DE MENS IS EEN KUNSTMATIGE GROTTEN-BEWONER EN PYRAMIDES OVERHEERSEN HAAR LEVEN (Een-om-over-na-te-denken-artikel) Kees Deckers 24 maart 2018 Grotten en pyramidale kastenhiërarchieën be-palen en be-perken het leven van elke, individuele mens. Dit artikel gaat op beide in. En op  het belang ons zelfbewust te worden van wat deze twee fenomenen veroorzaken en hoe ze de eerste, daadwerkelijke beschaving van de  mensheid voort-durend in de weg blijven staan. Ik zal in onderstaande naast de term "mens" hier en daar ook de term "Mens (Ik) als  MiddelPunt" toepassen. Deze term wordt uitvoerig uitgelegd in mijn boek "WonderWegenWandelaars - Het Verschijnsel Mens Herbezocht"  (http://worldwidebeingfreewebsite.com/boek%20www%2010.htm).   De Mens, een kunstmatige grotten-bewoner  Als we er goed naar kijken, is de mens, behalve een kuddedier, ook altijd een grottenbewoner gebleven. Dat wil zeggen, hij zoekt, voor  zijn eigen veiligheid, voort-durend naar plekken op Aarde, waar hij zich schuil kan houden. Tegen letterlijk alles buiten hem. Anders  gezegd, de mens benadert alles buiten haar, alles wat niet eigen is, niet haar binnenOmgeving, als een mogelijk gevaar voor haar leven en  overleven. In het artikel "Elke mens wordt als creatief genie geboren" (http://worldwidebeingfreewebsite.com/eindloosbewustzijn%2013  .htm), zowel als in mijn boek, heb ik aangegeven dat de twee basisgevoelens van elke vorm van leven Angst en Nieuwsgierigheid zijn.  Beide zijn van levensbelang. Angst be-perkt de mens en Nieuwsgierigheid breidt haar mogelijkheden uit. Angst waarschuwt de mens  voortdurend om alles buiten hem te schuwen en te wantrouwen, en alleen te denken, voelen en handelen ten gunste van zijn  binnenOmgeving, van zichzelf. Terwijl Nieuwsgierigheid alles buiten haar wil onderzoeken, met als eerste doel om in de buitenOmgeving  die bronnen van Energie te vinden, die pure nood-zaak zijn voor haar leven en overleven. Een doel, dat de mens, dankzij haar  zelfbewustzijn verder kan doorvoelen, doordenken en haar zelfs tot nieuwe handelingen kan doen leiden. Handelingen, die nauwelijks tot  niet mogelijk zijn met het instinctmatige en reflexmatige bewustzijn.  Maar als Angst voort-durend Nieuwsgierigheid overHEERst, en zelfs tot HEER gemaakt wordt, dan be-perkt en be-paalt de mens zich als  het ware tot een heel klein stukje van de Totale Werkelijkheid: De LevensloopBepaalde Werkelijkheid. En dat is een grot te noemen. Een  kunstmatige grot. Van natuurlijke grot naar cultuurlijke oftewel kunstmatige grot  Naast de Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften van zuurstof, schoon water en voedsel, is veiligheid voor elke, individuele Mens (Ik) als  MiddelPunt een nood-zaak. Zich veilig voelen en weten, leidt tot rust en daarmee zelfs tot Energiebesparing. Het is het basisgevoel  Nieuwsgierigheid, die elke levensvorm, waaronder de Mens (Ik) als MiddelPunt, naar buiten doet treden en bewegen op zoek naar die  Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften. En het is het basisgevoel Angst, die daarbij voort-durend als (voor)oordelaar, criticus en censor  optreedt naar alles toe, dat buiten die Mens (Ik) als MiddelPunt te vinden is. Het is Angst, die daarom ook het liefst een veilige plek wenst  te maken van het eigen zelfbewuste denken, voelen en handelen, bestaande uit een vaste, bevooroordeelde wil.  Holen in de grond, grotten behoorden tot de eerste van deze veilige plekken. Ze zijn in de loop van duizenden jaren steeds meer  vervangen door kunstmatige grotten. Dat wil zeggen door door de mens zelfgemaakte grotten, van hut, boerderij, kasteel en heerlijkheid,  tot huurhokken in woontorens, villa's, landhuizen en paleizen. En nog andere kunstmatige grotten werden gecreëerd, zoals familie, gezin,  stam, dorp, stad, land en unie van landen. Sterker nog, van kunstmatige, materialistische grotten is de Mens (Ik) als MiddelPunt ook al  snel gebruik gaan maken van verzonnen en bedachte grotten, oftewel spiritualistische grotten.  