IS EEN "IZARIST" MEER BETROUWBAAR DAN EEN VRIJMETSELAAR? (Oftewel: Is het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" een stap voorwaarts voor de mensheid?) INLEIDING Kees Deckers 27 mei 2018 Van een vriend kreeg ik ruim drie maanden geleden het boek "De macht van de onzichtbare bankiers"1 door "B.Izar", met als ondertitel  "Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%". De inhoud van het boek is grotendeels terug te vinden op het WereldWijdeWeb,  verspreid over vele webplekken. Het is het vervolg op een eerder boek "De onzichtbare macht van de vrijmetselaars/bankiers" uit 2016.  Het heeft betrekking op het verhaal dat alle politieke, godsgeloof- en financiële gebeurens wereldwijd door een zeer kleine kliek mensen  worden bewerkstelligd, gehandhaafd (onder andere onder het bewind van "je maintiendrai") en gemanipuleerd ter zelfverRIJKing en de  puur zakelijke onderneming om de gehele Aarde met al haar grondstoffen in bezit te krijgen. Onder die bezittingen behoort ook de gehele  mensheid, die op die planeet leeft. Oftewel elke, individuele mens, die niet tot die kleine kliek behoort, is voor hen niet meer dan een  kijfeigene, een slaaf.  Internetreferentie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Je_maintiendrai In het laatste hoofdstuk van zijn boek, hoofdstuk 17. Conclusie en wat kunnen wij er aan doen?, geeft Izar 14 mogelijkheden, waarmee  mensen zelf er iets aan kunnen doen om te voorkomen dat de Nieuwe WereldOrde langzaamaan zal komen: "De elite van de onzichtbare  schaduwregering denkt niet in dagen, maanden of jaren, ze denken in generaties. Langzaam, heel langzaam, beetje bij beetje worden  fysieke vrijheid, financiële vrijheid en onafhankelijkheid van de burger gestolen tot dat het vangnet volledig gesloten kan worden en  iedereen afhankelijk is van het systeem van de onzichtbare machthebbers" (pagina 203).  Ik zal in een aantal artikelen aangeven, dat zijn oplossingen opnieuw niet meer zijn dan schijnoplossingen. Of beter gezegd, zijn  raadgevingen zijn niet meer dan het continueren van dezelfde problemen, hooguit onder andere namen, termen en symbolen, oftewel  plakplaatjes, en met hooguit andere kapitalisten (bezitters) aan de macht. Want dat is de meest juiste en terechte benaming voor al die  "onzichtbare machthebbers" op de top van de pyramidale kastenhiërarchie. Of ze nu "top"-vrijmetselaars, "top"-illuminati, "top"-  christenen, "top"-joden, "top"-moslims, "top"-politici, "top"-wetenschappers, "top"-geloofsverkondigers, "top"-nederlanders, "top"-  engelsen of straks misschien wel "top"-izaristen zijn, onder al die plakplaatjes zijn zij bezitters. Bezitters van grond, bezitters van  grondstoffen, bezitters van energie, bezitters van macht, bezitters van aanzien, bezitters van status, bezitters van kennis, bezitters van  kunde en bezitters van alles wat op Aarde leeft, inclusief mensen. En bezit is kapitaal. Deze  mensen streven in feite geen ander doel na  dan "ik-wil-god-worden-en-zijn-over-alles-op-Aarde". Ze zijn te vinden in elke nazie (ja, met een z), die door hen wordt erkend en  evenzeer in elke nazie, die niet door hen wordt erkend.  In dit artikel ga ik kort in op enkele van de gebruikte termen en uitdrukkingen in Izar's boek en op al die WereldWijdeWebBronnen, die hij  als informatieve verwijzingen heeft aangeboord en gebruikt in zijn boek. Die verwijzingen bestaan trouwens voor meer dan de helft uit  video's (114 van 212), die letterlijk alle te vinden zijn op de webplek "YouTube". “YouTube” is een zogenaamd sociaal medium. Een sociaal  medium, dat tegelijkertijd het bezit is van een heel klein kliekje mensen, dat miljarden verdiend met dit zogenaamd sociale doorgeefluikje.  