DE (TOTALE) WERKELIJKHEID EN DE "OFFICIËLE" WERKELIJKHEID - CATHERINE AUSTIN FITTS (DE GLOBAL B.E.M.-CONFERENTIE - DEEL II) Kees Deckers November 2012 Dit is het tweede in een reeks van artikelen naar aanleiding van de "Breakthrough Energy Conference" - "EnergieDoorbraak-Conferentie". Een  internationale conferentie met meer dan 18 sprekers over het gebruik van alternatieve energie en alternatieve bronnen van energie, die  plaatsvond op 9, 10 en 11 november te Hilversum en georganiseerd werd door Global B.E.M. Global B.E.M. staat voor "Global Breakthrough  Energy Movement" - "Wereldwijde Beweging voor EnergieDoorbraak".  http://globalbem.com/conference Tijdens de conferentie stonden de bronnen van energie centraal, die het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas) en hete  nucleaire reacties onnodig kunnen maken. Zo kwamen ondermeer nulpunt-energie, koude kernfusie oftewel Lage Energie Nucleaire Reacties,  geluid als bron van energie en orgon ter sprake.  En: Nee, de conferentie was niet alleen een bijeenkomen van van-de-wereld-vervreemde uitvinders, van fantasten en van dromers.  Integendeel, aanwezig, ook onder de sprekers, waren wetenschappers, zakenmensen en mensen uit de politiek. Zo gaven onder andere Paul  Hellyer (luchtvaartingenieur, voormalig Canadees minister van defensie, journalist, politiek commentator en met een levenslange interesse in  macro-economie), Johan Oldenkamp (cognitief psycholoog en lijsttrekker van de S.O.P.N.), Judy Wood (professor werktuigbouwkunde) en  Catherine Austin Fitts (eigenaresse van een bedrijf in beleggingsadviezen) een lezing.  Allen zoekend naar een energiedoorbraak, die pure nood-zaak is. Pure nood-zaak om de wereldwijde problemen met onze huidige bronnen  van energie op te lossen. Gebaseerd op slechts de energiebronnen fossiele brandstoffen en hete nucleaire reacties zijn rampen, oorlogen en  machtsspelletjes van enkelingen op multinationaal bedrijfsniveau en nationaal en unie-nationaal regeringsniveau de gevolgen van het huidige  energiebeleid.  Allen daarom ook zoekend naar nieuwe wegen om deze nieuwe bronnen van energie ten goede te laten te komen aan elke, individuele mens  op Aarde. Weg van de Centralisatie van Macht, die op dit moment vanuit een kleine groepering van mensen plaatsvindt. Een groepering, die  daarmee op dit moment de gehele mensheid in haar greep probeert te krijgen. Terug naar een Decentralisatie, waarbij de eigen energie van  elke mens weer aan hemzelf toebehoort. Waarbij de eigen energie weer vrij voor hem te gebruiken is. Vrij om op zijn eigen manier en wijze te  delen met anderen. Niet be-paald en be-perkt door een kleine groepering van mensen, die hem vertelt hoe hij zijn eigen energie wel mag en  moet gebruiken en hoe niet. En terug naar een Decentralisatie, waarbij alternatieve energie en energiebronnen elke, individuele mens weer  de kansen en mogelijkheden in eigen handen geeft. Niet om alleen een lang en prettig leven te kunnen leiden in een eigen, veilige  leefomgeving, maar ook om met die energie zich te kunnen ontwikkelen in eigenheid. Tot een mens, die, zonder verplichtingen, contributies  kan leveren aan zijn medemensen, vanuit de eigen wens, de eigen wil en het eigen hart.  In dit artikel geef ik een samenvatting van de lezing van Catherine Austin Fitts. Daaraan toegevoegd geef ik mijn eigen impressies, gedachten  en vraagtekens in de vorm van terzijdes. Deze terzijdes geef ik in groen aan.  