Al deze grotten hebben een aantal elementen gemeen:  - Ze bieden veiligheid aan degenen, die binnen de "muren" ervan wonen. En daarmee rust, knusheid, gezelligheid, een gevoel van  zekerheid, zeg maar een "goed" gevoel kunnen ervaren;  - Ze beschermen tegen alles wat vreemd is èn vreemdeling. Deze Nederlandstalige termen zijn hedentendage bijna gewist en vervangen  door het Noord-Amerikaanse "alien". En het is alles en iedereen, dat en die "alien" is, dat en die buiten onze "eigen" grot gehouden  moet worden;  - Ze zijn be-paald en be-perkt in grootte en be-palen en be-perken de bewoners in hun handelen, voelen en denken door allerlei gebreken  (oftewel niet in de grot aanwezige vormen van nood-zakelijke Energie);  - Ze zijn bezit van slechts weinigen.  Het is dan ook niet vreemd, dat iemand als Plato een verhaal vertelt over een klein kliekje grotbewoners, dat hedentendage nog altijd  bekend staat als "de Mythe van de Grot" en ook wel "de Allegorie van de Grot":    Men dient zich een grote grot voor te stellen, die met de buitenwereld verbonden is door een gang met een dusdanige lengte dat er geen daglicht in de grot valt.  Er zit een rij gevangenen met hun rug naar de ingang, en ze kijken naar de achterwand van de grot. Hun ledematen en halzen zijn zo vastgeketend, dat ze hun  hoofden niet kunnen bewegen en noch elkaar, noch zichzelf kunnen zien. Dit betekent dat ze alleen de wand voor zich kunnen waarnemen. Zo hebben ze hun  hele leven gezeten en kennen niets anders.  Achter hen bevindt zich een vuur. Tussen hen en dat vuur staat een blokkade in de vorm van een muur, die zo hoog is als een mens. Aan de andere kant van die  muur lopen mensen met allerlei dingen op hun hoofd, waaronder stenen en houten figuren van mensen en dieren, heen en weer. De schaduwen van de dingen  vallen door het vuur op de wand waar de gevangenen tegenaan kijken, die ook de stemmen weerkaatst van hen die de dingen sjouwen. Plato betoogt nu dat het  enige dat de gevangenen in hun leven waarnemen schaduwen en echo's betreffen. Ze zullen denken dat deze de realiteit vormen, en hun gesprekken zouden over  de waarneming van deze realiteit gaan.  Als een gevangene zijn ketenen zou kunnen afschudden, zou hij door de levenslange ketening in het halfduister zo verkrampt zijn, dat het alleen al pijnlijk voor  hem zou zijn om zich om te draaien, bovendien zou het vuur hem verblinden. Hij zou volkomen in de war raken en zich weer willen omkeren naar de wand met  schaduwen, naar de realiteit die hij begrijpt. Als hij uit de grot naar het felle zonlicht zou worden geleid, zou hij pas na lange tijd iets kunnen zien en dat  begrijpen. Als hij eenmaal gewend zou zijn aan de bovenwereld en daarna terugkeerde in de grot, zou de duisternis hem weer tijdelijk verblinden. Zijn  ervaringen zouden onbegrijpelijk zijn voor de andere gevangenen, omdat hun taal alleen naar schaduwen en echo's verwijst.  Zijn behendigheid om de weerkaatste schaduwen te zien en te omschrijven zal geleden hebben onder zijn ervaringen, en op de andere gevangenen zou hij minder  slim overkomen. Ze zullen hem zelfs als een gevaar zien en mogelijk dreigen hem te doden.  Internetreferentie (22-03-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot    Zo leven alle Mensen (Ik) als MiddelPunt nog altijd als grotbewoners. Waarbij vele grotten door hen zelf vervaardigd zijn, grofweg  gebaseerd op ondermeer godsgeloof, spiritualistisch geloof, politiek geloof, wetenschapsgeloof en kapitalistisch economisch geloof, beter  omschreven met: Het geloof in "eigen" bezit. Als gevolg daarvan zijn er talloze soorten grotten, zoals tempels, kerken, universiteiten,  fabrieken, overheden, instituten, banken enzovoorts enzovoorts. Om al die kunstmatige grotten te versterken worden grenzen gemaakt.  