Zelf zal ik een aantal andere bronnen toepassen, om niet alleen de gebruikte termen en uitdrukkingen wat anders uit te leggen, maar ook  om aan te tonen hoe gemakkelijk het is om een heel ander verhaal te vertellen. Alle artikelen tesamen leiden uiteindelijk tot de vragen of  Izar meer betrouwbaar is dan een zogenaamde “top”-vrijmetselaar en of hij het dus meer “waard” is om te volgen.  Maar eerst even iets over Izar zelf en over de opdracht, die hij voor in zijn boek heeft geplaatst.  Informatie = feiten + fictie  B. Izar is een pseudoniem voor Lucas Hollertt. Dat wil zeggen dat Hollertt zelf ook (enigszins) onzichtbaar probeert te blijven. Net zoals die  bankiers, over wie hij schrijft. Hollertt heeft, zoals elke, individuele mens op Aarde, zo zijn eigen redenen en mening en mogelijkheden om  uit te zoeken en te verkondigen, waarom alles bestaat, waarom hijzelf bestaat en of er en wat het doel is voor dat bestaan. Dat blijkt  ondermeer uit een webartikeltje op de webplek "Leusder Krant.nl" dat dateert van 24 december 2017:    'De macht van de onzichtbare bankiers' 24-12-2017, 08:48 | Van de redactie  LEUSDEN Als je al veertig jaar lang onbeantwoorde levensvragen hebt en na je pensioen de tijd neemt om op onderzoek te gaan dan kan dat uiteindelijk leiden  tot het schrijven van een boek. Het overkwam Lucas Hollertt met als resultaat het boek 'De macht van de onzichtbare bankiers'.  Mariska Stehouwer  ,,Vragen hebben we allemaal, maar veel mensen zoeken niet naar antwoorden omdat ze geen tijd of geen zin hebben", begint Hollertt zijn verhaal. ,,Hoe vaak ik  niet gedacht heb bij een belangrijke gebeurtenis 'dit klopt niet', maar wat dan? Wat zit er achter? Hollertt ging na zijn pensionering op zoek naar antwoorden op  zijn vragen en vond die antwoorden volop in boeken en op het internet.  Internetreferentie (23-05-18): http://leusderkrant.nl/lokaal/de-macht-van-de-onzichtbare-bankiers-324026  Het is nu heel eenvoudig om het WereldWijdeWeb door te neuzen op wie Hollertt is. En wat hij allemaal doet en/of heeft gedaan vóór zijn  pensionering. Zo'n eerste zin in zo'n webkrant-artikeltje bijvoorbeeld doet bij mij direct de vraag oproepen: Meneer Hollertt, waarom heeft  u 40 jaar gewacht om "onbeantwoorde levensvragen" eens nader onder de loep te nemen? Maar ik houd mij hier, bij wat hij verkondigt  aan het einde van zijn boek als mogelijke oplossingen om het tij te keren. Dat is namelijk, waar het om gaat als we naar een minder  ellendig gedrag van homo sapiens sapiens (letterlijk de “wijze en denkende mens”, “wijs”?) en daarmee een beter tij voor letterlijk alle  mensen willen stappen.  Trouwens, even terzijde, iedere mens, die niet of onvoldoende op Carl Linnaeus lijkt is waarschijnlijk niet eens een homo sapiens. Linnaeus  is namelijk het zogenaamde “type exemplaar” voor de homo sapiens (het voorbeeld voor de gehele soort) (internetreferentie (24-05-18):  https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens) En waarom? Omdat, zo vertelt de Engelstalige Wikipedia in het artikel “Carl Linnaeus”:  ...Het type exemplaar voor de soort Homo sapiens bestaat uit de overblijfselen van Linnaeus, op grond van de International Code of Zoological Nomenclature,  aangezien het enige exemplaar, waarvan bekend is dat hij die heeft onderzocht toen hij de beschrijving van de soort maakte hij zelf was...  