IS EEN "IZARIST" MEER BETROUWBAAR DAN EEN VRIJMETSELAAR? (Oftewel: Is het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" een stap voorwaarts voor de mensheid?) 1. NEDERLAND HEEFT EEN NEXIT NODIG Kees Deckers 3 juni 2018 Zoals beschreven in het eerste artikel "Is een "Izarist" meer betrouwbaar dan een vrijmetselaar? (Oftewel: Is het boek "De macht van de  onzichtbare bankiers" een stap voorwaarts voor de mensheid?) INLEIDING" kreeg ik van een vriend ruim drie maanden geleden het boek  "De macht van de onzichtbare bankiers"1, met als ondertitel "Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%". Het boek is het vervolg  op een eerder boek "De onzichtbare macht van de vrijmetselaars/bankiers" uit 2016. Het heeft betrekking op het over het internet  rondgeroddelde gerucht, dat alle politieke en financiële gebeurens wereldwijd door een zeer kleine kliek mensen wordt gemanipuleerd om  de gehele Aarde met al haar grondstoffen, de mens incluis, in eigen handen oftewel in eigen bezit te krijgen. Een gerucht, dat onder de  uitdrukking en het symbool "Nieuwe WereldOrde" wordt verspreid. Een gerucht trouwens, dat ook al ver voor de start van het  WereldWijdeWeb en de "persoonlijke" computer en de electronische "ik"-media werd verspreid.   Op grond van dit gerucht geeft B.Izar, pseudoniem voor Lucas Hollertt, in het laatste hoofdstuk van zijn boek, hoofdstuk 17. Conclusie en  wat kunnen wij er aan doen? 14 mogelijkheden aan, waarmee de mensen van de 99,9% zelf er iets aan kunnen doen om te voorkomen,  dat deze "Nieuwe WereldOrde" stap na stap zal worden doorgedrukt en vastgelegd dóór en vóór de 0,1%.  Maar zijn die 14 punten daadwerkelijk oplossingen of in ieder geval tegenwerkende irritaties bij het langzaam maar zeker en stelselmatig  afdwingen van een "Nieuwe WereldOrde" door een klein kliekje, 0,1%, van de mensheid? Nee! Izar continueert en bestendigt (je  maintiendrai) vanuit zijn 14 voorgestelde punten namelijk dezelfde oorzaak, dezelfde ziekte, die die zeer kleine kliek van mensen al vanaf  de zelfbewustwording van de mens en daarmee de bewustwording van Al-het-andere heeft mis(ge)bruikt om bezit te krijgen van letterlijk  alles in hun directe “eigen” omgeving en verder weg op Aarde en momenteel zelfs al daarbuiten. Hij pakt de ziekte zelf niet aan. Zoals de  meeste mensen, gaat hij niet verder dan het aanpakken van de gevolgen, de symptomen, de verschijnselen van de ziekte. En dat komt,  omdat hij, zoals de meeste mensen weigert te geloven, dat die ziekte een ziekte is. Het is zelfs taboe om te zeggen en te beweren dat het  een ziekte is. Sterker nog, het is zelfs taboe om die ziekte bij zijn naam te noemen. Er worden allerlei eufemistische en verdoezelende,  bedekkende en verduisterende woorden en termen gebruikt om de naam van die ziekte te omzeilen, “onzichtbaar” te houden. Zoals hij op  pagina 205 over de 99,9% zegt: "Het antwoord is simpel. De meeste mensen zijn te goeder trouw en willen of kunnen dit verhaal niet  geloven." Dat is zijn antwoord op de vraag: "…waarom kunnen 7 miljard mensen dan geen paar honderd of paar duizend mensen  uitschakelen?" Wel, het antwoord is inderdaad simpel: Pak de ziekte aan, niet de symptomen. Maar daar ligt direct het grootste probleem:  De meeste mensen, waaronder ook Izar zelf, menen, dat als je de verschijnselen ervan maar goed aanpakt en reguleert, iedereen  profiteert van deze ziekte. En om de ziekte nu maar eens bij zijn naam te noemen, het heet kapitalistische economie.  Het is de ziekte kapitalistische economie, die als een voort-durend muterend kanker, de gezondheid van letterlijk alles op onze planeet  blijft bedreigen en onderuit halen. De ziekte en de voort-durend daaruit voortkomende problematische gevolgen en ziekteverschijnselen  zou men ook kunnen omschrijven met de Hydra uit de Griekse mythologie. Waarbij het lichaam van die draak de ziekte is en de voort-  durend daaruit groeiende andere en nieuwe koppen de problematische gevolgen en nieuwste ziekteverschijnselen. En terwijl Izar in zijn  boek weer eens enkele koppen afhakt, zoals Herakles dat deed in het Griekse verhaal, geeft hij, door het lichaam zelf niet aan te pakken  en dat met rust te laten, dat de kans om weer opnieuw koppen tevoorschijn te laten groeien. Koppen, die mogelijk nog ernstiger gevolgen  kunnen hebben en nog veelvuldiger gevolgen dan de huidige.  Internetreferentie (28-05-18): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Lernaean_Hydra_Louvre_CA598.jpg Kortom Izar's 14 punten van "Wat kunnen wij er aan doen?" zijn niet meer dan een zoveelste herhaling van het afhakken van oude  drakekoppen en tegelijkertijd daarmee alweer het open laten van de mogelijkheid tot het uitgroeien van nieuwe drakekoppen oftewel  problemen.  