EEN BOODSCHAP AAN DE GEHELE MENSHEID VAN CHARLIE CHAPLIN Charlie Chaplin's inspirerende laatste toespraak in "The Great Dictator"   Eén van de meest inspirerende toespraken in de geschreven geschiedenis werd gegeven door een komiek met de naam Charlie Chaplin, in de  film "The Great Dictator" (De Grote Dictator). Naar verluidt besteedde Chaplin een volle maand aan het schrijven en herschrijven van deze  toespraak, zo dat geen enkel woord verloren zou gaan. Alles wat je hoort in deze scène komt recht uit Chaplin’s ziel. Dit was de echte Charlie  Chaplin, sprekend tot de wereld. Niet een fictief karakter. Dit is één van de grootste toespraken ooit, ze kan hedentendage worden toegepast,  en zal waarschijnlijk van grote betekenis zijn voor de komende 200 jaar. Uit de film geschreven en geschreven door Charlie Chaplin zelf:  Transcript: (Charlie Chaplin):  I'm sorry but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible; Jew, Gentile, black men, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each others' happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we  have lost the way. Greed has poisoned men's souls; has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut  ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too  little. More than machinery we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.  The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in man; cries out for universal brotherhood; for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and  imprison innocent people. To those who can hear me, I say "Do not despair." The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty  will never perish.   Soldiers! Don't give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you; who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel! Who drill  you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder! Don't give yourselves to these unnatural men---machine men with machine minds and machine hearts! You  are not machines! You are not cattle! You are men! You have a love of humanity in your hearts! You don't hate! Only the unloved hate; the unloved and the unnatural. Soldiers! Don't fight for slavery! Fight for liberty! In the seventeenth chapter of St. Luke, it's written "the kingdom of God is within man", not one man nor a group of  men, but in all men! In you! You, the people, have the power, the power to create machines, the power to create happiness! You, the people, have the power to make this  life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of  these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfill their promise. They never will! Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us  fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world! To do away with national barriers! To do away with greed, with hate and intolerance! Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Vertaling:  (Charlie Chaplin):  Het spijt me, maar ik wil geen keizer zijn. Dat is niet mijn ondernemen. Ik wil niemand regeren of veroveren. Ik zou graag iedereen willen helpen als dat mogelijk is;  Jood, niet-Jood, zwarte mensen, witte. We willen allemaal elkaar helpen. Menselijke wezens zijn zo. We willen leven met elkaar’s geluk, niet met elkaar’s misère. We  willen elkaar niet haten en verachten. In deze wereld is er ruimte voor iedereen. En de goede Aarde is rijk en kan zorgen voor iedereen. De wijze van leven kan vrij zijn en  prachtig, maar we zijn de weg kwijt geraakt. Hebzucht heeft de zielen van de mensen vergiftigd; heeft de wereld gebarricadeerd met haat; heeft ons met paradepas gemarcheerd naar misère en bloedvergieting. We  hebben snelheid ontwikkeld, maar we hebben onszelf opgesloten. Machinerieën, die overvloed geven hebben ons gebrek gebracht. Onze kennis heeft ons cynisch  gemaakt; onze slimheid, hard en onvriendelijk. We denken te veel en voelen te weinig. Meer dan machinerieën hebben we de mensheid nodig. Meer dan slimheid, hebben  we vriendelijkheid nodig en mildheid. Zonder deze kwaliteiten, zal het leven gewelddadig zijn en zal alles verloren zijn. Het vliegtuig en de radio hebben ons dichter  bijeen gebracht. De aard van deze uitvindingen schreeuwt bij uitstek om de goedheid in de mens; schreeuwt om een universele broederschap; om de eenheid van ons  allen.  Zelfs nu bereikt mijn stem miljoenen over de gehele wereld, miljoenen van wanhopende mannen, vrouwen en kleine kinderen, slachtoffers van een systeem die mannen  dwingt onschuldige mensen te martelen en gevangen te zetten. Aan hen die mij kunnen horen, zeg ik “Wanhoop niet”. De misère die wij nu beleven is slechts het passeren  van hebzucht, het passeren van de bitterheid van mannen die angst hebben voor de weg van de menselijke vooruitgang. De haat van mensen zal voorbijgaan, en dictators  zullen sterven, en de macht die zij afnamen van de mensen zal terugkeren tot de mensen. En zolang als mensen sterven, zal vrijheid nooit vergaan.  Soldaten! Geef je zelf niet aan bruten, aan mannen die jullie verachten en jullie tot slaaf maken; die jullie levens disciplineren, je vertellen wat te doen, wat te denken en  wat te voelen! Die je drillen, die je bevelen, je als vee behandelen, je als kanonnevoer gebruiken! Geef jezelf niet aan deze onnatuurlijke mannen---machine-mannen met  machine-breinen en machine-harten! Je bent geen machine! Je bent geen vee! Je bent mens! Je hebt een liefde voor de mensheid in je hart! Je haat niet! Slechts de  onbeminden haten; de onbeminden en de onnatuurlijken.  Soldaten! Vecht niet voor slavernij! Vecht voor vrijheid! In het zeventiende hoofdstuk van St. Lucas staat geschreven “het koninkrijk van God is in de mens”, niet in één  man noch in één groep van mannen, maar in alle mensen! In jullie! Jullie, het volk, hebben de macht, de macht om machines te creëren, de macht om gelukzaligheid te  creëren! Jullie, het volk, hebben de macht om dit leven vrij te maken en prachtig, om dit leven tot een wondervol avontuur te maken. Dus in de naam van democratie,  laten we deze macht gebruiken. Laten we ons allen verenigen. Laten we vechten voor een nieuwe wereld, een fatsoenlijke wereld welke mensen de kans geeft te werken, welke jeugd een toekomst geeft  en ouderdom zekerheid. Door middel van het beloven van deze dingen, zijn bruten aan de macht gekomen. Maar zij liegen! Zij vervullen hun beloften niet. Zij zullen dat  nooit doen! Dictators bevrijden zichzelf, maar zij maken het volk tot slaaf! Laten we nu vechten om deze belofte te vervullen! Laten we vechten om de wereld te  bevrijden! Laten we nationale barrières afschaffen! Laten we hebzucht afschaffen, haat afschaffen, intolerantie afschaffen! Laten we vechten voor een wereld van  evenredigheid, een wereld waarin wetenschap en vooruitgang zal leiden tot de gelukzaligheid van alle mensen.  Soldaten, in de naam van de democratie, laten we ons allen verenigen!  Met dank aan TragedyandHope! (internetreferentie (24-01-12): http://www.youtube.com/user/tradgedyandhope?feature=watch) Omhoog