De grotten worden om-paald, om-perkt met regels, wetten en geboden en zelfs met eigen gemaakte grot-muren toe, die enorm kunnen  zijn. Een aantal van die grot-muren zijn de Chinese Muur, de Koude-Oorlog-Muur bekend als de Berlijnse Muur, de Israëlische Muur en de  muur die de huidige president van de zogenaamde Verenigde Staten van Noord-Amerika wil bouwen op kosten van Mexico, de  zogenaamde Mexicaanse Muur. Spiritualistische en godsgeloofsmuren bestaan uit de strikte scheiding van niet-gelovigen en gelovigen, van  niet-ingewijden en ingewijden enzovoorts.  Wat is nu de meest, misschien wel enige, toegepaste "organisatie van samen - leven, samen - werken en samen - delen" binnen al die  grotten? Dat is de driehoeks- oftewel de pyramide-organisatie. Meer helder omschreven met "pyramidale kastenhiërarchie".  Een voorbeeld van een pyramidale kastenhiërarchie  Bovenstaande plaatje van een pyramide kent tegenwoordig bijna iedereen. Er wordt namelijk wat afgeschreeuwd en afgeblèrd, met name  op zogenaamd alternatieve (nieuws)webplekken op het wereldwijde internetweb, over dit plaatje. De pyramide staat op het zogenaamde  één-dollar-bankbiljet, en vrijwel elke niet-Noord-Amerikaanse mens op Aarde wordt gedwongen deze valutavorm te kennen, omdat het  één van de vele betaalmiddel- en bezitsstandaarden is van de kapitalistische economie: De bankpapiertjes- en muntgeldstandaard. De  geloofsverkondigers van de kapitalistische economie, die als een kwaadaardige wildgroei en kwaadaardig kanker woekert over de gehele  Aarde, beweren dat dit stukje papier het meest rijk van belang zijnde vodje is van die standaard. Dus moet er met dit vodje van 1 land in  bijna 200 andere landen worden gewerkt. Maar hedentendage kennen de meeste mensen dit valutavodje ook en vooral, om wat er zoal op  gedrukt staat. Met name bovenstaande detail van dit valutavodje wordt voort-durend getoond. En daarbij wordt voort-durend  beschuldigend gevingerwezen naar de Vrijmetselaars en de Illuminati als boosdoeners van alle ellende op de Aarde. Waarom? Omdat de  pyramide en de teksten eromheen, "Novus Ordo Seclorum" en "Annuit Cœptis", erop zouden duiden, dat deze kliekjes mensen uit zijn op  de creatie van een "Nieuwe WereldOrde" onder hùn geloof en dwingelandij door eerst te “beginnen met te vernietigen”.   Laten we eerst eens kijken naar die teksten, wat de vertaling ervan is en wat ze betekenen:    Het "Annuit Cœptis" boven de pyramide betekent volgens de Engelstalige Wikipedia:  Genomen van de Latijnse woorden annuo (derde persoon enkelvoud tegenwoordige of voltooide tijd annuit), "jaknikken" of "goedkeuren", en coeptum  (meervoud coepta), "beginnen, ondernemen", wordt het letterlijk vertaald met, "[hij] keurt onze ondernemingen goed" of "[hij] heeft onze ondernemingen  begunstigd" (annuit kan (grammaticaal gezien, K.D.) zowel tegenwoordige als voltooide tijd zijn).  Internetreferentie (16-03-18) (mijn eigen vertaling): https://en.wikipedia.org/wiki/Annuit_c%C5%93ptis  En "Novus Ordo Seclorum" staat volgens het zelfde Engelstalige Wikipedia-artikel voor "new order of the ages". Vertaald "nieuwe orde van  de eeuwen". Waarbij "Novus Ordo" dus simpelweg "Nieuwe Orde" betekent. Het "seclorum" is elders terug te vinden als "in secula  seculorum", dat staat voor "tot in alle eeuwigheid" (internetreferentie (17-03-18): http://www.betekenis-  definitie.nl/in%20secula%20seculorum). Een kreet, die zeer veel zogenaamde christenen zeer zeker kennen uit ondermeer het "Onze  Vader" (internetreferentie (17-03-18): http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/onze-vader/). Er staat dus nergens "orde  voor de gehele wereld". Of beter, voor de gehele planeet Aarde, daar de term "wereld" voor vele, verschillende geloven en  levensbeschouwingen en in vele kosmogonieën voor iets anders staat.  