Internetreferentie (24-05-18) (eigen vertaling): https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus  Hmmm, praat nog eens over eigendunk. Ennûh, o ja, die Linnaeus is een mannetje en een zogenaamde blanke. En wat nu als het een  vrouw was geweest, die die soortbeschrijving had gemaakt en een niet-blanke? Zoals Lucy, een australopithecus afarensis? Als cabaretier  zou ik op een keer het toneel opkomen met een skelet. Om diens hals zou een bordje hangen. Daarop zou de tekst gedrukt staan: “De  overblijfselen van Linnaeus”. Dan zou ik mijn publiek vertellen, dat het deze restanten zijn, die bepalen of zij zelf wèl of niet tot homo  sapiens sapiens behoren en dus “wijs” zijn en kunnen “denken”. Want dat is toch ècht, wat hier staat beschreven. Dat het de  overblijfselen, de restanten van Linnaeus zijn, die het type exemplaar vormen van homo sapiens sapiens, de “wijze” en “denkende” mens.  Ik vraag mij trouwens af hoeveel van Linaeus’ lichaam nog resteert. Alleen zijn skelet? Minder nog? Een potje as? En zijn die restanten  ècht “wijs”, kunnen ze ècht “denken”? Hoe kun je als schrijver(s) van dit Wikipedia-artikel iets dergelijks beweren? Sterker nog, hoe kun je  aan de hand van alleen maar restanten van een plant of dier, bewijzen dat het ooit heeft kunnen voelen, denken en daarnaar handelen? Je  moet dan toch wel een bijzonder hoog I.Q. hebben, niet, net zoals de restanten van Linnaeus? En om het dan wat meer luguber te maken,  misschien word en ben je wel “wijzer” en “intelligenter” als er alleen nog maar restanten van je over zijn.  B. Izar schrijft als opdracht in zijn boek (pagina 4):  Deze verzameling van feiten die voor iedereen vrij toegankelijk is op het internet is zo bizar dat je het niet zelf kunt bedenken. Het is mijn vurige hoop dat niet alles wat ik opgetekend heb op waarheid berust. In feite, spreekt Izar zichzelf nogal tegen in deze twee-regelige opdracht. In de eerste zin spreekt hij over een "verzameling van feiten", in  de tweede zin hoopt hij, dat niet alles, wat hij heeft opgetekend, op waarheid berust, dus "feiten" zijn. Het is aan de lezer om uiteindelijk  feiten van ficties/fantasie te onderscheiden. Dat stelt Izar zelf ook, want op pagina 217 vertelt hij zijn lezers: "Geloof mij niet… Maar  bekijk zelf de bronnen waar dit boek op is gebaseerd". Maar waarom zou ik als lezer al die bronnen wèl geloven? Wat is feit en wat is  fictie/fantasie? Wat de ene mens als feit bewezen acht, wil de andere mens alleen als fictie/fantasie beschouwen en het vaak zelfs liefst  ook nog eens taboe verklaren om over te denken, over te voelen en naar te handelen. En wat de andere mens ten stelligste beweert dat  een fictie/fantasie is, beschouwt weer een andere mens als een 100% bewezen feit. Erger nog, om Izar te citeren:  Sinterklaas en de paashaas bestonden echt, totdat onze ouders ons uit de waan hielpen. Het bleek niet waar te zijn. Als kind lieten we ons voor de gek houden en  dat was OK, want een kind mag in sprookjes geloven. Maar…. nu zijn wij volwassen en geloven niet meer in sprookjes. Toch? (pagina 232).  Kindmensen worden dus met paplepels vol feiten (op)gevoed, die later ficties blijken te zijn. En omgekeerd, natuurlijk. Dat is O.K.! Die  kindmensen moeten later zelf maar leren bepalen, of beter, kiezen wat feit is en wat fictie/fantasie. Dat betreft letterlijk alles. Anders  gezegd: Zoals "schoonheid is in het oog van de aanschouwer" zijn alle feiten en/of ficties/fantasie dat ook. En zowel feiten als  ficties/fantasie worden door mensen onder één term bijeengeveegd. Die term is informatie. Het WereldWijdeWeb bevat er een al bijna  onbegrensbare oceaan vol van.  Izar's gevonden informatie gaat over kleine kliekjes mensen, die voornamelijk zouden bestaan uit "top"-mensen van groeperingen als de  jezuïeten, rothschilds en 12 andere families (precies 13, een getal wat allerlei negatieve connotaties heeft), bilderbergers, skull and bones-  leden, illuminati, kazharen en vrijmetselaars om er een aantal te noemen, die allen uit zouden zijn op alleenHEERschappij over de gehele  mensheid.  