, dienen we onnodige regulering te elimineren die teveel kost en die het voor Amerikaanse vernieuwers  moeilijker maakt banen te creëren. De hervormingen die hier zijn opgenomen maken het gemakkelijker voor vernieuwers om Amerikanen terug te brengen in de  suborbitale ruimte en zal de Amerikaanse ruimte-industrie helpen verder de ruimte in te blijven door duwen dan ooit tevoren..."  Congressman Posey (R-FL) zei: "Deze tweepartijen, tweekamerstelsel wetgeving is een mijlpaal voor het Amerikaanse leiderschap in de verkenning van de ruimte.  Het erkennen van fundamentele, wettelijke bescherming in de ruimte zal de weg helpen plaveien voor opwindende, toekomstige, commerciële ruimte-inspanningen.  Asteroïden en andere objecten in de ruimte zijn uitstekende potentiële bronnen van zeldzame mineralen en andere grondstoffen, die gebruikt kunnen worden om hier op  Aarde een breed scala aan producten  te maken en om toekomstige ruimte-exploratie-missies te ondersteunen. Amerikanen, die in ruimtemijnbouw-operaties willen  investeren, hebben de juridische zekerheid nodig dat zij de vruchten van hun arbeid kunnen houden, en dit wetsvoorstel biedt die zekerheid…"  Congressman Kilmer (R-WA) zei: "De commerciële ruimte-industrie in de Staat Washington wijst de weg in de ontwikkeling van de nieuwste en meest geavanceerde  technologie, die nodig is voor de ondersteuning van menselijke ruimte-exploratie. De V.S. Commerciële RuimteLancering ConcurrentieWet zal deze ondernemingen het  kader geven, dat zij nodig hebben om te blijven innoveren en om de verenigde Staten aan de top van deze groeiende, wereld-industrie te houden."  … Chris Lewicki, directeur en hoofdingenieur van Planetary Resources, Inc., zei: "Deze van-de-planeet-af economie zal onze levens hier op Aarde voor altijd verbeteren.  We vieren deze wet, omdat het een pro-groei-omgeving creëert voor onze opkomende industrie door investeringen van de particuliere sector aan te moedigen en door een  toenemende stabiele en voorspelbare regelgeving te verzekeren."…  Internetreferentie: http://www.planetaryresources.com/2015/11/president-obama-signs-bill-recognizing-asteroid-resource-property-rights-into-law/  Leef lang en wordt rijk Geen Ethiek, Gewoonweg Rücksichtslos Nemen, Blijft de Mentaliteit  Met Michael Listner en "PressTV" ben ik het roerend eens dat er veel meer wereldwijde discussies en daaruit voortvloeiende afspraken dienen  te komen, alvorens welke mens, welk land of welk bedrijf dan ook het recht heeft om op asteroïden en andere hemellichamen mijnbouw en/of  andere werkzaamheden te verrichten. Die discussies beginnen bij ethische vraagstukken, zoals: Welke ethische regels horen te worden  gevolgd om de natuur buiten onze Aarde zo weinig mogelijk menselijk geweld aan te doen en niet tot ons slachtoffer te maken? En, gaan wij  als één eensgezinde mensheid aan de slag buiten de Aarde of nog altijd als kleine kliekjes elkaar kapotmakende Homo Sapiens? Onze  standaard sinds onze zelfbewustwording. Maar ethiek wordt, zoals altijd als er bezit en rijkdom te verkrijgen valt, bij voorbaat weer de prullenbak in gesmeten. BuitenAardsen of niet,  de Buiten-Ruimte behoort volgens de makers en fan(atic)s van deze wet toe aan hen. Dit is gebaseerd op een meedogenloze mentaliteit, die  slechts draait om puur financieel gewin. Brallerige en pompeuze, politieke kretelogie verhult daarbij waar het daadwerkelijk om gaat. Dat deze  mensen zeggen: De ruimte buiten de Aarde is simpelweg van ons en wij mogen er mee doen en laten wat wij willen, ten koste van alle natuur  daarbuiten. En tegelijkertijd ten koste van de meeste mensen en landen op Aarde, die niet in staat zijn er in te investeren. Als je niet kunt  mee-concurreren, ben je niet van belang.  De vraag is: Willen wij als mensheid later bekend staan als de Type 0-Beschaving, die puur en alleen om financieel gewin de ruimte in ging?  Als wij als mensheid de ruimte gaan behandelen zoals wij onze Aarde de laatste 200 jaar hebben behandeld, dan hebben wij niets geleerd en  vergroten wij de problemen die wij momenteel op Aarde hebben alleen maar naar een nog grotere omgeving.  Misschien moeten we via het Breakthrough Message-onderdeel van de "Breakthrough Initiatives" (zie: http://breakthroughinitiatives.org/  Initiative/2 en: http://worldwidebeingfreewebsite.com/buitenaards%2031.htm) maar eens eerlijke boodschappen de ruimte insturen naar  mogelijke BuitenAardse Beschavingen.  Boodschappen, die luiden: BuitenAardsen opgepast: De Aardsen komen… En zij hebben geen goede bedoelingen!  Omhoog