Het plaatje op dat één-dollarbiljet is trouwens afkomstig van het zogenaamde "Grote Zegel van de Verenigde Staten", de andere zijde  daarvan is aan de andere zijde te zien op dat zelfde valutavodje:  In het artikel "Great Seal of the United States" (internetreferentie 16-03-18): https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_  States), kan meer informatie over dat zegel gevonden worden.  Het zegel heeft te maken met de Noord-Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, die op 4 juli 1776 werd aangenomen. En o ja, laten we  het heel helder stellen, deze Onafhankelijkheidsverklaring is in feite alleen door en alleen voor zogenaamd "blanke" mannetjesmensen  gecreëerd:  De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring of Declaration of Independence is de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten die grotendeels  werd opgesteld door Thomas Jefferson en die door vertegenwoordigers van 12 van de toen 13 Amerikaanse kolonies werd aangenomen op 4 juli 1776. De staat  New York sloot zich aan bij de Declaration op 9 juli 1776. De verklaring hield de onafhankelijkheid van de Britse monarchie in. Die onafhankelijkheid werd in  de verklaring gerechtvaardigd door een aantal "waarheden" die de ondertekenaars "vanzelfsprekend" achtten: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door  hun schepper zijn uitgerust met bepaalde rechten en dat onder die rechten valt: het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk.  Internetreferentie (16-03-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Onafhankelijkheidsverklaring  Het jaartal 1776 is terug te vinden op de pyramide en wel aan de basis.  Maar  volgens het Nederlandstalige boek "De macht van de onzichtbare bankiers - Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%"* (de  opvolger van het boek "De onzichtbare macht van de vrijmetselaars/bankiers") van B. Izar betekenen deze Latijnse kreten het volgende:  Maar waar ergens op dat valutavodje van dat ene land wordt nu daadwerkelijk beweerd, dat het doel is om een nieuwe wereldorde te gaan  creëren? En dat door eerst te gaan vernietigen? En hoe rijmen B. Izar en vele, zogenaamd alternatieve (nieuws)webplek-makers dat het  jaartal 1776, dat ook het jaartal is voor de oprichting van de zogenaamde illuminati, daarom terugverwijst naar dit kliekje, toendertijd nog  studenten, en niet naar die vermoedelijk toch wel wat rijker van belang zijnde onafhankelijkheidsverklaring van die 4 juli, die zo trouw en  trots elk jaar opnieuw wordt gevierd in dat land? Zou dat kliekje illuminaten, dat net 2 maanden vóór die onafhankelijkheidsverklaring aan  de andere zijde van een oceaan werd opgericht, daadwerkelijk zo snel zoveel invloed hebben gehad, dat het oprichtingsjaar van hun  kliekje op dat later vervaardigde valutavodje is genoemd, in plaats van het jaar van ondertekening van die onafhankelijkheidsverklaring?  Op de Nederlandstalige Wikipedia valt namelijk te lezen dat:   De Illuminaten ('verlichten'; ook Illuministen of Illuminati) waren een historisch 'geheim' genootschap met invloeden uit de theosofie en anti-esoterische  Verlichting. Dat werd opgericht door de Beierse academicus Adam Weishaupt op 1 mei 1776 onder de naam Orde der Volmaakbaren en was een studentengroep  om een vuist te maken tegen de jezuïeten en ter bescherming van literatuur en leer van de Verlichting. Om nieuwe leden te lokken, bedacht Weishaupt een  systeem van inwijdingsgraden, initiatieriten en speciaal taalgebruik, mede in vermeende concurrentie met de Gold- und Rosenkreuzer, die ook zouden rekruteren  onder de studenten. De beweging verspreidde zich over Duitsland en zou ongeveer tweeduizend leden tellen, onder wie toenmalige bekendheden als Goethe,  Herder en Pestalozzi.  