In dit artikel zal ik speciaal ingaan op Izar's eerste punt van wat "wij" er aan kunnen doen. Dat eerste punt is getiteld: "1. Nederland heeft  een Nexit nodig."  Wat is “Nederland”? Of beter wie is “Nederland”?  Nederland heeft een Nexit nodig. Inderdaad. Maar de vraag is wel, wat voor een Nexit? En eigenlijk is de eerste vraag: Wat is eigenlijk  "Nederland"? Of misschien nog beter, wie is eigenlijk "Nederland"?  Nederland  Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de  Noordzee, aangevuld met drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens  door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee...   Nederland heeft een inwonertal van 17.084.719 (2017) en met een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 411,3/km² (2017)…  Bestuurlijk is het land verdeeld in twaalf provincies.  Nederland werd onafhankelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin de gezamenlijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse  overheersing in opstand kwamen. In 1579 vormden de Noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht, waarmee een nieuwe politieke entiteit ontstond. Met de  Acte van Verlatinghe van 1581 werd door de gewesten van die unie de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Deze  werd vanaf 1609, bij het begin van het Twaalfjarig Bestand, internationaal erkend, en na de Vrede van Münster (1648) ook door Spanje. Vanaf de Franse tijd  (1795-1813) ontwikkelde Nederland zich tot een natiestaat, aanvankelijk als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815, dat door de Belgische Revolutie  in 1830 echter alweer uiteenviel. De dekolonisatie maakte in de 20e eeuw een einde aan de Nederlandse koloniën.  Tegenwoordig is Nederland een van de meest ontwikkelde landen als 's werelds zevende economie naar bbp per hoofd van de bevolking (2009). Het bezet de  vierde plaats in de index van de menselijke ontwikkeling (2013). De Nederlandse economie steunt vooral op een zeer hoog ontwikkelde land- en tuinbouwsector,  de dienstensector en de internationale handel, met name op de doorvoer van goederen naar Duitsland.  Nederland is sinds 1848 een parlementaire democratie onder een constitutionele monarchie, een staatsvorm waarbij de macht gedeeld wordt door de koning(in),  de ministers (onder wie de minister-president) en de twee kamers van het parlement. Nederland was medeoprichter van onder meer de Europese Unie, de G-10,  de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie en de OESO. Met België en Luxemburg vormt het de Benelux.  Internetreferentie (31-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland  Nederland is één “van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden”, zo stelt de eerste zin van bovenstaand  Nederlandstalig Wikipedia-artikel. Maar wat is dan het “Koninkrijk der Nederlanden”? En wat zijn de gevolgen voor zogenaamd Nederland  als één van de landen, die onder dit "koninkrijk" vallen?  Koninkrijk der Nederlanden  Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze landen zijn  gelijkwaardige onderdelen van het grondgebied van het Koninkrijk, maar met verschillende staatkundige posities: de Caribische landen zijn door het Statuut  voor het Koninkrijk der Nederlanden, sinds 1954 het leidende document voor het Koninkrijk, autonoom, maar beslissen ook mee over door het Statuut benoemde  Koninkrijksaangelegenheden, voor zover die aangelegenheden deze drie gebieden raken.  Het Koninkrijk wordt bestuurd door de instellingen die in het Statuut worden genoemd en in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn geregeld.  Voor het bestuur over Nederland gelden de bepalingen van de Grondwet. De Grondwet is ouder dan het Statuut en was tot 1954 het leidende document van het  Koninkrijk. Nog steeds is het echter (volgens artikel 5 van het Statuut) het document dat de in het Statuut genoemde instellingen van het Koninkrijk constitueert  en (grotendeels ook) regelt.  Daarom treedt Nederland als enige van de vier landen, naar binnen en naar buiten op in de hoedanigheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze unieke  regeling maakt dat er wel wordt gesproken over een verband met federale trekken. Aruba, Curaçao en Sint Maarten kennen elk een eigen Staatsregeling. Het  zwaartepunt in de verhoudingen berust zowel feitelijk als juridisch bij Nederland. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 28 oktober 1954 bevat de  hoogste staatsregeling van het Koninkrijk.  Van 1954 tot 1975 was ook Suriname een autonoom land binnen het Koninkrijk. De Nederlandse Antillen waren een autonoom land van 1954 tot hun opheffing  in 2010.  