De lezing van Catherine Austin Fitts, met de titel "Imagining the Reinvention of Everything" - "Denkbeelden vormend over de Heruitvinding  van Alles", had als hoofdthema de terugkeer van Centralisatie van Macht naar Decentralisatie van Macht. Haar idee om dit te bereiken gaat uit  van het weer in eigen handen van families, buurten, kleine bedrijven, kleine dorpen en gemeenschappen brengen en houden van geld, en  daarmee ook van kracht. Zoals in de programma-aankondiging van haar lezing staat: "Doorbraakenergie-technologie is meer dan nieuwe  technologie. Het is deel van de heruitvinding van alles. Hoe door invoering van doorbraakenergie een overgang van een op schaarste en  concurrentie gebaseerde economie naar een op overvloed en samenwerking gebaseerde economie ons allen tot profijt kan zijn."  In tegenstelling tot het verhaal van Michael Tellinger en het UBUNTU Contributionisme (zie mijn eerste artikel: "Historische Veekralen" en  UBUNTU Contributionisme - Michael Tellinger (De Global B.E.M.-Conferentie - deel I)) speelt geld wel een rol in de ideeën van Catherine Austin  Fitts. Een belangrijke rol zelfs. Wat niet verwonderlijk is, gezien haar werkzaamheden in de loop der tijd. Beiden echter, Tellinger en Austin  Fitts, zijn groot voorstander van decentralisatie. Beiden staan decentralisatie voor in plaats van centralisatie. Beiden willen de macht en de  kracht, die de mensen uit handen hebben weg gegeven in de handen van slechts enkelen, weer terugbrengen waar ze thuishoort. Als naast  het hoofdmotief: Ander energiegebruik en andere energiebronnen, één ander motief luid doorklonk tijdens de drie-daagse conferentie door  Global B.E.M., de Wereldwijde Beweging voor EnergieDoorbraak, dan was het wel decentralisatie. Ook in de lezingen van Paul Hellyer en  Brooks Agnews staat dit laatste motief voorop: Stoppen met centraliseren van geld en van macht.  Catherine Austin Fitts  Catherine Austin Fitts houdt van geld, zoals ze zelf zegt. Ze heeft een eigen bedrijf, Solari genaamd, een beleggingsadviesdienst, waar ze  oprichtster en voorzitster van is (internetreferenties (22-11-12): http://solariadvisors.com/ en: http://solari.com/blog/). Ze was directrice en  lid van de Raad van Bestuur van de Wall Street investeringsbank, Dillon, Read & Co., Inc. Ze diende ook als adjunct-secretaresse van de  commissaris van Volkshuisvesting en Federale Woningen in de eerste Bush Administratie en was de voorzitster van Hamilton Securities Group,  Inc., een investeringsbank. Ze ontwierp en sloot tot op heden meer dan 25 miljard dollar aan transacties en investeringen en leidde portfolio-  en beleggingsstrategieën voor 300 miljard dollar aan financiële activa en passiva.  Belangrijk voor haar is het decentraliseren van macht. Op haar webplek staat: "Onze missie is om u rijkdom te doen opbouwen op manieren  die macht decentraliseren. Wij geloven dat persoonlijke en familierijkdom een cruciaal ingrediënt zijn voor zowel individuele vrijheid als  gemeenschapsrijkdom." (internetreferentie (22-11-12): http://solari.com/about-us/).  En: "Ik geloof dat we onze financiën en onze wereld tegelijkertijd hand in hand kunnen veranderen. Ik geloof dat we dit kunnen starten in  onze levens en met familie, vrienden en collega's, waar we ook leven, en door onze netwerken op vele plaatsen. We kunnen dit doen door  onze tijd en ons geld te focussen op een financieel intieme wijze -- ter ondersteuning van authentieke leiders en gevarieerde, uitstekende  ondernemingen, die wij en onze netwerken kennen en vertrouwen -- die banen en financiële veiligheid creëren voor onze families en  gemeenschappen, die onze kleine boerderijen en bedrijven versterken, en die positieve beleggingsrendementen genereren voor lokale en  wereldwijde beleggers." (internetreferentie (22-11-12): http://solari.com/articles/solari_opportunity/).  