TWEE BOEKEN OVER DOORBRAAK-ENERGIE IN DE NEDERLANDSE TAAL 18 januari 2020 “Vrije Energie” Het boek “Breakthrough Power - How quantum-leap new energy inventions can transform our world” door Jeane Manning en Joel Garbon,  voor het eerst uitgegeven in januari 2009, is vertaald naar het Nederlands. Het is verkrijgbaar onder de titel “Vrije Energie” en met nogal wat  ondertitels, zoals te zien op het plaatje hiernaast. De vertalers zijn Coen Vermeeren, lucht- en ruimtevaartingenieur, Pepijn Fluks, werktuig-  bouwkundig ingenieur en werkzaam in de (conventionele en hernieuwbare) energiesector en Karsten van Asdonk student aan de T.U.  Eindhoven, die afstuderen zal op het onderwerp vrije energie. Dit boek gaat niet over de nog altijd gebruikte en slinkende hoeveelheid, en  daarom steeds duurder wordende, en sterk Aardse ecologieën-vervuilende kolen, olie en gas. Ook niet over de nog ernstiger vervuilende en  zeer levensgevaarlijke kernenergie. Noch over de thans populaire mode om alles vol te bouwen met alles ontsierende en Aardse ecologieën-  mede-vervuilende zonnepanelen en windmolens.  Het gaat over de zoektocht van vele bekend geworden en onbekend gebleven mensen, die   andere vormen van en bronnen van energie probeerden en proberen te ontsluiten voor alle-  daags gebruik. Van magnetisme tot L.E.N.R. (Lage Energie Nucleaire Reacties) ook bekend als  “koude fusie”. En van waterstofgas oftewel water als brandstof tot het gebruik van “nulpunt-  energie”, beter bekend als de aether. Het gaat ook over het proberen te ontdekken en  ontsluiten van een bron van voor de mensheid bruikbare energie, die onbeperkt is, schoon,  veilig en goedkoop.  Een citaat uit het boek “Breakthrough Power - How quantum-leap new energy inventions can  transform our world”, pagina 621: Hoe kon Tesla electrische energie zonder draden door de grond sturen? William J. Beaty kwam er  kortgeleden achter, hoe dit te verklaren binnen de overeengekomen natuurkunde. (Een Extraordinary  Physics-artikel geeft zijn volledige verklaring). Beaty zegt, dat het geleidingsvermogen van de Aardse  ionosfeer en een zeker (diëlectrisch) effect van onze atmosfeer Tesla’s draadloze energie-systeem  mogelijk maakt. Tesla had opgemerkt, dat de Aarde resoneert, wanneer zij electromagnetisch wordt  geslagen - “luidend” als een klok - maar eerst realiseerde hij zich niet waarom de Aardse atmosfeer zo  essentieel is voor zijn systeem. Dat is niet een grote vergissing, vergeleken met die van wetenschappers,  die bleven volhouden dat de Aarde geen resonerende frequenties heeft. Omdat ze niet begrepen hoe het  kon functioneren, wezen ze Tesla’s draadloze energie-systeem af. Beaty voegt toe, dat toen Zeer Lage  Frequentie aarde-resonantie werd herontdekt in de 1950-ger jaren, niemand in de conventioneel weten-  schappelijke kringen openlijk toegaf, dat Tesla gelijk had gehad.  7 juni 2007 meldde MIT resultaten van een experiment door wetenschappers, die draadloze energie over  een korte afstand (tot 5 meter of over een grote kamer) zonden om een lamp te laten branden. Die korte  afstand werd foutief geciteerd door skeptici, als bewijs, dat Tesla’s draadloze overbrenging niet de  afstanden konden hebben bereikt, die hij beweerde. Het MIT-experiment betrof resonantie van compo-  nenten, maar niet het resoneren van de Aarde. Tesla’s experimenten betroffen de Aarde wel. (Eigen  vertaling, K.D.).  Het Nederlandstalige boek telt 352 pagina’s en is uitgegeven door uitgeverij Obelisk Boeken.  Zie ondermeer “Obelisk Boeken.nl” (https://www.obeliskboeken.nl/shop/vrije-energie-jeane-manning-joel-garbon/).  Inhoudsopgave van het boek “Vrije Energie”: Voorwoord Deel I – Tijd om wakker te worden  Hoofdstuk 1: De reis van Jeane  Hoofdstuk 2: Het besluitvormingsproces in eigen hand nemen  Hoofdstuk 3: Doorbraken zijn noodzakelijk Hoofdstuk 4: De wereld die we kunnen kiezen  Deel II – De invloed van de verborgen geschiedenis op jou  Hoofdstuk 5: Nikola Tesla  Hoofdstuk 6: De bruisende zee vol energie  Hoofdstuk 7: Levende energie  Hoofdstuk 8: Vermogen uit het universum  Hoofdstuk 9: Pioniers van het magnetisme  Hoofdstuk 10: Olie en water  Deel III – Opkomende tijdperk  Hoofdstuk 11: Baanbrekende theorieën  Hoofdstuk 12: Het water is heet  Hoofdstuk 13: Beter dan vuur Hoofdstuk 14: Zingend Water Hoofdstuk 15: Magneten in de toekomst Hoofdstuk 16: Stortregen aan oplossingen Deel IV – Wie heeft de energierevolutie gekaapt?  