OUDERE GEDACHTEN 2013 - 2014 17-10-14 ! DIT MOET BEDUVELARIJ ZIJN ! N.A.S.A. WIL DE MENSHEID VOORBEREIDEN OP BUITENAARDSEN EN ALS HET NIET ZO IS, KAN NEVER A STRAIGHT ANSWER (NOOIT EEN OPENHARTIG ANTWOORD) VERTROUWD WORDEN? Zie ook het nieuwsitem van 13-10-14 "MARS KAN NU BUITENAARDS LEVEN HEBBEN" STELT N.A.S.A.-HOOFD CHARLES BOLDEN 25-08-14 Wanneer niet alleen met letters en woorden, maar ook met cijfers en getallen fantasiewerelden kunnen worden gecreëerd, hoe kunnen theoretische wetenschappers en mathematici dan fantasie en realiteit onderscheiden? 21-08-14 RESPECT KAN ALLEEN BEGINNEN ALS KAPITALISME EINDIGT 04-08-14 BuitenAardsen zouden verbaasd kunnen zijn te leren, dat in een kosmos met onbeperkt sterrelicht mensen doden voor energie verborgen in het zand. Neil deGrasse Tyson, Directeur Hayden Planetarium, New York Zoals gevonden in het Nederlandstalige Tijdschrift BRES, Bewustzijn in Wording, editie 286, juli/augustus 2014, met als thema: Energie en Techniek. 07-05-14 “MENSEN DENKEN TE MOETEN BETALEN VOOR HUN LEVEN OP AARDE” Citaat uit het Nederlandstalige Tijdschrift BRES, Bewustzijn in Wording, editie 285, mei/juni 2014. Een editie gewijd aan één onderwerp, het thema: Geld - Het kan anders. Het is nog veel erger. Denk ook eens aan de kosten voor je dood. Denk ook eens aan de kosten voor je uitvaart en het jarenlang bewaren van wat botten of as. 07-04-14 Orde evenals schoonheid is in het oog van de aanschouwer. Het probleem is dat vervolgens de aanschouwer van deze orde, het probeert op te leggen aan anderen. 04-03-14 Over de nood-zaak van B.E.’s en een O.B.I. Alles is Energie. Alle mensen hebben vanaf de geboorte tot de dood energie nodig om lang en plezierig te leven. Dit betekent dat B.E.’s (Breakthrough Energies (DoorbraakEnergieën) of nieuwe energiebronnen) en een O.B.I. (een Onvoorwaardelijk BasisInkomen om de bestaande en nieuwe energiebronnen gelijkelijk onder mensen te verdelen) de twee wegen zijn om reële en rechtvaardige vooruitgang te boeken en een wereldwijde beschaving te creëren. 04-01-14 Mensen die beweren dat de Aarde plat is worden als dom beschouwd. Mensen die beweren en proberen te bewijzen dat het gehele universum een hologram is, dus in feite plat is, worden als intelligent beschouwd. Maar als het universum daadwerkelijk plat is, dan hebben de mensen die beweren dat de Aarde plat is toch gelijk. We zijn dus allen “Vlaklanders”. 03-01-14 De gezondheid van een economie dient niet gemeten te worden aan de hand van de gokpaleizen van de weinigen, beurzen genoemd, maar aan de hand van de hoeveelheid mensen die armoede ervaren en daarmee gebrek aan wel - zijn, en aan de hand van de gezondheid van de Aarde. 29-11-13 KAPITALISME MISBRUIKT SOCIALISME EN COMMUNISME Het is verbijsterend hoe mensen in staat zijn om met woordtrucs en woordspel de indruk te wekken dat communisme en socialisme slecht zijn en dat kapitalisme en  vrije markt-principes goed zijn. Nog verbazender is dat ze de acties van kapitaalextremisten en kapitaalterroristen betitelen als communisme, socialisme, sociale  heilstaat en “grijze muizen-makerij”, daarmee de indruk opdringend dat het probleem ligt bij communisme en socialisme, terwijl in feite het kapitalisme de ware  schuldige is. Dat druipt vaak duimendik af van de eigen beweringen van deze mensen, die toch wel extreem geïndoctrineerd moeten zijn om dat niet eens te willen  of te kunnen inzien. Een typerend staaltje hiervan was weer eens te lezen op de webplek “Niburu.co” (de webplek met de oranje achtergrond) in het artikel  “JEZUITENPAUS BEGINT KLEUR TE BEKENNEN”. Enkele van de door “Niburu.co” vertaalde en aangehaalde citaten van andere webplekken:  "Paus Franciscus heeft in zijn eerste officiële schrijven aan de Katholieke Kerk hard uitgehaald naar de op geldzucht gebaseerde economie. De Argentijn noemt het huidige  economische systeem 'goddeloos', 'dodelijk' en 'fout in de wortels'.  "Paus Franciscus heeft gewaarschuwd voor ongebreideld kapitalisme. Volgens hem is dat een "nieuwe tirannie". Hij roept de wereldleiders op om armoede en groeiende  ongelijkheid in de wereld te bestrijden."  Deze paus heeft als mens volkomen gelijk, maar kijk eens hoe bepaalde mensen, waaronder die van “Niburu.co” vervolgens vanuit volkomen kromme redenaties  proberen hun schijnheilige kapitalisme tot het enige ware geloof te maken. Zo schrijven ze ondermeer: De boodschap is luid en duidelijk. Een die zegt dat vrije mensen onderling niet in staat zijn om een gezonde maatschappij te vormen en dat er een socialistisch systeem nodig is om  het geheel in goede banen te leiden en te besturen.  Aangezien het hier niet een probleem betreft van één individueel land, maar een mondiaal probleem, zal daarvoor ook een wereldwijde oplossing gezocht moet worden. Een  wereldregering (NWO) die zal zorgdragen voor een “eerlijke verdeling” van de rijkdommen van deze wereld.  "Een sociale heilstaat met allemaal gelijke grijze muizen, die zo goed als volledig afhankelijk worden van de centrale overheid, kunnen straks heel gemakkelijk als een kudde  makke schapen worden overgedragen aan de nieuwe wereldregering".  In de eerste alinea wordt beweerd dat “vrije mensen” een kapitalistisch systeem nodig hebben om vrij te zijn en geen socialistisch systeem. In de tweede alinea  wordt de indruk gewekt, dat de “wereldregering (NWO) die zal zorgdragen voor een “eerlijke verdeling” van de rijkdommen van deze wereld” een socialistische is,  maar dan moeten in feite al die zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders als de paus, en biljonairs als Bill Gates, geen kapitalisten zijn, maar communisten en  socialisten. Hoe krom moet je dan kunnen en willen denken? En wil je nog krommer denken, geloof dan vooral dat “een “eerlijke verdeling”” alleen kan komen van  een kapitalistisch systeem. Kapitaal betekent: groot of veel. Het staat tegenover: klein of weinig. Als er dus één ding is dat een economie en zogenaamd vrije markt  doet op grond van een kapitalistisch systeem is zorgen voor oneerlijke verdeling. En een oneerlijke verdeling leidt altijd tot slavernij en dwang, oftewel tot “grijze  muizen-makerij”. Kijk maar eens naar de enorme legers aan grijs, groen of in andere eentonige kleuren geuniformeerde soldaatjes, politieagentjes, priestertjes,  mariniertjes en MacDonaldsslaafjes of de legers met oranje plastic vlaggetjes zwaaiende onderdaantjes van het zogenaamde koninkrijk Nederland, die allen  “uniform” (eenvormig) ingezet worden om het kapitalisme en de zogenaamde vrije markt in stand te houden.  En ze schrijven bij “Niburu.co” ook:  Er bestaat ook geen enkele twijfel over wie straks de één wereldregering zal gaan leiden. Formeel is het immens rijke Vaticaan in 1963 onderdeel geworden van de Jezuieten, echter  vanaf 1814 staat het Vaticaan al onder controle van deze club. Daar zijn inmiddels ook organisaties bijgekomen zoals De Verenigde Naties, NAVO, Europese Comissie, Centrale  Banken, megabedrijven, inlichtingendiensten en diverse ordes en genootschappen zoals de Vrijmetselaars en Opus Dei.  