De vraag is dus voor elke, individuele mens, die zijn boek leest: Geloof ik, als lezer, wèl of niet wat Izar gevonden heeft op het  WereldWijdeWeb en heeft neergeschreven in dit boek? En de daaruit voortvloeiende vraag is: Is B. Izar meer betrouwbaar dan één van de  "top"-mensen, tegen wie hij zich uitspreekt? Is hij bijvoorbeeld meer betrouwbaar dan een "top"-vrijmetselaar?  B. Izar's verhaal is bij lange na niet nieuw  Of het nu feiten of ficties betreft of een mengsel van beide, het algemene verhaal dat door Izar wordt beschreven in de eerste 15  hoofdstukken is niet nieuw. Dat blijkt natuurlijk al door de enorme hoeveelheid historische feiten en/of ficties, die hij zelf oplepelt aan de  lezer ter (op)voeding.  Maar laat ik eerst eens een aantal citaten geven uit een ander boek:  '…Het gaat echter tussen twee tegengestelde politieke wereldmachten, dat is duidelijk. Het grote publiek noemt deze tegenstanders Rusland en Amerika. Onze  enige hoop, Victoria, is op vrede gericht, op produktievermeerdering, op welvaart door constructieve arbeid, in plaats van op destructieve daden. Maar alles  hangt af van de vraag of die twee wereldmachten het eens worden of niet, of zij zich tevredenstellen met het behoud van bestaande invloeds- en belangensferen  en een basis voor overeenstemming kunnen vinden, althans voor wederzijdse verdraagzaamheid.  Maar in plaats daarvan zien we de tegenstellingen verscherpen. Er zijn bepaalde symptomen die enkele mensen op de gedachte hebben gebracht dat er een  derde speler heimelijk aan het werk moet zijn. Want zodra zich een kansje op overeenstemming voordoet of er een spoor is van ontspanning of verminderende  achterdocht, krijg je plotseling een incident dat de ene partij tot wantrouwen stemt en de andere tot hysterische angst opzweept. Deze incidenten zijn geen toeval,  Victoria. Zij worden willens en wetens in het leven geroepen, met het doel een bepaald resultaat te bereiken.'  'Hoe weet u dat en wie acht u daarvoor aansprakelijk?' vroeg Vic.  'Ons vermoeden wordt gesteund door het feit,' vervolgde Dakin, 'dat de geldmiddelen, die voor het verwekken van dergelijke incidenten onontbeerlijk zijn, uit  totaal verkeerde bronnen vloeien. Geld, Victoria, bepaalt in sterke mate wat er in de wereld gebeurt. Ontzaglijke bedragen zijn hiermee gemoeid, en al worden  deze zendingen listig gecamoufleerd, er is kennelijk iets niet mee in de haak, noch wat de oorsprong, noch wat de bestemming aangaat.  Allerlei stakingen, moeilijkheden, die Europese landen ondervinden die al aardig op weg waren zich van de gevolgen van de oorlog te herstellen, worden door  communisten in de hand gewerkt. Dat is nu eenmaal hun taktiek. Maar het geld dat daarvoor nodig is komt uit een heel andere bron. Dus niet van  communistische kant. De zonderlingste en onwaarschijnlijkste tussenpersonen verlenen daarbij hun medewerking.  Ook worden er de laatste tijd belangrijke bedragen uit de circulatie onttrokken. Overal ter wereld is een enorme vraag ontstaan naar diamant en andere  edelstenen. Deze gaan van hand tot hand, misschien wel een dozijn keren achtereen en dan opeens verdwijnen ze spoorloos.  Wij vermoeden dus dat hier een derde groep actief is, waarvan de bedoelingen nog duister zijn, weliswaar, maar die wrijvingen en misverstanden in de hand  werkt zoveel zij kan en zich voor dit doel met ingewikkelde financiële manipulaties en juwelentransacties bezighoudt. Ook hebben wij redenen om aan te nemen  dat er in de meeste landen geheime agenten voor deze organisatie aan het werk zijn.  In wezen vertoont deze activiteit veel overeenkomst met die van de Vijfde Colonne aan het begin van de vorige oorlog. Alleen gaat het op het ogenblik op een  wereldomvattende schaal.'  