Internetreferentie (31-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden  Nederland is dus volgens bovenstaande informatie één van de vier landen van het “Koninkrijk der Nederlanden”. De andere drie, na  dekolonisatie en andere politieke poppenkast, overgebleven landen zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland wordt "Europees  Nederland" genoemd, omdat er ook een "Caraïbisch Nederland" is, bestaande uit: Saba, St. Eustacius en Bonaire. Het is natuurlijk veel  praktischer om deze drie ook eenvoudig te benoemen, in plaats van alleen maar even te melden dat Nederland is "aangevuld met drie  bijzondere gemeenten in de Caribische Zee". De drie landen en de drie bijzondere gemeenten van "Europees Nederland" tesamen,  vormden ooit de zogenaamde "Nederlandse Antillen", die tesamen één land werden genoemd tussen 1954 en 2010. Eigenlijk tot 1986,  zoals hieronder staat beschreven:  Nederlandse Antillen De Nederlandse Antillen (Papiaments: Antias Hulandes, Engels: Netherlands Antilles) waren van 15 december 1954 tot 10 oktober 2010 een land binnen het  Koninkrijk der Nederlanden, aanvankelijk bestaande uit zes eilanden in de Caraïbische Zee die tot twee eilandengroepen van de Kleine Antillen behoren. In 1986  ging Aruba als afzonderlijk land binnen het Koninkrijk verder. In 2010 volgden Curaçao en Sint Maarten, terwijl Saba, Sint Eustatius en Bonaire (ook bekend als  de BES-eilanden) als 'bijzondere gemeenten' werden opgenomen in het moederland als Caribisch Nederland. De Nederlandse Antillen bestaan dus niet langer als  staatkundige eenheid.  De benaming Nederlandse Antillen wordt nog gebruikt als verzamelnaam voor alle eilanden in de Caraïbische Zee die tot het Koninkrijk der Nederlanden  behoren, ongeacht de uiteenlopende statuten, te vergelijken met de Nederlandse Waddeneilanden die ook geen politieke eenheid vormen.  De totale landoppervlakte van de Nederlandse Antillen is 980 km². Van 1986 tot 2010, toen Aruba er niet meer bij gerekend werd, bedroeg de oppervlakte 800  km². De hoofdstad was Willemstad op het eiland Curaçao. Dat is verreweg de grootste stad van de Nederlandse Antillen.  Internetreferentie (31-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen  Het is het “Koninkrijk der Nederlanden” dat een “soevereine staat” is. Niet vreemd om dat het woord soeverein met kleine kliekjes  mensen te maken heeft, die alleenHEERsertje willen spelen en moeten zijn, zoals koninkjes en koninginnetjes. “Nederland”, en dan  bedoelen we dus niet de andere drie landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, is "sinds 1848 een parlementaire democratie onder een  constitutionele monarchie, een staatsvorm waarbij de macht gedeeld wordt door de koning(in), de ministers (onder wie de minister-  president) en de twee kamers van het parlement." En er bestaat een "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, sinds 1954 het  leidende document voor het Koninkrijk", dat wil zeggen voor alle vier landen, inclusief “Nederland”. Maar er is ook een Grondwet. En  "(h)et Koninkrijk wordt bestuurd door de instellingen die in het Statuut worden genoemd en in de Grondwet voor het Koninkrijk der  Nederlanden zijn geregeld. Voor het bestuur over Nederland gelden de bepalingen van de Grondwet. De Grondwet is ouder dan het  Statuut en was tot 1954 het leidende document van het Koninkrijk. Nog steeds is het echter (volgens artikel 5 van het Statuut) het  document dat de in het Statuut genoemde instellingen van het Koninkrijk constitueert en (grotendeels ook) regelt." Wat staat hier nu  eigenlijk precies? Er zijn twee zogenaamd officiële documenten: De “Grondwet” en het “Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden”.  Maar welk van de twee prevaleert nu eigenlijk? Welk van de twee heeft voorrang boven de andere? En waarom is er niet eenvoudig één  officieel document? We kunnen natuurlijk zeggen, dat het oudste document over het nieuwste dient te prevaleren, maar anderen zullen  juist stellen dat wat nieuwer is, over het oudere voorrang genieten moet. Lees bovenstaand cursieve citaat nog eens en probeer dan eens  uit te leggen, wat er nu eigenlijk ècht wordt beweerd en gezegd. "De Grondwet is ouder dan het Statuut en was tot 1954 het leidende  document van het Koninkrijk." De Grondwet… “was” tòt 1954 het leidende document. Daarna dus niet meer. Dan moet het Statuut vanaf  dat moment voorrang hebben boven die Grondwet, toch? En ja, dat blijkt ook wel uit wat er daarna gezegd wordt: "Nog steeds is (de  Grondwet) echter (volgens artikel 5 van het Statuut) het document dat de in het Statuut genoemde instellingen van het Koninkrijk  constitueert en (grotendeels ook) regelt." Het Statuut heeft dus volledig voorrang over de Grondwet, maar door een artikel 5 daarin wordt  de indruk gewekt dat de Grondwet voorrang heeft boven het Statuut. Beter gesteld, de Grondwet is heel eenvoudig een onderdeel van het  Statuut gemaakt. Intrigerend is óók dat "(grotendeels ook)", dat stelt dat