Een kleine greep uit de enorme pyramidale kastenhiërarchie-waaier  Misschien zijn de enige betrouwbare zinnen in het hierboven aangehaalde blokje tekst uit B. Izar's boek:  "De piramide geeft een solide top-down organisatiestructuur weer. Vanuit de verheven punt van de pyramide straalt het alziend oog."  De natuurlijke, maar vooral ook de kunstmatige, materialistische en spiritualistische grotten, zijn alle letterlijk "bezit van weinigen".  Het zijn die weinigen die de velen, die ook graag in een veilige grot willen wonen, hùn wil en hùn wet opleggen en vertellen op welke  voorwaarden, die velen dat eventueel mogen. De meest, misschien wel enige, toegepaste manier van de bezitters naar de niet-  bezitters toe is daarbij de (twee-dimensionale) driehoek oftewel de (drie-dimensionale) pyramide. En het wordt voor vrijwel 100%  toegepast als "top-down"-organisatie (Nederlands hiervoor is "van boven - omlaag"-organisatie).   Bovenstaande kastenhiërarchie-voorbeelden zijn gebaseerd op de drie hier onderstaande:  En deze drie zijn weer gebaseerd op de twee onderstaande, die uiteindelijk weer gebaseerd zijn op de onderste pyramide, die zowel de  meer spiritualistische als de meer materialistische Mens (Ik) als MiddelPunt heeft onderkend en toepast:  Waarom eigenlijk een driehoek oftewel een pyramide als meest toegepaste organisatiestructuur?  Enkele logische redenen:  1. De tweedimensionale driehoek en de driedimensionale pyramide behoren tot de eenvoudigste vormen, die de Mens (Ik) als MiddelPunt  kent. Op een rijtje gezet zijn deze meest eenvoudige vormen in het platte vlak oftewel in twee ruimtelijke dimensies de onderstaande:  De punt en het lijnstuk werken niet als hiërarchische organisatiestructuur, waarin sommige mensen rijker van belang kunnen zijn dan  anderen. Ze leiden tot zogenaamde horizontale organisaties, waarbij elke mens gelijk zou zijn. En dat kan natuurlijk niet. Toch? Ik heb  de winkelhaak en passer-figuur hier toegevoegd, omdat het de eerste figuur is met tenminste één hoek. En omdat deze beide een  symbool zijn voor één van de ontelbare pyramidale kastenhiërarchieën. En ja, als vaste 90 graden hoek is dit de winkelhaak, maar als  varieerbare hoek is dit een passer. De driehoek is de eerste eenvoudige vorm, die met drie hoeken tot een volledig begrensd, om-paald  en be-perkt binnengebied leidt. Daarna volgt de vierhoek, vijfhoek, zeshoek tot de oneindighoek oftewel de cirkel. Vanaf deze driehoek is  er dus sprake van prettig begrensbare, verticale, dat wil zeggen hiërarchische organisatiestructuren, waarbij sommige mensen rijker van  belang lijken te zijn dan anderen. Maar al vanaf de vierhoek is er het probleem dat het onduidelijk wordt, wat de zogenaamd rijk van  belang zijnde mensen wensen dat duidelijk is. Dat zij aan de top niet alleen dè rijkst van belang zijnden zijn, maar ook dat er van hen  ook nog eens niet zo veel zijn, wat ze nog eens extra rijk van belang maakt. Toch? Zo geeft de vierhoek als organisatiestructuur het  idee, dat er evenveel rijk van belang zijnde mensen aan de top staan als er mensen zijn op elke stap daartussen in tot aan de basis. De  cirkel is tenslotte wel heel onpraktisch om toe te passen als hiërarchische organisatiestructuur, omdat er in feite geen onder, boven, links  noch rechts is. Tot slot wil men de organisatiestructuur ook graag zo eenvoudig mogelijk houden. Ergo: De driehoek blijft over. Daarbij  blijkt uit de driedimensionale pyramide bouw, dat deze tot de meest duurzame gebouwen leiden, die er bestaan.  2. Het gaat de Mens (Ik) als MiddelPunt om zichzelf. En vanuit de snaartjes-via-atomen-en-moleculen-tot-de-complexe-mens-structuur-  pyramide hierboven is duidelijk dat van onvoorstelbaar veel uiterst kleine bouwdeeltjes via steeds grotere en grovere bouwstenen  uiteindelijk slechts één mens kan worden geconstrueerd, wat verticaal gezien de indruk wekt van een driehoek of pyramide van minst  rijk van belang zijnde onderdeeltjes tot meest rijk van belang zijnde eindresultaat. Aan de top van die snaartjes-via-atomen-en-  moleculen-tot-de-complexe-mens-structuur-pyramide heb ik de Mens (Ik) als MiddelPunt in een afgezonderd "eigen" grotje en  driehoekje staan. Om verschillende redenen. De eerste is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt meent dat hij los staat van Al-het-andere  daaronder. Hij is er hooguit wèl de bezitter van. Maar hij vindt zichzelf ook héél anders dan Al-het-andere om hem heen, waarvan hij  heeft besloten dat het allemaal "lager" is dan hij. Hij is namelijk véél en véél beter dan Al-dat-andere. De tweede is dat, desondanks, de  Mens (Ik) als MiddelPunt binnen zijn "eigen" soort, de mensheid, heel eenvoudig verder voortbouwt op deze driehoek. Zo staan onderaan  dat driehoekje alle niet rijk van belang zijnde mensen, gebruikt als slaven, kanonnenvoer en, o ja, "collateral damage". Terwijl helemaal  bovenaan de enig ècht rijk van belang zijnde mensen staan. In de materialistisch kapitalistische geloofsverkondiging zijn dit ondermeer  de miljardairs en andere oligarchen, oftewel de bezitters van de Aarde en hedentendage ook al de omstreken. In de spiritualistisch  kapitalistische geloofsverkondiging zijn dat de mensen, die het meest nabij (namelijk aan de top van de pyramide) hun god staan en dus  precies weten, wat die wil. Toch? Of zij zijn op een punt gekomen dat zij bijna gaan transcenderen naar een hogere frequentie of een  hoger, ander plan. Kortom, zij staan op het punt om die hele "lage" van-snaartjes-via-atomen-en-moleculen-tot-de-complexe-mens-  structuur-pyramide te ontstijgen en daadwerkelijk er helemaal los van komen te staan. Zij wòrden dat "alziende oog". Voor zover zij dat  al niet menen te zijn. Of dat nu als een zogenaamde WegBreekBeschaving is, die met raketten of andere ruimtevaartuigen de Aarde  verlaten of puur als "beter" mens naar een nieuw geestelijk licht omhoogzweven. Beide zijn in feite verzinnebeeld oftewel  gesymboliseerd in datzelfde gewraakte plaatje op het één-dollar-vodje:  Zoals u ziet, is dat "alziende oog" niet daadwerkelijk verbonden met de pyramide, maar lijkt als een soort ruimtetuig ervan op te stijgen  of lijkt als een soort buiten, maar vooral boven de pyramide bestaand nog beter iets te moeten voorstellen. Natuurlijk zijn dat maar twee  mogelijke interpretaties.  Intussen wordt dit kleine driehoekje van de mensheid mis(ge)bruikt om het er onderstaande pyramide-opbouw-idee weer te herhalen in  alle zogenaamde beschavinkjes van gezin en familie via stam en land tot zogenaamde unie van landen. Waarom? Omdat mensen menen  dat dat het beste is en… omdat kleine kliekjes mensen daarmee op fantastische wijze hun ego en bezitsdrang kunnen strelen.  De Mens, een pyramidale kastenhiërarchie-volgeling  Kunt u, lezer, één voorbeeld geven waar er tussen mensen onderling sprake is van een hiërarchie, die níét de vorm heeft van een driehoek  oftewel pyramide? Of nog beter, een organisatie, die in het geheel niet hiërarchisch is? Ik heb de meeste bovenstaande kastenhiërarchieën  maar drie kasten of rangen of standen of graden gegeven. Maar in feite kunnen er oneindig veel van deze kasten of rangen of standen of  graden gecreëerd worden, indien dit nodig blijkt voor de versteviging van deze vorm van de "eigen" organisatie. Het benadrukken van de  verschillen tussen de termen rang, kaste, stand, graad enzovoorts door specialistische definities en betekenissen daaraan vast te plakken,  zijn daarbij handige manieren om te beweren en te bewijzen dat in de "eigen" pyramidale kastenhiërarchie alles anders en beter is. Zo is  een kaste iets afschuwelijks volgens de "westerse mens", maar ondertussen laat zij zich op gelijkwaardige wijze behandelen gedurende  haar gehele leven op basis van een andere term met een net iets andere betekenis en natuurlijk voor een betere reden.  In letterlijk elke pyramidale kastenhiërarchie gelden riten en rituelen, zoals inwijdingen en ceremonieën. Geen één pyramidale  kastenhiërarchie uitgezonderd. Een leerling aan een school moet proberen via proefwerken en -stukken een volgende graad, klas(se) of  stand zien te bereiken en tenslotte een diploma te behalen. Een symbool, dat staat voor het doorwerken van een aantal klassen, zonder dat  daarbij trouwens één eurocent verdiend wordt voor al dat werk. Een symbool, dat meteen weer aansluit op een andere pyramidale  kastenhiërarchie. Studentenkliekjes houden de meest bizarre en kleinzielige inwijdingsriten voor ik-wil-ook-graag-lid-worden-van-jullie-  studenten-verenigingskliekje, en gebruiken allerlei symbolen om hun eigen kliek van al die andere te onderscheiden en vooral ook scheiden.  