'Wie zouden dat kunnen zijn?' vroeg Vic verder.  'Deze lieden behoren voor zover wij kunnen nagaan niet tot een bepaalde nationaliteit. Zij beogen, vrees ik, op hun wijze een wereldverbetering tot stand te  brengen. Het waandenkbeeld dat de mens in staat zou zijn de komst van een Heilstaat of een Duizendjarig Rijk op aarde te forceren, is een van de gevaarlijkste  begoochelingen.  Lui die alleen op eigen voordeel uit zijn, kunnen nooit zoveel onheil stichten. Louter winstbejag gaat vroeg of laat aan zichzelf ten gronde. Maar het geloof in  uitverkoren scharen, in "supermensen" die geroepen en in staat zouden zijn de rest van deze arme wereld aan zich te onderwerpen, dat is de verschrikkelijkste  waan die de mensheid kent. Zodra je zegt: ik ben beter dan de anderen, heb je het meest waardevolle besef verloren, het besef van afhankelijkheid en van  broederschap.' Dakin kuchte eens. 'Dit begint op een preek te lijken. Laat ik je vertellen dat er verscheidene centra van activiteit te vinden zijn. Eén in Argentinië, één in  Canada… stellig meer dan één in de Verenigde Staten… en vermoedelijk - ofschoon ik dat niet met zekerheid zeggen kan - óók in Rusland. Maar nu kom ik aan  een zeer belangrijk verschijnsel.  De laatste twee jaren zijn niet minder dan achtentwintig geleerden, jonge, veelbelovende mannen van verschillende nationaliteit, op onopvallende manier uit  hun omgeving verdwenen. (pagina 85-87).  - - - …Zij zag alles ineens helder voor zich. En dat opeens ontmaskerde gezicht van Edward, waarmee hij haar ontsteld had aangekeken, bracht haar nog tot een  tweede ontdekking: de gevallen Engel… van Lucifer, Zoon van de Morgen, hoe diep zijt gij gevallen! Lucifer… had Carmichael gezegd (pagina 159).  - - - …'Maar hoe heb je dat klaargespeeld?' drong ze aan. 'Wat moet jij een invloed hebben om zoiets te organiseren! Maar dan ben je toch zeker heel iemand anders  dan voor wie je je uitgeeft? Dan ben jij precies zoals je onlangs zei: een Koning van Babylon!'  Zij zag hoe een glans van trots over zijn gezicht kwam. Zij zag de eerzucht, de schoonheid en de wreedheid die verborgen waren achter zijn masker van  doodgewone, eenvoudige, aardige jongen.  Maar dan ben ik 't ongelukkige slavinnetje, dacht Vic. In een wanhopige poging zette zij ieder gevoel van eigenwaarde opzij, door erop te laten volgen: Maar je  houdt ècht van me, hè, Edward?' Zijn minachting sprak duidelijk uit zijn ogen. Wat 'n oerdom wezentje, las Vic daarin, al die vrouwen hebben geen hersens! Als je maar over liefde praat, dat is  voor hen het enige waar alles om draait. Geen benul hebben ze van een nieuwe wereldorde, van grootse constructies van de geest. Zij zijn slavinnen en als  slavinnen moet je ze weten te behandelen…  'Natúúrlijk houd ik van je, kindje!' zei hij geruststellend.  'Maar wat zit hier allemaal achter, Edward? Vertel me tenminste iets dat ik begrijpen kan.'  'Een heel nieuwe wereld, Vic. Een wereld die op de puinhopen van de oude verrijzen zal.'  Edward begon nu te vertellen, en ondanks alles voelde Vic zich door zijn geestdrift meegesleurd als in een mooie droom. De oude, verdorven maatschappij  moest aan zichzelf te gronde gaan. De oude, egoïstische mens, die op winst belust, iedere sociale vooruitgang belemmerde. De dweepzieke, verblinde  communisten eveneens, die een marxistische hemel op aarde wilden scheppen. Er moest een totale oorlog komen… een totale vernietiging. Daarna een nieuwe  Hemel en een nieuwe Aarde.  Een uitgelezen schare supermensen, geleerden, landbouwdeskundigen, bestuurders - jonge mannen als Edward zelf - jeugdige Siegfrieds, zouden een Nieuwe  Wereld scheppen. Allen bezield door geloof in hun heilige roeping als supermens. Wanneer de vernietiging van al het oude was voltooid, zouden zij de grote  vernieuwing tot stand brengen.  