de Grondwet, die sowieso tot onderdeel van het Statuut is  gemaakt in bepaalde gevallen niet alles regelt. Daarmee is de politieke poppenkast van de kleine kliekjes mensen tegen de 99,9% van  zogenaamd Nederland niet anders dan de kleine kliekjes mensen, over wie Izar schrijft, die de gehele Aarde willen bezitten onder een  zogenaamde "Nieuwe WereldOrde". De (on)zichtbare machthebbers van “Nederland” zijn de koninklijke familie plus de zogenaamd  democratisch gekozen parlementariërs, die elkaar via niets anders dan een kapitalistisch economisch handjeklap hebben gevonden en  hebben besloten de macht tussen hen, "de koning(in), en de ministers (onder wie de minister-president) en de twee kamers van het  parlement", te verdelen. Dat handeltje is in 1848 met handjeklap afgesloten en zogenaamd Nederland wordt daarom sindsdsien "een  parlementaire democratie onder een constitutionele monarchie" genoemd. De parlementaire democratie is dus ondergeschikt aan de  constitutionele monarchie. En een parlementaire democratie is ten alle tijden een schijndemocratie. Waarom? Omdat het zogenaamde volk  een klein kliekje mensen kiest, die vervolgens voor hen als de 99,9% gaat bepalen wat de regels en wetten worden, met wie er wel  oorlog, van handelsoorlog tot gedoogde moord- en slachtpartijen, gevoerd moet worden en met wie niet, welke beroepsfunctie hoeveel  salaris en/of loon mag hebben enzovoorts enzovoorts. Natuurlijk wel, voor zover die parlementsleden dan natuurlijk niet de constitutionele  monarchie schenden of ondermijnen. Dat wil zeggen, dat dat koninklijke familietje van dat zogenaamde Nederland, waar zìj dat nodig  achten, ingrijpen en handjeklap spelen met de “parlementaire democratie”-kliek.  Zo. En nu weten we dus wat “Nederland” is en wie “Nederland” is. O ja? We weten alleen welke kleine kliekjes de baas en alleenHEERsers  spelen over een heel grote groepering mensen, die binnen al die bovengenoemde landsgrenzen leven. We weten nu hooguit iets van hoe  alle zogenaamde burgers van zogenaamd Nederland van boven af (voor mensen die “van boven af’ niet meer begrijpen door al het over  ons heen gekotste Engels, dat heet "top down") worden geregeerd door een aantal kleine kliekjes kapitaal-extremistische handjeklap-  spelende mensen.   Intrigerend is ook de opmerking: "Vanaf de Franse tijd (1795-1813) ontwikkelde Nederland zich tot een natiestaat, aanvankelijk als het  Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815, dat door de Belgische Revolutie in 1830 echter alweer uiteenviel." Wat is dat een  natiestaat? Natie Een natie is in beginsel een gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen door gedeelde kenmerken. Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook  een sterke politieke lading en kent dan ook vele definities. Criteria kunnen objectief zijn zoals verwantschap, cultuur, taal of religie. Subjectieve criteria zijn  verbondenheid en solidariteit die gevoeld wordt door een groep. Als de natie grotendeels samenvalt met de staat wordt wel gesproken van een natiestaat.  Internetreferentie (31-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Natie  Natiestaat De term natiestaat wordt wel gebruikt om aan te geven dat binnen een staat één natie (dominant) aanwezig is en dient om een soeverein territorium te bieden aan  een bepaalde natie en haar culturele identiteit. Binnen deze staat leven ook mensen als minderheid met een andere nationale of etnische identiteit; buiten de  staatsgrenzen vormen degenen die weliswaar tot de eigen natie behoren maar niet op het grondgebied van de betreffende staat wonen, op hun beurt ook weer  zulke minderheden. Hierin ligt de basis van de strijd tussen natiestaten: het annexeren van gebied waar de eigen natie woont en het verwijderen van minderheden  die de nationale samenhang in de eigen staat bedreigen door etnische zuivering. Het bereiken van een natiestaat wordt meestal gezien als het einddoel van een  nationale staatsordening zoals in het 19de-eeuwse nationalisme nagestreefd werd. Dit nationalisme was om te beginnen een uitdrukking van de politieke  emancipatie van 'het volk' tegenover de macht van de toenmalige, deels nog feodale, bovenlaag. Deze maatschappelijke elite nam, toen de aantrekkingskracht  van de emancipatiebeweging bleek, en vooral na de democratische revoluties in het jaar 1848, om haar machtspositie te behouden gaandeweg het voortouw over  in de nationalisering van de door hen gedomineerde samenleving. Zij werd zodoende een nationale elite die met de middelen, met name volksonderwijs, die de  natiestaat haar gaf 'het volk' een nationale identiteit aanleerde, een proces dat begunstigd werd door de moderne middelen van de massa-media en de massa-  mobiliteit.   