Leg eens uit waarom die paus Franciscus zo tekeer gaat tegen kapitalisme, als hij zelf compleet onderdeel uitmaakt van: “het immens rijke Vaticaan”. Leg eens uit,  waarom “Centrale Banken” en “megabedrijven” niet kapitalistisch, maar communistisch en socialistisch zijn, zoals hierboven wordt beweerd. Het enige wat op te  maken valt uit artikelen als deze is dat mensen die zo schrijven of zéér dom zijn of hun lezers voor zéér dom en manipuleerbaar houden. Het zijn mensen die zelf  méér, “groot en veel”, willen hebben tijdens hun leven, omdat ze menen dat ze dan “vrijer” zijn, ook al gaat dat ten koste van hun medemens. En daarvoor is het  pathetisch kapitalistische systeem in hun idee de enige weg. Dus is woordspel nodig om de daadwerkelijke oorzaak van onvrijheid en oneerlijke verdeling te  verdoezelen en verdonkeremanen. Maar wat daadwerkelijk in dit artikel staat, en in alle artikelen hieraan gelijkwaardig, is dat kapitaalextremisten en kapitaalterroristen misbruik maken van  communistische en socialistische ideeën en instrumenten om nog meer kapitalistische macht te verkrijgen. Wordt toch eens wakker. Internetreferentie (29-11-13): http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6409:jezuietenpaus-begint-kleur-te-bekennen&catid=20:het-complot&Itemid=33  18-10-13 OVER FUKUSHIMA: HET VERSCHIL TUSSEN T.E.P.CO. EN BUREAUCRATIE Is er een verschil tussen T.E.P.Co. en bureaucratie? Nee! Bureaucratie verschuift documenten doelloos rond van bureau naar bureau naar bureau naar de  prullebak. T.E.P.Co. verschuift water, zwaar verontreinigd met straling, doelloos rond van container naar container naar de oceaan. Beide hebben geen enkel benul  met betrekking tot oplossingen. En als gevolg hiervan veroorzaken beide enorme schade aan vele mensen en de Aarde. Met de combinatie van een  bureaucratische regering en een corporatie als T.E.P.Co. wordt in Japan de schade gekwadrateerd. 08-10-13 NIKOLA TESLA OVER BESCHAVING “...want als elk land, zelfs het kleinste, zich kon omringen met een absoluut ondoordringbare muur, en de rest van de wereld kon trotseren, zou er zeker een stand  van zaken ontstaan, die zeer ongunstig is voor de menselijke vooruitgang. Het is door het opheffen van alle barrières, die naties en landen afscheiden, dat de  beschaving het beste wordt bevorderd.” - In: Het probleem van toenemende menselijke energie - met speciale verwijzingen naar het benutten van de energie van de zon, door Nikola Tesla in Century Illustrated Magazine, Juni 1900.  Zie:  http://www.tfcbooks.com/tesla/1900-06-00.htm  03-07-13 CONCURRENTIE-DWANG IS KLEINZIELIG EN PATHETISCH EN STAAT IN DE WEG VAN DAADWERKELIJKE VOORUITGANG Concurrentie en competitie worden door met name kapitalistische economieën en in feite door elke oligarchie misbruikt als basis om mensen te dwingen er aan mee  te doen of gemarginaliseerd te worden. Hoeveel mensen willen daadwerkelijk hun leven lang met hun medemensen concurreren om te winnen, voor winst dus?  Hoeveel mensen willen liever een prettig en lang leven, zonder de constante druk van concurrentie-dwang op hun schouders? En ja, natuurlijk willen mensen leren  zelf zo goed mogelijk te kunnen denken, handelen en voelen, en in bepaalde mogelijkheden willen ze zelfs excellereren. Maar dat is hun eigen keuze en hoeft niet  per se gericht te zijn op winnen en winst. Hiervoor bestaat de term competentie. Zolang concurrentie- en competitie-dwang verplicht worden gemaakt vanuit  zogenaamde autoriteiten, zolang zijn we als mens en mensheid niet bezig met vooruitgang op welk gebied dan ook.  Om verder over na te denken: Is het niet bemerkenswaardig dat het Nederlandse “concurrentie” vertaald naar het Engels de termen “competition” en “rivalry” geeft.  Terwijl de vertaling van het Engelse “concurrence” naar het Nederlands termen geeft als “akkoord”, “overeenkomst” en “overeenstemming”? 