Internetreferentie (16-03-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Illuminati_(orde)  Tussen die oprichting van een studentengroep op 1 mei 1776 en die zogenaamde onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 zitten dus  net aan twee maanden. Nogmaals, kreeg een kliekje studenten uit Beieren, Duitsland, zoveel invloed, dat het jaartal van oprichting van  hun kliekje op het één-dollar-bankbiljet kwam te staan? Of zou dat jaartal toch verwijzen naar die zogenaamde onafhankelijkheidswording  van de Verenigde Staten van Noord-Amerika? En wat hebben die illuminati eigenlijk met vrijmetselaars te maken?  Tenslotte is er nog een detail, dat naast vele andere, op dat één-dollar-bankbiljet staat, waar eigenlijk vrijwel nooit iets over gezegd wordt.  En dat is onderstaande: Dus degenen, die dit vodje kapitalistische economie-materiaal en dit symbool voor de kapitalistische economie heeft gemaakt vertrouwt in  god. En in welke god dan wel? Die van de christenen? Die van de joden? Die van de moslims? Die van in feite alledrie? Een nog andere  god? En moet die dan Lucifer heten of Baphomet of…? En moet in ieder geval niet begrepen worden, dat dat "Annuit Cœptis" dus staat  voor "god keurt onze ondernemingen goed"? Wat weinig meer betekent of even veelzeggend is, als het "god zij met ons" op Nederlands  muntgeld:  De spreuk God zij met ons is een bekend randschrift van Nederlandse munten. Dit randschrift stond in het guldentijdperk op de gulden, rijksdaalder, vijfje,  zilveren tientje en het zilveren vijftigje en tegenwoordig op het Nederlandse twee-eurostuk.  Taalkundig is het aanvoegende wijs die een wens uitdrukt (optatief).  Internetreferentie (22-03-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/God_zij_met_ons  Het probleem is dat het ontwerp van het één-dollar-bankbiljet, net zoals vele valutamiddelen over de gehele Aarde, nogal eens is  gewijzigd, waarbij nieuwe details zijn toegevoegd en andere weggelaten. De redenen daarvoor zijn van allerlei aard, maar hebben  natuurlijk ondermeer te maken met hoe men de "eigen" grot wenst te regeren. Maar wie zijn de regeerders?  Moeten we niet eens nog ietsje verder doordenken, dan de nieuwetijds- en alternatieve praatjes- en informatieverkopers ons proberen te  laten doen? Tenslotte betekenen de termen "New Age" en dus "Nieuwetijd" toch exact hetzelfde als "novus ordo seclorum" voor de mensen  die ze toepassen? Mensen zijn toch voort-durend op zoek naar nieuwe en wat zij hopen betere orde(s)? En die moet(en) toch ook  gebouwd worden op de oude, die daarbij "vernietigd" dient te worden? En die moet(en) toch ook tot in de eeuwen der eeuwen blijven  bestaan? Amen! Bovenstaande is slechts één voorbeeld van een pyramidale kastenhiërarchie-organisatie. De vraag is: Wie zijn daadwerkelijk de bezitters  van die organisatie? En wie zijn degenen, die mis(ge)bruikt worden om de ware situatie te verdoezelen? Zijn het dè vrijmetselaars of dè  illuminati, of zijn leden van deze beide er eenvoudig bij betrokken, net zoals rooms-katholieken, atheïsten en kapitaal-extremisten?  Laat ik mij hier beperken tot de vrijmetselaars. Een ieder, die eens verder doordenkt, doorvoelt en door handelt door te onderzoeken, zal  ontdekken dat, ten eerste, hoewel de vrijmetselaars misschien overal op Aarde te vinden zijn, dit ook geldt voor de zogenaamde  christenen en bijbelgeloofsverkondigers en voor de joden. Dat, ten tweede, vrijmetselaars onderhevig zijn aan tweespalt en steeds verdere  onderverdelingen en verdeling binnen hun "eigen" grot, kortom van een pyramidale kastenhiërarchie. Dat is ook niet anders, dan wat in  elke andere kunstmatige grot plaatsheeft. Zo kennen de zogenaamde christenen in hun "eigen" grot allerlei subsektes, subsubsektes en  subsubsubsektes, zoals: roomskatholieken, protestanten, gereformeerden, lutheranen, jezuiëten, mormonen, grieks-orthodoxen, russisch  