Internetreferentie (31-05-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Natiestaat  Kortweg gesteld zou men kunnen stellen, dat de zogenaamde elite, dat wil zeggen kleine kliekjes kapitaalbeluste mensen, op slimme wijze  misbruik maken van alle mensen, die daar niet toe behoren, door bij hen de indruk te wekken, dat zij in ieder geval onderdeel zijn van één  "eigen" uitverkoren volk. Één "eigen" uitverkoren volk, dat dan natuurlijk wèl door deze kapitaalextremistische en -terroristische elite  geleid en geregeerd dient te worden. Wat is dus “Nederland”? Of beter wie is “Nederland”? Dat is 0,1%, die 99,9% van de zogenaamde  Nederlanders vertelt, wat hun zogenaamde nationale identiteit is. Te beginnen met de identiteitskaart, het zogenaamde paspoort, waarop  hedentendage staat “Europese Unie - Koninkrijk der Nederlanden”. Zij vertellen de 99%, wat zij vanuit die nationale identiteit mogen  doen. En wat zij moeten doen. En vooral ook wat zij niet mogen doen. En zij beweren uit naam van die 99,9% te mogen spreken,  handjeklap te mogen plegen en gedoogde moord- en slachtpartijen (oorlogen en meer) te mogen uitvoeren met en in elk ander  zogenaamd land op Aarde. Als dat democratie is, dan is er geen verschil met een dictatorschap.  De Nexit à la Izar  Letterlijk is Nexit een samenvoeging van twee woorden. De woorden Nederland en Exit. Izar en andere zogenaamde Nederlanders  gebruiken die term, om daar mee aan te geven dat zogenaamd Nederland uit de Europese Unie moet stappen. Maar waarom eigenlijk?  Omdat Izar en zijn vele menselijke bronnen van het WerelWijdeWeb menen dat er een klein kliekje "top"-mensen is, van "top"-jezuïeten,  "top"-vrijmetselaars, "top"-illuminati tot ondermeer een kliek van 13 "top"-families, die de (on)zichtbare bezitters willen worden van de  Europese Unie of dat al zijn. En dat als opstapje naar het bezitten van de gehele Aarde, onder het mom van een "Nieuwe WereldOrde".  Maar denkt hij dan ècht, dat als dat zogenaamde Nederland van hem maar een kleinzielig, apart nazietje blijft, dat niet door dezelfde of  zeer gelijkwaardige "top"-mensen geregeerd zal worden. "Top"-mensen, die heel eenvoudig handjeklap zullen blijven spelen met die  zogenaamde Europese Unie, voorzover zij niet èn eigenaar zullen zijn van die zogenaamde Unie van Eupa èn van dat kleinzielige nazietje  Nederland; beter nog, het op dit moment al zijn? Izar zelf is in feite voorstander van “samenwerken” met alle zogenaamde, andere landen  en dus ook zogenaamde verenigingen van landen, zolang zijn “eigen” uitverkoren nazietje maar dat blijft: Een “eigen” uitverkoren en  apart nazietje.  Zoals gezien, is zogenaamd Nederland één van de vier landen van het koninkRIJK der Nederlanden. Ergo: Een kleine kliek zogenaamd  koninklijke mensen regeert al als "top"-mensen over dat zogenaamde "Europese Nederland". Maar tegelijkertijd speelt die kliek ook nog  eens handjeklap met dat wat de "parlementaire democratie"-mensen worden genoemd. Dat wil letterlijk zeggen, dat er geen democratie  is, waarin het gehele "eigen" volk, dus 100%, beslissingsbevoegdheid heeft over wat er in het "eigen" land gebeurt. Maar dat het een  kleine kliek van mensen is, die het zogenaamde parlement vormen ("de ministers (onder wie de minister-president) en de twee kamers  van het parlement"), die het totale, beslissingsbevoegde "volk" vormen van deze democratie, in samenwerking dan wel te verstaan met de  zogenaamd koninklijke mensen. En wat maakt het nu eigenlijk uit, als dat parlementaire "volk" èn die koninklijke mensen, alléén over  zogenaamd Nederland regeert en HEERst of, vanuit eenzogenaamde Unie van Europa, over dat zogenaamde land plus nog een aantal  andere, zogenaamde landen? Gelooft Izar ècht, dat het "eigen" uitverkoren volk, de 99,9% in die eerste situatie meer zeggenschap heeft?  En sterker nog, ècht zelf besluiten kan en mag nemen? Bijvoorbeeld middels referenda, die niet alleen advies gevend maar ook beslissend  zijn. Maar waar gaat Izar’s Nexit uiteindelijk allemaal alleen maar om? Om maar één ding: KAPITAAL, oftewel BEZIT. Zogenaamd Nederland is  een RIJK westers land. Sterker nog, het is één van de RIJKSTE zogenaamde landen op Aarde. Volgens het artikel "Nederland" op de  Nederlandstalige Wikipedia is zogenaamd Nederland "'s werelds zevende economie naar bbp per hoofd van de bevolking (2009)." (dat  onuitspreekbare niet-woordje "bbp" staat voor: "bruto binnenlands product, de geldwaarde van alle goederen en diensten die in een  bepaalde tijd in een land worden geproduceerd en geleverd". Is dat nu hetzelfde als het bruto nationaal product?). En als we nu de tekst  onder Izar's punt "1. Nederland heeft een Nexit nodig" lezen, wordt het duidelijk dat het allemaal gaat om zìjn persoonlijke RIJKdom en de  manier waarop die RIJKdom hem dreigt te worden ontnomen. Zo schrijft hij dat: "Griekenland met fraude en bedrog de EU is  binnengekomen…" en dat je, als je dat weet, "ook niet verbaasd (bent), als je ziet met hoeveel krampachtigheid de EU probeert om de  Grieken binnen de eurozone te houden, ook al weet iedereen, dat de rijke landen geplukt worden en de Grieken nooit en te  nimmer hun schulden zullen terugbetalen." En: "Als je weet dat er in 1975 al geheime afspraken werden gemaakt tussen EU  ministers van buitenlandse zaken en Noord-Afrikaanse islamitische landen over immigratie van moslims naar Europa en de verplichtingen  van Europese gastlanden in ruil voor olie, dan hoef je nu niet verbaasd te zijn dat Bondskanselier Merkel als voorbeeld voor andere  Europese landen de voordeur van Duitsland wagenwijd open zet voor de golf van islamitische vluchtelingen. "Wir schaffen das." Als je  weet dat er de komende jaren - niet per ongeluk - miljoenen moslimvluchtelingen Europa zullen overspoelen in een poging de rijke  westerse landen te destabiliseren en af te breken naar derde wereld status, dan snap je ook waarom de Wereldbank op 29  september 2015 een oproep deed aan regeringen wereldwijd om mee te werken aan een universele ID kaart voor elke wereldburger."  (vet door mij aangebracht, K.D.).  Beide redenaties van Izar, zowel die over zogenaamd Griekenland als die over de verbinding tussen afspraken in 1975 en gebeurens nú  tussen zogenaamd Noord-Afrikaanse en andere islamitische landen en zogenaamd Europese landen, zijn heel bizar. Vooral die vreemde  verbinding tussen de afspraken, beter handjeklap-handelsverdragen, van een kleine kliek van ministers van buitenlandse zaken van  zogenaamde, Europese, of is het beter West-Europese landen, met zogenaamde, Noord-Afrikaanse, islamitische landen om in ruil voor olie  zogenaamde moslims de mogelijkheid te bieden te emigreren naar die zogenaamde, (West-)Europese landen. Handjeklap is handjeklap,  toch? En het mag duidelijk zijn dat een zogenaamd Nederlands minister van buitenlandse zaken in 1975 daar van harte aan heeft  meegewerkt. Waarom moest dat geheim zijn? Omdat 99,9% van de zogenaamde christenen in die zogenaamde, West-Europese landen  dan direct op hun achterste benen zouden staan en om moord en doodslag zouden roepen en de nieuwste kruistochten oftewel christelijke  jihads zouden starten? Terwijl ze tegelijkertijd natuurlijk wel die olie wilden hebben om in hun pathetische prestige-autootjes te kunnen  blijven rondrijden om aan te tonen hoe RIJK ze wel waren en dus eerste wereld-mensen. Die "geheime" handelsafspraken waren in feite  het gevolg van de "oliecrisis van 1973". Een crisis, die perfect bewees, hoezeer die eerste wereld een vierde wereld was èn is, als het om  die bron van energie gaat. Die olie is nog altijd de reden waarom in die zogenaamd Noord-Afrikaanse en andere, islamitische landen puur  door westerse en zogenaamd eerste wereld-landen gedoogde moord- en slachtpartijen plaatsvinden. Gedoogde oorlogen, waarbij de daar  levende mensen van de 99,9% niet anders kunnen dan letterlijk vluchten voor hun leven. We zouden dan mogen verwachten van de  99,9% van die zogenaamde, Europese en o zo veel christelijke naastenliefde-propagerende landen, dat zij deze oorlogsvluchtelingen vol  goedertierendheid zouden opvangen. Maar niets daarvan. En waarom zouden de zogenaamde leiders van die door westerse en zogenaamd  eerste wereld-landen aangevallen landen in vredesnaam willen dat een groot deel van hun 99,9% wegvluchten moet? Waarom zouden ze  hun “eigen” slavenvolk weggeven aan zogenaamd Europa? Vanwege een universele I.D.-kaart? Nee, omdat er dus volgens Izar en andere  mensen een kleine kliek is, die de baas willen worden van alles op de gehele Aarde in een zogenaamde “Nieuwe WereldOrde”. Waarom  steunen de 99,9% van de zogenaamde westerse en zogenaamde eerste wereld-landen, dan de zogenaamde leiders van die landen niet en  waarom zeggen ze geen “Nee” tegen hun eigen, zogenaamde leiders? Omdat die andere leiders tirannen zijn, dictators? Nee, omdat ze  hopen er zelf financieel beter op te worden!  En moet ik tegelijkertijd begrijpen en geloven, dat er een klein kliekje is, die door "rijke westerse landen te destabiliseren en af te breken  naar derde wereld status" door ze te laten overspoelen met oorlogsvluchtelingen uit zogenaamd niet-westerse landen, nee specifiek uit  zogenaamde, Noord-Afrikaanse, islamitische landen, op die manier de macht menen te kunnen krijgen over de gehele Aarde. Kortom, het  doel van de kleine kliek "top"-mensen, de "ik-wil-god-worden-en-zijn-over-alles-op-Aarde"-mensen, is om daarvoor 99,9% van de  mensheid te laten leven als slaven oftewel als derde wereld- en/of zelfs vierde wereld-mensen? En dat kan alleen door niet  oorlogsvluchtelingen, maar speciaal moslim-vluchtelingen naar ondermeer Europa te sturen? Want dat laat Izar toch wel luid en duidelijk  doorklinken, dat het om islamieten gaat, om moslims. Die "rijke westerse landen" en dat "Europa" noemt hij op geen enkel moment  christelijk. Die term laat hij achterwege. Waarom? Het zijn toch grofweg en grotendeels zogenaamde christenen, die in die zogenaamde,  Europese landen wonen? Dat dient toch ook geboekstaafd te worden? Als al die moslim-vluchtelingen volgens hem derde wereld-mensen  zijn, dan moeten die "rijke westerse landen" en dat "Europa" toch èn eerste wereld-mensen zijn èn christenen? Of hebben ze een ander  geloof? Die van “mijn  portefeuille eerst”?  