Dit was allemaal waanzin, dacht Vic, maar zeer suggestieve waanzin. Alleen denkbaar in een totaal ontredderde, ontwrichte wereld, die in wanhoop nieuwe  wegen zoekt…  - - - …duizenden, die alleen maar hun stukje grond wilden bewerken, potten bakken, kinderen grootbrengen, lachen en huilen, leven en laten leven… Om zulke  mensen ging het tenslotte… niet om die gevallen Engelen met hun verleidelijke mooie gezichten, die zich in hun zelfoverschatting supermensen waanden en zich  van de rest van de wereld niets aantrokken. (pagina 160-162).  - - - Ik ben per slot 'n christen, bedacht ze. En als christen kun je honderdmaal beter martelaar zijn dan Koning over Babylon (pagina 171).  - - - Met opgeheven hoofd riep hij luid uit: 'Antichrist! Uw duivelswerk zult ge staken! Vrede is het wat de wereld nodig heeft, vrede, om onze wonden te helen en  weer op te bouwen wat vernield werd, om tot juister begrip en betere verstandhouding te geraken tussen de volken der aarde… (pagina 187).  Bovenstaande komt niet van het WereldWijdeWeb, maar uit een boek, getiteld "Rally naar Bagdad".2 Dit boek is geschreven door Agatha  Christie onder de Engelstalige titel "They came to Baghdad" en is voor het eerst uitgegeven in 1951. Hoewel bepaalde beweringen, die  Christie de fictieve Dakin-figuur en anderen laat maken, zeer kleinzielig en ondoordacht zijn, is de teneur van haar boek van meer dan 65  jaar geleden, niet anders dan de teneur van Izar's boek van vorig jaar. En de fictieve Dakin evenals de iets minder fictieve Izar mogen dan  doende zijn met allerlei feitelijke en/of fictieve informatie bloot proberen te leggen, hun uiteindelijke oplossing(en) zijn geen haar beter  dan die van de "ik-wil-god-worden-en-zijn-over-alles-op-Aarde-mensen", die achter de schermen hùn doel proberen te bereiken van  HEERser te worden over letterlijk alles op Aarde. Wat we voort-durend zien, is niets meer dan kleine kliekjes mensen, die de top van de  kapitalistisch economische pyramidale kastenhiërarchie proberen over te nemen en in eigen handen te krijgen. Of dat nu vóór of achter de  schermen is.  Twee opmerkingen nog over dit citaat:  - Ten eerste is het woord “martelaar” volkomen foutief Nederlands. Waarom? Het is fietsen - fietser. Eten - eter. Arbeiden - arbeider.  Ergo: Martelen - martelaar. De martelaar is dus degene die martelt. De gemartelde is degene die de marteling ondergaat. En dat komt  van: Zij wordt gemarteld, en is dus de gemartelde. Zoals: Hij wordt getreiterd, en hij is dus de getreiterde. Het eten is gekookt, en het  is dus het gekookte eten. Wat hier staat is dus, dat de christenen zelf degenen zijn die anderen martelen;  - Ten tweede, in een Engelstalige versie van dit boek, kom ik het hier gebruikte “nieuwe wereldorde” niet tegen. Daar staat: “This little  fool - all these fools of women! So easy to make them think you loved them and that was all they cared about! They had no conception of greatness of construction, of a new world, they just whined for love! They were slaves and you used them as slaves to further your  ends.  Enige informatie over de uitdrukking "Nieuwe WereldOrde" en de term “mens”  Met betrekking tot de term "Nieuwe WereldOrde" (Engels daarvoor is “New World Order”), schreef H.G. Wells, ja, die van "War of the  Worlds", een boek, getiteld "The New World Order", dat voor het eerst werd uitgegeven in januari 1945 (internetreferentie (16-05-18):  https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_World_Order_(Wells)).  