12-05-13 OOK ATHEÏSTEN GELOVEN Een atheïst is een mens, die niet in een (persoonlijke) god gelooft. Maar dat is alles wat het woord atheïst betekent. Niets meer, niets minder. Dus atheïsten zijn  mensen, die ook geloven. Geen mens kan dit ontsnappen. 06-05-13 VERDOMME! Veel mensen verdommen het (weigeren) om hun eigen bestaan en de rest van de werkelijkheid goed te doordenken. Het leidt ertoe dat zij zichzelf verdommen  (zichzelf minder slim en intelligent maken) èn dat zij zichzelf en anderen verdommen (verdoemen, naar de hel verwijzen), doordat zij kleine kliekjes mensen de kans  geven daar misbruik van te maken. 01-05-13 DE FANTASIE VAN DE WAARDESTIJGING VAN WONINGEN Al het grootste deel van mijn leven is één van de meest verbijsterende fantasieën voor mij, dat terwijl mensen accepteren dat alles, maar dan ook letterlijk alles aan  slijtage onderhevig is en daarom minder waard wordt, dat niet schijnt te gelden voor woningen. Volgens de wetenschap is alles in de natuur onderhevig aan  entropie: Met verloop van tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde. Maar ik heb nog nooit een wetenschapper zich zien afvragen, waarom  een huis desondanks in waarde stijgt. Een fiets, een auto, het etensgerei, een broek of jurk, een machine in een fabriek, de Zon, de Maan, de sterren, zelfs van  mensen zelf wordt geaccepteerd dat ze jaar na jaar slijten, eroderen en daardoor minder goed functioneren of bruikbaar zijn. En zelfs van mensen wordt  waardedaling daarom geaccepteerd. Supersporters en supermodellen hebben hun goede tijd hooguit tussen 15 en 25 jaar oud, daarna zijn ze al versleten, minder  waardevol tot zelfs waardeloos en dienen vervangen te worden door nieuwe. Voor de meeste andere mensen geldt dat, zodra ze 65 jaar zijn. Maar huizen,  woningen? Niets daarvan. Ondanks alle slijtage en daardoor noodzakelijke onderhoud blijven die objecten als enige in waarde stijgen. Wie heeft die fantasie de  wereld in geholpen? En waarom accepteren alle huizenbezitters die fantasie maar al te graag? Kijk eens naar wie dat het beste uitkomt en u heeft het antwoord. 24-03-13 “MENS DURF TE LEVEN” - VOOR DE WAKKERE MENSEN VAN VANDAAG Veel spiritualistische mensen menen dat de laatste tien tot vijftien jaar de mens meer bewust is geworden en meer wakker dan in de tijd daarvoor. Dit heeft echter  meer te maken met de wereldwijde en thans nog vrije communicatiemiddelen “persoonlijke computer” en “internet”, dan met daadwerkelijk meer wakker worden en  meer bewust worden. Als voorbeeld hoe bijna honderd jaar geleden veel mensen al net zo wakker waren en zeer goed bewust van de opgelegde werkelijkheid,  waarin zij werden gedwongen te leven, wijs ik graag naar het lied “Mensch durf te leven”. Dirk Witte schreef dit in 1917.   Dat zijn lied toendertijd veel minder impact heeft gehad, is veroorzaakt door de veel beperktere mogelijkheden tot communicatie van die tijd en door de ook toen al  sterk be-perkende en be-palende geloofs- en wetenschaps-kliekjes, die ook toen deze communicatiemedia al beheersten. Dit blijkt uit het korte artikel gewijd aan  Dirk Witte op de Nederlandstalige Wikipedia.   Hieronder een opname van het lied uit 1919: Voor de tekst wijs ik naar een versie, waarin Ramses Shaffey dit lied zingt, zie: RAMSES SHAFFY - MENS DURF TE LEVEN.  Het wakker worden en meer bewust worden van grotere aantallen mensen begint bij vrije informatie en vrije communicatiemiddelen. Zonder deze mogelijkheden  blijft wakker zijn en meer bewust zijn beperkt tot wat een elite genoemd mag worden.  