Van een stervend systeem naar een nieuw geboren wordend systeem  Haar lezing deelt Catherine Austin Fitts in twee delen op. Het eerste deel gaat over "de wereld die stervende is". Het tweede deel over "de  wereld die geboren wordt". De eerste wereld is voor haar de wereld, waarin alle macht en geld gecentraliseerd wordt in de handen van slechts  enkelen. De tweede wereld is voor haar de wereld, waarin macht en geld gedecentraliseerd wordt, naar persoonlijke en familierijkdom. Haar  vragen zijn daarbij: Hoe bouwen we bruggen tussen deze twee werelden? En hoe kunnen we bijdragen naar een positieve richting?  Austin Fitts verdeelt de werkelijkheid in tweeën: In bovenstaande figuren toont zij een "officiële" werkelijkheid ingebed in een veel grotere werkelijkheid. Die "officiële" werkelijkheid geeft zij  aan als een "red button", een "rode knop". Op dit moment is het deze "officiële" werkelijkheid, waar we grote problemen mee ervaren op alle  gebieden en terreinen van onze samenleving. Maar wie van ons heeft het lef om die "rode knop" in te drukken en de "officiële" werkelijkheid  stop te zetten? Wie is bereid die knop in te drukken?, vraagt ze aan het publiek. Vrijwel niemand, want dat betekent dat ook de eigen,  persoonlijke zekerheden onzeker worden.  De "officiële" werkelijkheid en de werkelijkheid zijn niet hetzelfde. Vragen zijn wat de werkelijkheid is buiten de "officiële" werkelijkheid en  hoe we beide werkelijkheden tot één kunnen maken. Vraag is ook: Wie reguleert de "officiële" werkelijkheid? Deze werkelijkheid wordt  volgens Austin Fitts streng gecontroleerd door lijnen vanuit: technologie, geld en investeringen, kennis en bewondering.  Catherine Austin Fitts stelt dat het geldsysteem niet kan bestaan, niet kan werken zonder macht. Regeringen echter hebben geen idee hoe  het werkt. Volgens haar hebben we dan ook geen economisch probleem. Zelfs niet op wereldniveau. Wat we hebben is een politiek probleem.  De huidige rijkdom is net aan 1% van wat er mogelijk is aan rijkdom, omdat het slechts gebaseerd is op fossiele brandstoffen. De andere  99% aan rijkdom kan voortkomen uit "vrije energie". De vraag is echter: Zijn we in staat het op een wijze manier te gebruiken?  Kijkend naar een derde plaatje van haar "officiële" werkelijkheid als rode knop, vraagt ze: "Wat hebben mensen het meest nodig? Wat is het  meest gewenst?" Eén stap tot het bouwen van een brug is DUIDELIJKHEID, HELDERHEID, is haar antwoord.   In het plaatje is dus "Duidelijk" en "Het eens zijn" het meest gewenst. Daarna volgt "Duidelijk" en "Het oneens zijn". Het is nodig voor ons dat  we een cultuur krijgen, waarin we duidelijk en helder kunnen communiceren, ook over ons "Het oneens zijn". De "officiële" werkelijkheid is de  sociaal acceptabele zône, het sociaal acceptabele gebied. Dus proberen we met zijn allen in dat gebied te blijven. Maar de werkelijkheid is  veel groter dan deze "officiële" werkelijkheid. Wie creëert eigenlijk de "officiële" werkelijkheid? Dat doen wij zelf!  Terzijde. Die grotere werkelijkheid van Austin Fitts noem ik de Totale Werkelijkheid Laten we de "officiële" werkelijkheid van Catherine Austin  Fitts ook even met een andere term aanduiden. Met de term paradigma. Paradigma staat voor: stelsel van met elkaar samenhangende  wetenschappelijke theorieën, zienswijze, filosofisch uitgangspunt, grondhouding en wereldbeeld.  Het plaatje van Catherine Austin Fitts ziet er dan als volgt uit: Als we de "rode knop", de "officiële" werkelijkheid, zien als "de werkelijkheid van het wereldbeeld waarin wij leven", hoe doorbreken we dan  dit paradigma? Het huidige paradigma is vol met bewakers, die proberen te voorkomen dat wij door de grenzen van dit paradigma heen naar  een nieuwe doorbreken. Austin Fitts heeft gelijk, dat wij allen medebewakers zijn van die grenzen. Niemand van ons wil in onzekerheid leven.  