Het Engelstalige Wikipedia-artikel "H. G. Wells" vertelt ondermeer dat:  Wells's extensive writings on equality and human rights, most notably his most influential work, The Rights of  Man (1940), laid the groundwork for the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by the  United Nations shortly after his death.  Internetreferentie (16-05-18): https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells  Vertaald:  Wells' uitgebreide schrijfwerk met betrekking tot gelijkheid en mensenrechten, in het bijzonder zijn meest  invloedrijke werk De Rechten van de Mens (1940), legde het fundament voor de Universele Verklaring van de  Rechten van de Mens, die, kort na zijn dood, door de Verenigde Naties werd geadopteerd.  Ik heb "The Rights Of Man" vertaald met "De Rechten van de Mens", maar in feite staat er letterlijk  vertaald: De Rechten van de Man. De vrouw telt in feite nooit mee. Iets wat nog meer BIZAR is dan  alle andere feiten, die Izar heeft gevonden op het WereldWijdeWeb. En iets wat Izar blijkbaar (of is  het schijnbaar?) volledig is ontgaan. Alhoewel? Tenminste tweemaal gebruikt Izar ene Henry Makow  als bron. Makow is heel kort omschreven en boven alles een vrouwenhater. Hoewel hij zelf zal  beweren dat dit onjuist is, hij vindt namelijk alleen maar dat vrouwen slechts voor een onbetaalde  baan bestaan, namelijk de slavin te spelen van de man. Bestaande uit het kosteloos en gratis doen  van het huishoudelijke werk, het opvoeden van de kinderen, het zich op vrouwelijke wijze kleden,  opmaken en gedragen en het lijdelijk en weerloos accepteren, dat de man haar naar zijn behoefte en  wellust te pas en te onpas neukt. Één van zijn webplekken heette in eerste instantie  "Savethemales.com". Daarvan is nog altijd informatie te vinden op zijn door Izar als bron genoemde webplek. Ik laat het aan u als lezer  zelf over om eens op zijn naam te zoeken en de beweringen van zijn voor- en tegenstanders en hem zelf eens te lezen. Maar misschien  heeft Izar deze in de loop van de menselijke geschiedenis zo diep ingevreten kaste-hiërarchie der sexen eenvoudigweg volkomen over het  hoofd gezien. Slechts weinig mannetjesmensen realiseren zich zelfbewust, hoe diep ingevreten deze kaste-hiërarchie der sexen is en hoe  diep die hun eigen leven en dat van alle vrouwen be-paalt en -be-perkt. De "eigen" taal alleen al staat volgekotst met termen en  uitdrukkingen, die mensen niet alleen onderverdeelt naar hun geslacht, maar ook volledig van elkaar scheidt en de vrouw altijd denigreert.  Het is BIZAR dat het de mens nooit lijkt te lukken om vrouwen gelijk te stellen aan mannen. En, sterker nog, vrouwen als mensen te  beschouwen. Een ander voorbeeld, dat dagelijks door honderdduizenden mensen in zogenaamd Nederland gelezen wordt op electronisch  uitgekostste standaardbrieven en andere aan hen toegestuurde communicatie van privé-bedrijven tot zogenaamde overheden, begint met:  "Geachte heer, mevrouw. Het gelijkheidsprincipe wordt hier direct al geschonden en onderuit gehaald. Juist is namelijk: "Geachte heer,  dame" of "Geachte dame, heer" en: "Geachte mevrouw, meneer" of "Geachte meneer, mevrouw". Bij het kaartspel staat de Heer boven de  Dame. Het schaakspel geeft de mogelijkheid van bigamie en zelfs een complete harem van koninginnen voor de koning. In feite is het ook  de koningin/DAME, die het meeste werk verricht, terwijl de koning/HEER maar zo'n beetje rondhangt en zelfs te slap is om zichzelf te  verdedigen. Of beter te lui en vol van zichzelf. Dat BIZARRE probleem komt zelfs al voor in het eerste verhaal van de christelijke bijbel  over die twee eerst gemaakte mensen, Adam en Eva. Het volgende staat in het "Oude Testament", dat ik op de middelbare school, een  roomskatholieke, als "leerboek" voorgeschoteld kreeg:  De mens gaf dan namen aan alle tamme dieren, aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het wild; maar hij vond geen hulp, die hem paste. Nu bracht  Jahweh God de mens in een diepe slaap; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben, en zette er vlees voor in de plaats. Dan bouwde Jahweh God een vrouw  uit de rib, die Hij uit de mens had genomen, en leidde haar tot de mens.  