Zie ondermeer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Witte http://www.youtube.com/watch?v=ssTpB9hu9Bs http://www.youtube.com/watch?v=sTmldk0I3t0 19-03-13 HET IS CHAOS, DIE ONS VOORT-DUREND NIEUWE MOGELIJKHEDEN BIEDT. HET IS ONS STREVEN NAAR ORDE, DAT ONS DEZE MOGELIJKHEDEN ONTNEEMT. 19-03-13 WE LATEN ONS VERDOMMEN 22-02-13 HET ENERGIE-SCHISMA Misschien het grootste schisma ooit, is het schisma dat mensen gecreëerd hebben in hun denken over energie. Aan de ene kant zijn er de gelovers in de  materialistische energie en aan de andere kant zijn er de gelovers in de spiritualistische energie. In werkelijkheid bestaat een dergelijke scheuring niet. Mensen zelf  zijn hier het bewijs van.  24-01-13 POLITIEK CRITICUS NOAM CHOMSKY OVER DE TERM GLOBALISATIE “De dominante propagandasystemen hebben zich de term “globalisatie” toegeëigend om te verwijzen naar de specifieke versie van internationale, economische  integratie, waaraan zij de voorkeur geven, die de rechten van investeerders en geldschieters begunstigen, en die van mensen ondergeschikt maakt. In  overeenstemming met dit gebruik, worden degenen die aan een andere vorm van internationale integratie de voorkeur geven, die de rechten van de mens  begunstigt, “anti-globalisten”. Dit is simpelweg vulgaire propaganda, zoals de term “anti-Soviet” werd gebruikt door de meest walgelijke commissarissen om te  verwijzen naar dissidenten. Het is niet alleen vulgair, het is idioot.” Internetreferentie (24-01-13): http://www.redicecreations.com/article.php?id=23481  18-01-13 Over de ernst van wapenkleinzieligheid Een volk, waarvan elke, individuele burger wapens moet hebben om zich te verdedigen en veilig te voelen in eigen land, is een volk dat niet samen-leeft, niet  samen-werkt en zeer zeker niet samen-deelt. Het kan dan ook geen volk genoemd worden. Het is slechts een groepering van dicht bij elkaar levende en wonende  mensen, die elkaar meer wantrouwt dan vertrouwt. Een volk, waarvan elke, individuele burger meent dat het wapens moet hebben om zich te verdedigen en veilig  te voelen tegenover haar eigen gekozen leiders, is een volk dat niet samen-leeft, niet samen-werkt en zeer zeker niet samen-deelt en daardoor niet in staat is om  leiders te kiezen, die daadwerkelijk voor de belangen van elk individu van dat volk opkomen. Het is slechts een groepering van dicht bij elkaar levende en wonende  mensen, die elkaar meer wantrouwt dan vertrouwt. Een volk, waarvan elke, individuele burger wapens moet hebben om zich te verdedigen en veilig te voelen in  eigen land, is een volk dat nooit betrouwbaar kan zijn voor elk ander volk, waarvan elke, individuele burger zich zonder die wapens veilig voelt en kan samen-leven,  samen-werken en vooral samen-delen. 09-01-13 Er is niets mis met het ego Veel zogenaamd spiritueel-gerichte mensen menen hedentendage dat het ego moet worden afgeschaft. Het ego, of ik, is volgens hen alleen maar ego - istisch en  zelf - zuchtig. En volgens deze mensen vloeit daaruit alle menselijke ellende voort.  Maar laten we dan ook het broodmes afschaffen. En de schaar. De vork. De computer. De auto. En het geld. Het zijn alle middelen, die niet in eerste instantie en  met als enige reden gemaakt zijn om als wapen te worden gebruikt. Maar zoals met alle middelen in handen van de mens, kunnen ze natuurlijk als zodanig worden  gebruikt. Met het ego is het niet anders. Het probleem is niet het broodmes. Niet de schaar. Niet de vork. Niet de computer. Noch de auto. Noch het geld. Het is de wijze waarop de mens deze middelen  gebruikt. Zo ook is er niets mis met het ego. Maar er is iets mis met de manier waarop vele mensen hun ego gebruiken.  Vorige pagina     Omhoog            Volgende pagina