Niemand wil daarom verandering. Verandering door het doorbreken van die grenzen. Verandering bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe  vormen van energie en van nieuwe bronnen van energie. We drukken dus zeker niet zelf die "rode knop" in. Sterker nog, we houden met zijn  allen ook nog eens angstvallig in de gaten, dat die "rode knop" niet wordt ingedrukt door een ander. Is dat niet het oude en bekende verhaal  van Plato, de Mythe of Allegorie van de Grot? Zelfs het merendeel van de 99% houdt zich liever vast aan zekerheden, dan op die knop te  drukken.  Kracht + Geld + Technologie = Centralisatie van Macht  Volgens Catherine Austin Fitts heeft een Coup d'État plaatsgevonden, een Staatsgreep met behulp van de formule: Kracht + Geld +  Technologie = Centralisatie van Macht. Zo werkt bijvoorbeeld het Centrale Banksysteem. Vanuit die Coup d'État vindt een re-engineering, een  opnieuw bouwen van het wereldwijde bestuur en van de wereldwijde economie plaats. Austin Fitts noemt Sir James Goldsmith, die in 1994 in  een interview het feit beschreef dat we letterlijk een nieuwe balans in het wereldwijde bestuur en de wereldwijde economie aan het  aanbrengen zijn.  Terzijde. Het interview van Charlie Rose met James Goldsmith en Laura Tyson staat op D.V.D., maar is ook in delen terug te vinden op  YouTube onder de titel "A prophetic interview with Sir James Goldsmith in 1994" - "Een profetisch interview met Sir James Goldsmith in 1994"  (internetreferentie (24-11-12): http://www.youtube.com/watch?v=4PQrz8F0dBI en: http://solari.com/blog/sir-james-goldsmith/).  Wie financiert die Coup d'État? Dat doen wij zelf!  Met een plaatje geeft Austin Fitts dit als volgt aan:  Terzijde. Ik ben het eens met Catherine Austin Fitts dat wij inderdaad zelf de Coup d'État financieren. Maar niet alleen met geld. Ook met  onze eigen kracht en energie. We geven zelf onze eigen kracht uit handen en in de handen van weinigen, waardoor de formule: Kracht + Geld  + Technologie leidt tot Centralisatie van Macht oftewel Macht van de Weinigen. Die weinigen gaan er vervolgens niet alleen de richting mee  be-palen en be-perken en sturen, die wij allen moeten ingaan, maar gaan daarmee tegelijkertijd ons besturen. Wij laten ons door die  weinigen zelfs leiden en (be)sturen naar de afgrond. Of zoals Paul Hellyer in zijn lezing zegt, onze zogenaamde leiders sturen hooguit een  beetje naar rechts, of misschien zelfs een beetje naar links, maar ze blijven op die afgrond afstevenen, in plaats van een U-bocht te maken  (zie mijn artikel: "Terwijl de G20 viool speelt, brandt de planeet" - Paul Hellyer (De Global B.E.M.-conferentie - Deel III)).  Individuele mensen begrijpen vaak niet hoe gemakkelijk zij zelf de Centralisatie van Macht kunnen breken. Uitgaande van de bovenstaande  optelsom mag blijken dat zij dat kunnen door zowel hun eigen Geld als door hun eigen Kracht op andere wijze te gebruiken. De Centralisatie  van Macht wordt opgeteld, opgebouwd uit hun eigen werkKracht en hun eigen Geld. Besteed beide anders en de Centralisatie van Macht is  gebroken. Ook Catherine Austin Fitts geeft dit aan in het vervolg van haar lezing.  Ik ben het minder eens met Austin Fitts’ idee dat we van geld moeten houden. En dat door geld weer te decentraliseren naar families, kleine  bedrijven, dorpen en gemeenschappen de oplossing is gevonden. Mijn gevoel zegt mij dat Michael Tellinger en de Ubuntu Liberation  Movement (zie mijn artikel: "Historische Veekralen" en Ubuntu Contributionisme - Michael Tellinger (de Global B.E.M.