Toen sprak de mens: Deze is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Mannin zal zij heten. Omdat zij van de man is genomen.  Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan de vrouw; en zij worden één vlees. De mens en zijn vrouw waren allebei naakt; maar ze  schaamden zich niet voor elkander.3 Een noot is direct toegevoegd aan dat woordje "mannin", die zegt:  De woordspeling in het Hebreeuws is in het Nederlands niet goed weer te geven; bedoeld is de vrouw.  Aangezien in feite alle mannen voortgekomen zijn uit vrouwen, waarom worden zij dan niet vrouwinnen genoemd? En waarom moet deze  noot als uitleg in vredesnaam toegevoegd worden om de Hebreeuwse woordspeling toch maar wèl te benadrukken. Let eens op hoe er in  de zinnen daarvoor steeds sprake is van de "mens". En niet de "man". Die term komt pas op het moment, dat die onvertaalbare  woordspeling vertaald en verteld moet worden. De vrouw wordt in dit gehele citaat niet als een "mens" beschouwd. Sterker nog, lees de  laatste zin nog eens van bovenstaand citaat. Die begint met "(d)e mens en zijn vrouw…". Daarmee is de teneur van de gehele bijbel al  gezet in dat eerste verhaaltje. Wat de vrouw ook is, zij is en moet minder “waard” zijn dan de man, die de enige, èchte mens is.  Dat kleinzielige godsgeloofs- en politieke spel is al begonnen vanaf het moment dat zogenaamde "kerkvaders" de bijbel zijn gaan  manipuleren naar hun wens en wil. Een BIZARre en alleszeggende opmerking is te vinden aan het einde van het Nederlandstalige  Wikipedia-artikel "Pandora (mythologie)". Daar staat:  Interpretatie van de mythe In het vroege christendom zagen de kerkvaders in het verhaal van Pandora's doos al heel gauw een pre-christelijke beeld van de Bijbelse zondeval: Pandora en  Eva hadden allebei een zondige en ziekelijke nieuwsgierigheid gemeen, die de man, waarmee de gehele mensheid bedoeld wordt, noodlottig werd.  Internetreferentie (24-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandora_(mythologie)  Lees hier eens dat stukje “die de man, waarmee de gehele mensheid bedoeld wordt...”. Dus met de gehele mensheid wordt alleen de man  bedoeld? Hoe komt het dat Izar, die zulke "prangende" "onbeantwoorde levensvragen" had en mogelijk nog heeft, niet begonnen is, bij  wat het is om een mens te zijn, dat wil zeggen een vrouw en/of een man? Hoe komt het, dat hij begint bij een zogenaamd klein kliekje op  de achtergrond allesbekonkelende "bankiers", waarvan de meesten eeuwenlang en nog altijd vrijwel alleen uit mannetjes bestaat? Is het  complot dat de mannetjesmens al duizenden jaren geleden gestart is tegen de vrouwelijke mens niet een veel ernstiger en diepgaander  complot? Een complot zo diep ingegroefd en van generatie op generatie van jongsaf aan aangeleerd en voor de rest van het gehele leven  meegegeven, dat van de 100% zogenaamd christelijke mensen misschien slechts 10% zich nu en dan realiseert, dat er hier inderdaad  sprake is van een complot en niet van een complottheorie. Terwijl nog minder van hen er hun tijd en zelfs hun leven aan willen wijden om  dit duivels christelijke complot eindelijk eens onderuit te halen en vrouwen daadwerkelijk van evenveel en gelijke waarde te maken en  accepteren als de mannetjes.   Omhoog      Volgende pagina