Terzijde. Wat is dat eigenlijk, die derde wereld? Er is toch maar één Aarde en in die zin één wereld? Wat beweert de Nederlandstalige  Wikipedia?  Derde wereld  Het begrip derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden. De bevolking van landen in de derde wereld is  over het algemeen zeer arm en de geboortecijfers zijn relatief hoog. In het algemeen zijn deze staten niet in dezelfde mate geïndustrialiseerd en technologisch  ontwikkeld, als eerstewereldlanden.  Achtergrond  De term werd voor het eerst gebruikt in de jaren 50 om een derde groep landen mee aan te duiden die niet behoorden tot de twee heersende machtsblokken van dat  moment, het NAVO-bondgenootschap en het Warschaupact. Veel van deze "derdewereldlanden" behoorden tot de Niet-Gebonden Landen, die niet bij het  communistische of kapitalistische blok hoorden. Leidend binnen deze beweging waren Joegoslavië, India, Egypte en Indonesië. Overigens wilde niet-  gebondenheid niet zeggen dat deze landen geen partij kozen. Vele lieten hun voorkeur merken voor de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, maar maakten geen  deel uit van een militaire alliantie met een van deze supermachten.  Na de invoering en het veelvuldige gebruik van de term derde wereld leek het min of meer logisch om de twee machtsblokken aan te duiden als eerste  respectievelijk tweede wereld, maar deze laatste twee termen zijn nooit zo gebruikelijk geworden als "derde wereld". Sinds het eind van de Koude Oorlog wordt  de term derde wereld niet meer gebruikt voor de niet-gebonden landen, maar enkel nog voor de ontwikkelingslanden.  De term vierde wereld wordt gebruikt voor het armste deel van de derde wereld, maar ook voor het arme deel van de bevolking van een rijk land, gezinnen die al  jarenlang in een vicieuze cirkel van armoede hebben geleefd en nog leven.  Derdewereldlanden  De meeste derdewereldlanden liggen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidelijk - en Zuidoost-Azië. Het zijn meest naties die in het verleden door een andere natie  werden gekoloniseerd. Thailand is een nooit gekoloniseerd land dat redelijk succesvol is, al is er veel sociale ongelijkheid.  Internetreferentie (01-06-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_wereld  Volgens het wereldkaartje rond 1975 was de eerste wereld dus kapitalistisch, de tweede wereld communistisch en de derde wereld  noch het één noch het ander. Volgens het wereldkaartje dat daar op volgde is de kapitalistische eerste wereld grofweg een zogenaamd  geavanceerde economie, de communistische tweede wereld is de meest ontwikkelde ontwikkelingseconomie en de derde wereld is de  minst ontwikkelde ontwikkelingseconomie. Dat onderdeel van de eerste, tweede, derde en zelfs vierde wereld zijn, gaat dus alleen  om... kapitaal, om geld en bezit. Is dat iets om trots op te zijn? En zijn zogenaamd Rusland, zogenaamd China en zogenaamd India  als voorbeelden nog altijd de meest ontwikkelde ontwikkelingseconomieën of zijn ze allang al zogenaamd geavanceerde economieën?  Kunnen we ook niet stellen, dat het juist die zogenaamd geavanceerde economieën zijn, die de grootste ellende veroorzaken voor de  gehele Aarde en de gehele mensheid? Maar goed, zogenaamd Nederland is dus een zogenaamd eerste wereld-land.  De Brexit, een “Illuminati 1-2-3tje”?  Bizar begint zijn punt "1. Nederland heeft een Nexit nodig" met het prijzen van de zogenaamde Britten: "De Britten waren dapper genoeg  om voor een Brexit te stemmen, nu Nederland nog. Het is niet dat de Britten niet willen samenwerken met de rest van Europa en ook  Nederland wil geen eiland worden." Die twee zinnen alleen al zitten vol met politieke poppenkast van Izar zelf. Natuurlijk wil, dat wat  volgens hem, Nederland is geen eiland worden, want hoeveel aardolie is er onder de grond van dat zogenaamde land te vinden? En wat  dat betreft: Hoeveel gas, als er niet “gefrackt” wordt? Moeten we "eigen" volk maar weer de steenkolenmijnen insturen en ze dus weer tot  vierde wereld-mensen maken in een zogenaamd "eigen" en zeer "democratisch" land? Dus ja, zogenaamd “Nederland” en ook Izar wil  natuurlijk wel “samenwerken” met andere, zogenaamde landen. Trouwens waarom specifiek "de rest van Europa"? Als dat zogenaamde  Nederland dan toch zo vreselijk onafhankelijk is als "eigen" nazietje, waarom dan niet samenwerken met zogenaamd Rusland, met  zogenaamd China of erger nog met zogenaamd islamistische landen? En dat eerste zinnetje, lijkt er op te duiden, dat Izar het niets kan  schelen als andere, zogenaamde landen van de Europese Unie niet naar de uitgang zoeken. Het gaat hem alleen maar om zijn "eigen" volk  en zijn "eigen" land.  