-conferentie - deel I))  een veel beter voorstel hebben, door een stap verder te gaan met geen waarde te hechten aan iets, waardoor geld dus niet nodig is. Zoals zij  zeggen, geld doet niets, het zijn de mensen die alles doen. Geld valt altijd op te potten, ook in families bij bepaalde familieleden, en in kleine  leefgemeenschappen.  Als de Kracht (weer) in handen is van mensen zelf en als zij uitmaken waar zij hun eigen Geld voor gebruiken, dan blijft alleen nog  Technologie in de optelsom over, waarmee Centralisatie van Macht kan plaatsvinden. Daarin ligt misschien nog wel het grootste probleem.  Technologie is een niet te onderschatten mogelijkheid om macht te centreren. Ze wordt al heel lang door de weinigen, die profiteren van de  totale optelsom gebruikt om op allerlei wijzen toegepast te worden, niet ten voordele van de gehele mensheid, maar ten nadele. In feite wordt  Technologie in handen van de weinigen alleen maar op elke denkbaar mogelijke wijze omgezet in en toegepast als wapen. Niet alleen het  geweer, niet alleen de atoombom, niet alleen de taser, maar ook elk poortje in de winkels, op de stations en vliegvelden en het gedwongen  steeds verder overgaan van cash geld naar digitaal geld zijn wapens. Ook elke I- of andere pad en mobiele telefoon kunnen en worden als  wapen misgebruikt, om elk moment van de dag exact te weten wat een mens doet, waar zij zich bevindt, wat zij koopt en met wie ze waar  omgaat. Zie bijvoorbeeld het artikel: “Women inside Saudi Arabia stand up to guardianship laws” - “Vrouwen in Saoedi-Arabië staan op tegen  voogdijwetten” (internetreferentie (28-11-12): http://womennewsnetwork.net/2012/11/27/women-saudia-arabia-guardianship-laws/).  (WNN) Riyadh, Saoedi-Arabië: Kritiek op de Saoedi-Arabische regering en het ministerie van Binnenlandse Zaken is groeiende bij wereldwijde Vrouwen- en  Mensenrechtenactivisten nu het gebruik van een app (toepassing) voor mobiel volgen-technologie is goedgekeurd door het Parlement van Saoedi-Arabië om vrouwen te  volgen, die misschien willen reizen.  ... de regering heeft kortgeleden de nieuwe technologie wettig goedgekeurd, die een alarm zendt aan de echtgenoot, of mannelijke voogd van elke vrouw, die het land  probeert te verlaten. Afgelopen week begonnen berichten te verschijnen op de telefoons van mannen, die zichzelf beschouwen als de “voogden/bewakers” van vrouwen, die  in of buiten hun aanwezigheid reizen.  Mannelijk voogdijschap in de regio is een voortdurende kwestie binnen Saoedi-Arabië, zei H.R.W. – Human Rights Watch (Toezichthouder op MensenRechten) in een  openbare verklaring afgelopen augustus. “Onder het Saoedische systeem van mannelijk voogdijschap hebben de echtgenoot van een vrouw, de vader, een broer of zelf een  minderjarige zoon de macht over hun vrouwelijke relaties van elke leeftijd, hun reizen, werk, huwelijk, officiële zaken of gezondheidszorg bijna naar hun eigen wil  goedkeurend of weigerend,” gaf H.R.W. in hoofdlijnen aan.    Stap voor stap worden onze landen, unie's van landen en de gehele wereld op zó'n manier getechnologiseerd, dat de individuele mens geen  handeling kan verrichten zonder bespioneerd te worden. De volgende stap kan zijn dat een computersysteem je 's ochtends vertelt wakker te  worden, waar je die dag aan het werk moet, hoe je daar wel naar toe mag gaan en hoe niet, met wie je wel contact mag hebben en met wie  niet enzovoorts. Doorbraakenergie geeft inderdaad kansen om vanuit deze centralisatie weer terug te keren naar decentralisatie. Maar daar moeten we ook  wel zelf bewust bij zijn en actie in ondernemen. Mijns insziens is de E-Cat-Technologie van Andrea