orthodoxen, kopten, amish enzovoorts enzovoorts enzovoorts. En zij kennen ook allerlei rangen, standen, graden of zeg maar kasten. En  dat, ten derde, ook vrijmetselaars van meet af aan van buitenaf zijn vervolgd, zoals ondermeer blijkt uit het navolgende:  Vrijmetselaars Zie ook: Onderdrukking van Vrijmetselarij en  Vrijmetselarij § De Holocaust  De Nazi's beweerden dat hogegraads-Metselaars willige leden waren van "de Joodse samenzwering" en dat  Vrijmetselarij een oorzaak was van Duitsland's nederlaag in Wereld Oorlog I. Bestanden van 's Rijk's  HoofdVeiligheidsHoofdKantoor (Reichssicherheitshauptamt, …) wijzen op de vervolging van Vrijmetselaars  gedurende de Holocaust. 's Rijk's HoofdVeiligheidsHoofdKantoor Kantoor VII (geschreven bestanden), onder  toezicht van Franz Six, was verantwoordelijk voor "ideologische" taken: de creatie van antisemitische en anti-  Metselaarspropaganda. Hoewel het exacte getal onbekend is, zijn een geschatte 80.000 tot 200.000  Vrijmetselaars vermoord als een resultaat van Hitler's Nacht und Nebel-directief van december 1941.  Metselaar-gevangenen in concentratie-kampen, beschouwd als  politieke gevangenen, droegen een  omgekeerde, rode driehoek.  Kleine, blauwe vergeet-mij-nietjes werden voor het eerst gebruikt in 1926 door de GrootLoge Zur Sonne als  een Metselaar's symbool tijdens haar jaarlijkse conventie te Bremen. In 1938 werd een vergeet-mij-nietje-  onderscheidingsteken gemaakt door de fabriek, die het Vrijmetselaar's onderscheidingsteken had geproduceerd,  gekozen voor het jaarlijkse Winterhilfswerk, de liefdadigheidsbijeenkomst van het Nationaal-Socialistische  VolksWelzijn (de welzijnstak van de partij). Dit toeval maakte het de Metselaars mogelijk om het vergeet-mij-  nietje-onderscheidingsteken te dragen als een geheim signaal van Metselaar's lidmaatschap.  Na de oorlog werd het vergeet-mij-nietje opnieuw gebruikt op de eerste jaarlijkse Verenigde GrootLoges van  Duitsland-conventie in 1948 als een Metselaars-symbool. Het onderscheidingsteken wordt wereldwijd  gedragen  op de revers ter herinnering aan hen, die hebben geleden uit naam van de Vrijmetselarij, speciaal  gedurende het Nazi-tijdperk.  Internetreferentie (16-03-18) (mijn eigen vertaling): https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_victims  En dit is zeer zeker niet de enige periode geweest, dat deze kliek mensen is vervolgd. Evenals heksen (lees intelligente vrouwen) vervolgd  zijn in zowel Europa als Noord-Amerika. En evenals de moslims en de Russen vervolgd zijn. En evenals de laatsten het tegenwoordig weer  opnieuw gedaan hebben en vervolgd moeten worden, zo is de vervolging van vrijmetselaars ook wéér en opnieuw opgepakt. Ditmaal door  zogenaamd wakker geworden mensen, onder wie vooral mensen, die menen, dat zij meer spiritualistisch dan materialistisch zijn. Velen  onder hen zwaaien met allerlei soorten bijbels en bijbelcitaten. En de indruk die zij wekken, is niet anders dan die van christelijke  kruistocht- oftewel jihadzoekers, kortom oorlogszuchtigen uit naam van de HEER.  Waarom al die tweespalt en verdere opsplitsing en onenigheid (al dat het-niet-meer-een(s)-zijn-met-elkaar)? Eigen-belang! Zichzelf rijker  van belang achten en menen het beter te weten. Nee, sterker nog, het zelfs het beste te weten. En in feite om bezit te verkrijgen, meer  bezit en nog meer bezit. Ongeacht de consequenties voor Al-het-andere. Dit gedrag van de Mens (IK) als MiddelPunt heeft geleid tot een  enorme en onoverzienbare waaier en variëteit aan pyramidale kastenhiërarchieën, elk met hun eigen kunstmatige grot. En aan de top van  ieder van deze een kleine kliek daadwerkelijke bezitters, met een ander woord: Oligarchen. Oligarchen, die HEER en MEESTER (willen) zijn  van een ieder, die zich onder hen in hùn grot bevindt.  Omhoog      Volgende pagina