En hoe zit het eigenlijk met die zogenaamde Britten? Van meet af aan zijn zij nooit geïnteresseerd geweest om onderdeel te worden van  de Europese Unie. Ooit een Britse Euro gezien? De zogenaamde leiders van die Britten hebben van meet af aan een spel gespeeld, waarbij  zij in feite op de achtergond degenen wilden zijn, die de macht zouden krijgen en hebben over de gehele, Europese Unie. Juist de elitaire  mensenklieken van Groot-Brittannië zijn al zeer lang op macht over de gehele Aarde uit geweest. Praat eens over intrigerende details met  betrekking tot bankiers, dan zijn het het Noord-Amerikaanse "Wall Street" en het Britse, of beter het Londonse "City of London", die  samen met de koninklijke familiekliek van die zogenaamde Britten maar één doel voor ogen hebben: ZELFVERRIJKING. En als dat niet lukt  via de Europese Unie, wel dan zorg je als 0,1%-kliek van dat zogenaamde land er toch eenvoudigweg voor dat de 99,9% van dat  zogenaamde land in meerderheid tegen de Europese Unie stemt. En vóór die zogenaamde Brexit. Daarmee heb je de contrôle weer veel  meer in eigen hand, in plaats van dat je die moet delen met zogenaamde leiders uit andere, zogenaamde Europese Unie-landen. De  zogenaamde Verenigde Staten van Noord-Amerika is sowieso al in de handen van de zogenaamde koninklijke mensensoort van het  "Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland". Onzichtbaar weliswaar. Want zogenaamde, goed betaalde historici, mensen  die officieel geschiedenis hebben gestudeerd en onderzoeken, zijn BIZAR genoeg niet in staat geweest te ontdekken (=zichtbaar maken),  wat een meisje van 12 jaar en dus nog onbetaald óók uit de zogenaamde Verenigde Staten van Noord-Amerika wel kan:  Vrijwel alle presidenten VS stammen af van Engelse koning (video) 11 augustus 2012 14:42 Wat hebben Barack Obama, Thomas Jefferson, George W. Bush en andere  Amerikaanse presidenten met elkaar gemeen? Op één na zijn ze allemaal familie  van elkaar. Deze opzienbarende ontdekking deed de 12-jarige BridgeAnne  d'Avignon uit Salinas in de staat Californië, meldt de Britse Daily Mail. Zij maakte  een stamboom waaruit bleek dat 42 van de 43 Amerikaanse presidenten  afstammelingen zijn van de Engelse middeleeuwse koning Jan zonder Land (John  Lackland). Ze zijn allemaal uit op macht, vertelde d'Avignon aan WFMY…  …Het meisje begon met de Amerikaanse president George Washington.  Genealogen waren voor de ontdekking van d'Avignon in staat slechts 22  presidentiële families aan elkaar te linken, waarschijnlijk omdat ze zich enkel  richtten op mannelijke bloedlijnen. De enige president die buiten de boot viel was  Martin van Buren. Hij was de achtste president van de Verenigde Staten. Zijn  betoudovergrootvader emigreerde in 1631 uit Nederland. De tiener ontdekte dat ze  de achttiende nicht is van president Obama. Ze schreef een brief aan het Witte Huis  over haar bevindingen, maar heeft tot dusverre alleen een algemene reactie mogen  ontvangen.  Internetreferentie (02-06-18): https://www.ninefornews.nl/vrijwel-alle-presidenten-  vs-stammen-af-van-engelse-koning-video/  Zit regeren in de genen? Alle presidenten op één na zijn directe nakomelingen van een middeleeuwse Engelse koning - 12 jaar oud meisje maakte familiestamboom, die 42 van de 43 V.S.-  presidenten verbinden met Koning John van Engeland, die in 1215 de Magna  Carta tekende - Alleen de achtste president, Martin Van Buren, is geen relatie van John Door Snejana Farberov - Gepubliceerd: 02:14 BST, 5 August 2012 | Bijgewerkt:  05:58 BST, 5 August 2012 Wat hebben Barack Obama, Thomas Jefferson, George W. Bush en andere voormalige V.S.-presidenten gemeen? Behalve de begeerde titel van hoofd-  bevelhebber, lijkt het erop dat zij allen, behalve één, neven zijn. De opmerkelijke ontdekking werd gedaan door de 12 jaar oude BridgeAnne d'Avignon, uit  Salinas, Californië, die een baanbrekende familie-stamboom maakte, welke 42 van 43 V.S.-presidenten met één en dezelfde en nogal onverwachte voorouder  verbindt: Koning John van Engeland. 'Ze hebben allen de karaktertrek om macht te willen hebben,' vertelde d'Avignon het station WFMY.  Internetreferentie (02-06-18) (eigen vertaling): http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-  king.html  Omhoog      Volgende pagina