Rossi bijvoorbeeld al grotendeels terecht  gekomen in handen van dezelfde kleine groepering mensen, die ook alle fossiele brandstoffen in handen hebben. Ten eerste blijkt dat uit het  feit dat deze E-Cat-Technologie momenteel al verder ontwikkeld wordt door een onderdeel van het militaire apparaat van Noord-Amerika. Ten  tweede blijkt dat uit diverse korte artikelen op de webplek "E-Cat World" van Frank Acland, waarvan de vertalingen naar het Nederlands te  vinden zijn op de webplek: "Energy Catalyzer Nl" van Paul Harmans. Zoals uit het artikel: "Reflections on the Pordenone Hot Cat Report"  (Overdenkingen bij het Hot Cat verslag) van 14 oktober jongstleden (internetreferentie (27-11-12): http://www.e-catworld.com/2012  /10/reflections-on-the-pordenone-hot-cat-report/), waarin onder andere te lezen staat:  ... Ik heb met interesse de discussies gevolgd of de E-Cat technologie geen open source zou moeten zijn en dat zoiets de beste en morele aanpak voor Rossi zou zijn. Mijn  gevoel op dat gebied is dat gegeven de realiteit van de huidige bestaande en op de markt gebaseerde kapitalistische systemen in de meeste delen van de wereld, een  traditionele, zakelijke benadering veel verstandiger is als het doel is deze technologie zo snel en ver en wijd als mogelijk is te verspreiden. Er zal een bundeling van kapitaal  nodig zijn om de beste ingenieurs, wetenschappers en fabrikanten aan te trekken om deze technologie naar buiten, de wereld in te brengen en overal te krijgen waar het  gebruikt kan worden. Investeerders die de fondsen voor deze operaties bijeen zullen brengen, zullen garanties willen hebben dat Rossi’s Intellectuele Eigendom niet zal  worden weggegeven en zij daardoor geen enkele terugbetaling zullen zien.  Internetreferentie (27-11-12) (Vertaling Paul Harmans):  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat14Oktober2012.htm En uit het artikel: "Rossi: No More Interviews Until 1 MW Plant Made Public" (Rossi: Geen interviews meer totdat de 1 MW Centrale publiek is)  van 13 november (internetreferentie (27-11-12): http://www.ecatworld.com/2012/11/rossi-no-more-interviews-until-1-mw-plant-made-  public/), waarin onder andere in een e-mail van Andrea Rossi zelf te lezen staat:  Ik ontvang momenteel vele verzoeken voor een interview, maar ik leg ze allemaal naast mij neer. De volgende opmerking geldt voor iedereen: Ik zal geen enkel interview  meer geven, van welke aard ook, totdat de 1MW centrale voor burgerlijk gebruik aan het publiek wordt gepresenteerd. Deze beslissing is genomen in overleg met onze  nieuwe Amerikaanse partner en het kartel dat Leonardo Corp. bezit. Wij denken dat elk interview in deze periode simpelweg nutteloos is, omdat we niets hebben toe te  voegen aan wat we reeds hebben verteld, terwijl we een vreselijke hoeveelheid werk hebben te doen. Ik zal wel de vragen van de lezers van het Journal Of Nuclear Physics  blog blijven beantwoorden, omdat dit blog voor ons bruikbaar is, hier leren we vele keren iets van.  Hartelijke groeten,  Andrea Rossi  Internetreferentie (27-11-12) (Vertaling Paul Harmans):  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat14November2012.htm Als we op deze wijze onze nieuwe energiebronnen opnieuw uit handen geven aan de weinigen, dan mogen we straks misschien schonere en  veiligere energie en energiebronnen hebben, maar zeer zeker geen goedkopere of zelfs gratis energie. Toch kunnen we de Technologie wel uit  de formule halen, die tot Centralisatie van Macht leidt. Namelijk door ons eigen Geld en onze eigen Kracht niet in Technologie en Technologie-  ontwikkelingen te steken, die niet in onze eigen handen zijn.  Omhoog Volgende pagina