Gilden, waaronder de vrijmetselaars, hadden en hebben hun eigen kliekjes. En al die rituelen en andere symbolen zijn stukjes van de muur  van hùn grot tegen de buitenOmgeving en Al-het-andere. Terwijl er binnen sommige mensen rijker van belang zijn dan anderen, gebaseerd  op het aantal bereikte en doorgemaakte rituelen, stappen, punten, aangegeven door speldjes, plakplaatjes, kledingstukken, haardracht en  andere symbolen. Het overtreden van regels en wetten, geschreven en ongeschreven, leidt niet alleen tot straffen, maar die straffen gaan  zelfs heel ver afhankelijk van de pyramidale kastenhiërarchie. Zo werd eind vorig jaar Coen Vermeeren als docent en hoofd studium  generale uit de grot en pyramidale kastenhiërarchie van de Technische Universiteit Delft verbannen, omdat hij als "insider", "ingrouper", lid,  medewerker of hoe je het ook wilt betitelen, ondanks zijn rang, stand, kaste, graad iets te vaak opener en eerlijker was dan de op kapitaal  beluste kliek, die zogenaamd boven hem regeert. Waar het om ging? Verboden kennis, verboden vruchten, verboden om open en vrij te  mogen voelen, denken en daarnaar handelen, buiten de vastgestelde en vastgelegde regels, wetten en rituelen van de pyramidale  kastenhiërarchie universiteit.  Onder bezit valt ook bezit van kennis (=informatie), en van zogenaamde kennis. Beide worden door de Mens (Ik) als MiddelPunt al van af  de meet van zijn zelfbewustwording en daarmee tegelijkertijd de bewustwording van Al-het-andere mis(ge)bruikt. Sinds 1,5 à 2 jaar is er  zelfs weer eens een oude term als modetrend opnieuw leven ingeblazen: Nepnieuws. Maar nepnieuws, nepinformatie en nepkennis bestaan  al vanaf het moment dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf en daarmee tegelijkertijd Al-het-andere bewust werd. Geheimhouden van be-  paalde kennis en van het bezit van be-paalde kennis is een prachtig middel om allerlei rituelen, regels en wetten aan vast te plakken. En  werkt zowel naar buiten als binnen de “eigen” grot en pyramidale kastenhiërarchie als een geweldig middel tot bezits- en daarmee  machtsverkrijging en -behoud.  Hoe eenvoudig een "geheim" kan worden gemaakt? Dat begint met: "Ik weet lekker iets, dat jij niet weet. Lekker pûhhûh!" en verwordt tot  de dwingelandij-gedragingen van de bezitters ervan. Kortom, een geheim en zelfs een zogenaamd, een niet daadwerkelijk bestaand geheim  kan binnen een tel worden gemaakt om de indruk te wekken, dat deze ene materialistisch en/of spiritualistisch kunstmatige grot rijker van  belang is dan alle andere. En binnen die grot geldt dan, hoe hoger je klasse, rang, stand, graad of kaste, des te dichter je bent bij de  "openbaring" van dat geheim. Denk daarbij eens aan het hele Noord-Amerikaanse poppenkast-gedrag rond "disclosure" van het wèl of niet  bezoeken van buitenaardse beschavingen aan de planeet Aarde, dat al sinds 1947 doorkankert. En elk zeer eenvoudig symbool kan worden  toegepast om de indruk te wekken, dat er niet alleen een geheim is "dat jij lekker wel weet", maar dat ook toegepast kan worden om  anderen mee te overtroeven. Om mee te bewijzen dat jij meer weet en als zij dat ook willen weten, zij jou maar moeten volgen. Een  voorbeeldje is onderstaande, eenvoudige tatoeage:  Misschien zijn de beste geheimen wel, die die je anderen buiten je grot kunt wijsmaken, dat er binnen jouw grot bestaan. Laat de  buitenstaanders daar maar over roddelen, argumenteren, filosoferen en er veel aandacht aan besteden enzovoorts enzovoorts. Dat is  tenslotte prachtige reclame voor de "eigen" grot. Daarnaast zijn er natuurijk ook nog eens geheimen, die binnen de “eigen” grot zelf niet  eens bestaan, maar waarvan buitenstaanders beweren, dat zij daarbinnen wèl bestaan, om zo die grot te ondermijnen.  Het zelfde probleem eeuwig blijven herhalen of het los-laten voor iets anders?   