Hoofdstuk 17: Misleide media  Hoofdstuk 18: Tegen een muur lopen Deel V – Eis je recht op om te kunnen kiezen  Hoofdstuk 19: Het openen van deuren  Hoofdstuk 20: Wat jij kunt doen Appendix 1: De energie-innovatiewet  Appendix 2: Mohorns zelflopende muurdroger  Lijst met interessante websites  Verklarende woordenlijst  Over de auteurs  Index “Verborgen Energie” Tijdens de vierde GlobalBEM (Global Breakthrough Energy Movement)-conferentie, die op 9  en 10 november 2019 plaatsvond te Breukelen, Nederland, was een nieuw boek door Jeane  Manning te koop, getiteld “Hidden Energy” (Verborgen Energie) met als ondertitel: “Tesla-  inspired Inventors and a Mindful Path to Energy Abundance” (Tesla-geïnspireerde Uitvinders  en een Doordacht Pad naar Energie-Overvloed).2 Geschreven in samenwerking met Susan  Manewich, is dit boek voor het eerst gepubliceerd op 23 augustus 2019.  Het is dit boek, dat als tweede naar het Nederlandse vertaald gaat worden en als vervolg  aansluit op het boek “Vrije Energie”. Hieronder twee citaten en de hoofdstuk-indeling ervan  (eigen vertaling, K.D.).  Als voetnoot 94 op pagina 95: Einstein, Albert, "Aether and the Theory of Relativity" (Aether en de RelativiteitsTheorie) Toespraak  gehouden op 5 mei 1920, aan de universiteit van Leyden, Duitsland. Einstein eindigde zijn toespraak  met: "Recapitulerend, kunnen we zeggen, dat volgens de Algemene RelativiteitsTheorie de ruimte met  fysische hoedanigheden begiftigd is; daarom bestaat er, in deze betekenis, een Aether. Volgens de  Algemene RelativiteitsTheorie is de ruimte zonder Aether ondenkbaar; want in een dergelijke ruimte,  zou er niet alleen geen verspreiding van licht zijn, maar ook geen mogelijkheid van het bestaan van  standaarden van ruimte en tijd (meetstokken en klokken), noch daarom welk ruimte-tijd interval in de  fysieke zin dan ook. Maar deze Aether mag niet worden beschouwd als begiftigt met de hoedanigheid,  karakteristiek voor weegbare/meetbare media, als bestaande uit delen, die door de tijd heen gevolgd  kunnen worden. Het idee van beweging mag er niet op worden toegepast."  Als afronding van het boek op pagina’s 248 en 249:  We eindigen met de woorden van Isabella Dos Santos, wier plan het is dit jaar af te studeren met een  graad in omgevingsgezondheid aan de universiteit van…  …Na het lezen van een concept van het Hidden Energy-manuscript, deelde ze haar gedachten, begin-  nend met de opmerking dat angst onze wereld heeft gedomineerd en de hiërarchische klassestructuur een  maatschappij van losgeraakte individuen heeft gecreëerd. "Om een transformerende, collectieve ver-  schuiving in bewustzijn uit te voeren vereist moed, sociale intelligentie en het overkomen van angst. De  collectieve verschuiving zal voortkomen uit de moed om zich aan iets groters dan onszelf te verbinden; slechts dan zullen we in staat zijn om hebzucht te over-  komen."  "De moed om de beperkingen, die ons geleerd zijn, te trotseren, zal deuren openen om voorstellingsvermogen en het zoeken van waarheden te laten bloeien. Moed is  één van de aandrijfkrachten, die de krachten, genoemd door professor Lindemann, zullen tegenwerken."  Ze merkte op, dat ecologische beperkingen menselijke keuzes beïnvloeden, met betrekking tot òf egoïstisch òf altruïstisch te zijn, en "wanneer de overvloed van vrije  energie helder begint te worden, zal de maatschappij meer denkers, meer scheppers en medewerkers nodig hebben. Angst zal niet onze voornaamste aandrijf-  kracht/beweegreden zijn; maar verbinding en vindingrijkheid wel".  "Een eerlijker economisch systeem zal ontstaan, als gevolg van de gedecentraliseerde natuur van nieuwe energie. De macht, die traditioneel geconcentreerd is ge-  weest in de handen van enkele mensen, zal herverdeeld worden naar van rechten ontdane en machteloze gemeenschappen, leidend tot hun eigen macht en vrijheid,”  schreef ze. Haar droom is een duurzame, menselijke maatschappij met rechtvaardigheid, vrede en genezing als basis. Als wij en anderen die visie van energie voorzien, door het  met positieve emoties te vullen, en door doordachte stappen in die richting te doen, zal een pad zich openen.  