Bent u het ook niet moe? Dat voort-durende grotten- en pyramidale kastenhiërarchie-gedrag van al die verschillende kliekjes mensen overal  op de planeet Aarde, die verkondigen beter te zijn en zelfs de beste van alle mensen? Is en blijft dat het enige gedrag, de enige manier,  waarop mensen met elkaar kunnen omgaan? Zijn er werkelijk geen andere mogelijkheden oftewel keuzen? Blijven we dit patroon herhalen  tot in de eeuwen der eeuwen?  Zolang mensen blijven geloven, dat de kunstmatige grot en de pyramidale kastenhiërarchie dè enige manieren van met elkaar omgaan zijn,  zullen er nieuwe komen, gemaakt uit elk nieuw specialisme dat wordt bedacht en ten uitvoering gebracht. Sterker nog, zolang mensen het  verdommen om zich eens van het kleinzielige idee af te wenden, dat sommige mensen gelijker zijn dan andere mensen, zal de pyramidale  kastenhiërarchie overal en altijd weer toegepast en mis(ge)bruikt gaan worden. We hebben zo bijvoorbeeld de pyramidale kastenhiërarchie  van de zogenaamde "Bekende Nederlanders" gemaakt. We krijgen mogelijk de pyramidale kastenhiërarchie van de rijkst van belang zijnde  alternatieve internetnieuwswebplekken, als die er al niet is. En kijk ook eens naar alle zogenaamde "crowdfunding" (volksfinan-  cierings)projecten. Waarbij het trouwens het "volk" is dat de ondernemer is. Het "volk" betaalt en enkele aan de top staande mensen  kunnen daarmee hun geliefkoosde specialisatie botvieren. Hoeveel verschil is er trouwens tussen deze zogenaamd nieuwe manier van  financieren en al die zogenaamde "goede doelen"-projecten, die nooit het doel bereiken?  Neem bijvoorbeeld eens het bedrijf "To the Stars Academy", dat sinds vorig jaar in oprichting is. Een bedrijf dat met enkele, zogenaamde  topmensen uit andere, kunstmatige grotten, gaan uitzoeken in hùn "nieuwe" grot hoe het nu daadwerkelijk zit met sommige U.F.O.-  gebeurens. Maar wat is het doel? En… blijft straks, met het er door volksfinanciers en zogenaamde investeerders (mensen met veel meer  geld en andere bezitsmiddelen dan het "volk", dus van een "hogere" kaste, rang en stand) in gestopte geld, alles wat wordt ontdekt en  bereikt in handen van dat kleine kliekje? En daarmee trouwens van één land, waar dit kleine kliekje onderdaan van is? Met niet meer dan  zogenaamde dankbetuiginkjes en schouderklopjes aan mensen van elders, die er straks èn hun geld èn hun tijd in hebben gestopt? Nu al  zou u eens goed moeten luisteren naar de vraaggesprekken met meneer Luis Elizondo, die met typisch Noord-Amerikaanse snoeverij  voortdurend bijna lyrisch smijt met super-superlatieven over de Noord-Amerikaanse militairen, het Noord-Amerikaanse militaire materiaal  en de Noord-Amerikaanse militaire diensten, die dit allemaal hebben ont-dekt. En die tegelijkertijd nu al voortdurend beweert dat hij over  sommige informatie (kennis) niet mag praten, omdat het (nog) geheim moeten worden gehouden. Ergo: Sommige kennis wordt nu al niet  wereldwijd gelijkwaardig gedeeld. En waarschijnlijk ook niet binnen de "eigen" grot en pyramidale kastenhiërarchie van de "To the Stars  Academy", afhankelijk van je rang, graad, stand en/of kaste. Waar leidt dat straks toe? Dat niet alleen één klein kliekje top-ingewijden  meer weet dan alle ingewijden van lagere rang, stand en kaste, maar dat ook dat éne land meer weet dan alle andere bijna 200 landen.  Wat de oplossing is? Ten eerste eens stoppen met voortdurend nieuwe specialisaties te creëren, waarvan de specialisten menen dat zij los  staan van alle andere mensen, omdat ze beter en zelfs de beste zijn. Ten tweede, als individueel mens ook op het rècht staan, dàt je dat  bent, een individu, een alles - één, een één - samen, die niet opgesloten hoeft te worden in zogenaamd knusse, veilige, gespecialiseerde,  kunstmatige grotten-kliekjes. Maar een mens, die met elke, andere, individuele mens op Aarde kan samen - leven, samen - werken en  letterlijk gelijk samen - delen.  XXX * Izar, B., De macht van de onzichtbare bankiers - Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%, eerste druk 2017, I.S.B.N.: 978-90-  827004-0-4, www.onzichtbaremacht.nl.  Vorige pagina Omhoog