Jouw persoonlijke "verborgen energie" kan even transformerend voor jouw wereld zijn, als elke technologie, aangedreven door de universele energie. In welke,  kleine nissen van jouw leven kun je kwaadheid vervangen met liefde? Onze roep tot actie is, om zowel de bewustzijnsverschuiving te zijn, als om de schone energie-  overgang te steunen op elke manier mogelijk voor jou. Stel je als eerste stap alleen eens voor - in detail en met oprechte dankbaarheid - te leven in een harmonieuze  civilisatie op een tot nieuw leven gebrachte Aarde.  Inhoudsopgave van het boek “Hidden Energy” (eigen vertaling, K.D.):  Introductie  Deel I: Paradigma’s  Hoofdstuk 1: De energie bevrijden  Hoofdstuk 2: Revolutionair ontmoet poortwachters Hoofdstuk 3: In harmonie met de natuur  Hoofdstuk 4: Een zoektocht naar de ethische weg  Hoofdstuk 5: Van een bescheiden start naar een diepzinnige verschuiving  Hoofdstuk 6: Zij zien een betere toekomst Hoofdstuk 7: Waarom het niet weggeven? Deel II: Verborgen energie  Hoofdstuk 8: Tesla, de man en de toren Hoofdstuk 9: De Vedische verbinding  Hoofdstuk 10: Niet jouw voorouder’s ether Hoofdstuk 11: Raketwetenschapper ziet Superlicht  Hoofdstuk 12: Vredestichters in de paradigma-oorlogen  Hoofdstuk 13: Het Universum proberen te begrijpen  Deel III: Het regent uitvindingen  Hoofdstuk 14: Vast, maar toch in beweging  Hoofdstuk 15: Manelas’ Electrische Wagen  Hoofdstuk 16: Het nieuwe modewoord  Hoofdstuk 17: Zoeken naar “nulpunt”-energie  Hoofdstuk 18: Donderklap-Energie  Hoofdstuk 19: De artiest en de watermotor Hoofdstuk 20: Conservatieve revolutionairen  Deel IV: Lichaam, bewustzijn en Geest  Hoofdstuk 21: Uit liefde voor de levenskracht  Hoofdstuk 22: Manieren van weten  Hoofdstuk 23: Vorm geven aan licht en geluid  Hoofdstuk 24: Academici, astronauten en bewustzijn  Deel V: Het in onze wereld brengen  Hoofdstuk 25: Nieuwe wegen vinden om te dienen  Hoofdstuk 26: De Yin van Nieuwe Energie  Hoofdstuk 27: Banen, gezondheid en transitie  Hoofdstuk 28: Wat jij kunt doen Over de schrijfsters Vroege recensies over Hidden Energy  Dankbetuigingen  Index Het doel van de vertalers van beide boeken is, om, zoals Coen Vermeeren het omschrijft:  (...) de weg te bereiden in Nederland en Vlaanderen om Vrije Energie bespreekbaar te maken en op de agenda te krijgen. Als we het er  samen over kunnen hebben dan krijgt het handen en voeten, dan gaat het leven, dan creëren we het met elkaar...  Er zijn namelijk sinds Nikola Tesla, dus al ruim 100 jaar, fantastische oplossingen voorhanden die het levenslicht nog niet mochten zien.  Oplossingen die de hele klimaatdiscussie zullen doen verstommen...  Vrije Energie is niet alleen “de enige en echte oplossing voor de toekomst van onze wereld”, maar ook de enige vorm van energie, die mogelijk kan leiden tot de eerste èchte beschaving (ook wel bekend als civilisatie) van de mensheid. Meer informatie  Over het Nederlandstalige boek “Vrije Energie”:  - “Obelisk Boeken.nl” (https://www.obeliskboeken.nl/vrije-energie-jeane-manning/)  - Artikel “Vrije Energie - het enige echte alternatief!” door Coen Vermeeren van 13 december 2019 op “coenvermeren.nl”  (http://coenvermeeren.nl/vrije-energie-het-enige-echte-alternatief/)  Over het vooralsnog alleen Engelstalig verkrijgbare boek “Hidden Energy”:  - Artikel “New Book Release: Hidden Energy – Tesla-Inspired Inventors and a Mindful Path to Energy Abundance” van 14 oktober 2019 op  “GlobalBEM” (https://globalbem.com/new-book-release-hidden-energy-tesla-inspired-inventors-and-a-mindful-path-to-energy-abundance/)  - “Bol.com” (https://www.bol.com/nl/f/hidden-energy/9200000120739586/)  Over Doorbraak-energie:  - Video “SETalks Karsten van Asdonk” (https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_cEoJ6ghMN8&feature=emb_logo)  - Webplek “GlobalBEM” (https://globalbem.com/)  Noten  1. Manning, Jeane en Joel Garbon, Breakthrough Power - How quantum-leap new energy inventions can transform our world, second edition,  Amber Bridge books, Vancouver, Canada, May 2011, I.S.B.N.: 978-0-9810543-0-8 2. Manning, Jeane en Susan Manewich, Hidden Energy - Tesla-inspired Inventors and a Mindful Path to Energy Abundance, first edition,  FriesenPress, Canada, 2019, I.S.B.N.: 978-1-5255-4964-6 (paperback)  Omhoog