VERMEERDEREN VAN MENSELIJKE ENERGIE TESLA'S FILOSOFIE VAN ENERGIE EN MENSHEID Kees Deckers Maart 2014 In juni 1900, meer dan 100 jaar geleden, werd Tesla's artikel: "The Problem of Increasing   Human Energy - With Special References to the Harnessing of the Sun's Energy" (Het  Probleem van Vermeerderen van Menselijke Energie - Met Speciale Verwijzingen naar het  Onder Contrôle Krijgen van de Energie van de Zon) geprint in Century Illustrated  Magazine. Het bevat niet alleen veel informatie over Tesla's ideeën voor het produceren  en onder contrôle krijgen van energie en enkele voorbeelden van praktische toepassingen  die hij hiervoor uitvond, maar ook de basis-filosofie, vanwaaruit hij arbeidde om deze  doelen te bereiken.  In dit artikel zal ik proberen aan te tonen wat Tesla's filosofie in die tijd was. Merendeels  in zijn eigen woorden. Het is een filosofie, die vandaag de dag nog even belangrijk is, als  dat zij toendertijd was. Ik noem het Tesla's Filosofie van Energie en Mensheid. De Drie Wegen om Menselijk Energie te Vermeerderen  Tesla's Filosofie van Energie en Mensheid begint vanuit zijn idee dat letterlijk alles energie  is. En energie is beweging, ritmische beweging. Het manifesteert zichzelf als vibratie en  trilling:  Hoewel we menselijk leven mogelijk nooit zullen begrijpen, we weten zeker dat het een beweging is,  van welke aard dan ook. Het bestaan van beweging impliceert onvermijdelijk een lichaam, dat wordt  bewogen, en een kracht, dat het doet bewegen. Vandaar dat waar er dan ook leven is, er een massa is  bewogen door een kracht... … en als een absolute noodzakelijkheid hiervan volgt hieruit dat elke beweging van nature ritmisch moet zijn...  … Het wordt bevestigd in alles wat we waarnemen - in de beweging van een planeet, in het vloeden en ebben van het getij, in de nagalmingen van de lucht, het zwaaien  van een slinger, de trillingen van een electrische stroom, en in de oneindig gevarieerde verschijnselen van organisch leven. Getuigt niet heel het menselijk leven hiervan?  Geboorte, groei, ouderdom en dood van een individu, familie, ras of natie, wat is het alles dan een ritme? Dus alle levens-manifestatie, zelfs in haar meest ingewikkelde  vorm, zoals geïllustreerd in de mens, hoe complex en ondoorgrondelijk dan ook, is slechts een beweging, waarop dezelfde algemene wetten van beweging, die het hele  fysieke universum bepalen, van toepassing moeten zijn.  Vervolgens legt Tesla uit hoe hij de mensheid ervaart. Als één geheel:  Wanneer we over de mens spreken, hebben we een voorstelling van de mensheid als geheel, en voordat we wetenschappelijke methoden toepassen op het onderzoek van  zijn beweging dienen we dit te accepteren als een fysiek feit. Maar kan iemand vandaag de dag betwijfelen dat al de miljoenen van individuen en al de talloze typen en  karakters niet één entiteit, één eenheid vormen? Hoewel vrij om te denken en te handelen, worden we bijeengehouden, gelijk de sterren aan het firmament, met  onscheidbare banden. Deze banden kunnen niet worden gezien, maar we kunnen ze voelen. Ik snijd mijzelf in mijn vinger en het doet mij pijn: deze vinger is een deel van  mij. Ik zie een vriend gekwetst, en ook mij doet het pijn: mijn vriend en ik zijn één. En nu zie ik een vijand geveld, een klont materie, waar ik, van alle klonten van  materie in het universum, het minst om geef, en het verdriet mij nog steeds. Bewijst dit niet dat elk van ons slechts een deel is van een geheel?  Vanuit deze twee basis-elementen: Energie en Mensheid, redeneert Tesla verder en komt met een heel eenvoudige en natuurlijke filosofie om  vanuit te werken. Hij tekent het in één eenvoudig diagram en noemt het de "Drie Wegen om Menselijk Energie te Vermeerderen". Het toont  zijn idee van de drie mogelijkheden om de energie voor de mensheid te vermeerderen in één oogopslag:  Origineel diagram en kopie van Tesla’s Drie Wegen om Menselijk Energie te Vermeerderen Het bovenstaande diagram is een exacte kopie van dat in Tesla's artikel in Century Illustrated Magazine. Ik heb slechts de teksten rechts  toegevoegd ten behoeve van de volgende paragrafen in dit artikel. Tesla legt zijn diagram als volgt uit:  Om menselijke energie te vermeerderen … zijn er … slechts drie wegen mogelijk dit resultaat te bereiken, die in het bovenstaande diagram geïllustreerd zijn. De eerste  weg, getoond in de bovenste figuur, is de massa te vermeerderen (zoals aangegeven door de gespikkelde cirkel), de twee tegenwerkende krachten hetzelfde latend. De  tweede weg is de vertragende kracht R te verminderen naar een lagere waarde r, de massa en de stuwende kracht gelijk latend, zoals diagrammatisch getoond in de  middelste figuur. De derde weg, … is de stuwende kracht f te vermeerderen naar een hogere waarde F, terwijl de massa en de vertragende kracht R onveranderd blijven.  Vanzelfsprekend bestaan er bepaalde grenzen met betrekking tot de vermeerdering van massa en de reductie van de vertragende kracht, maar de stuwende kracht kan  onbeperkt worden vermeerderd. Elk van deze drie oplossingen presenteert een ander aspect van het hoofdprobleem van het vermeerderen van menselijke energie, wat op  deze wijze in drie onderscheiden problemen is verdeeld om achtereenvolgens te worden beschouwd.  In het vervolg van zijn artikel toont hij waar elke weg over gaat en hoe het kan bijdragen aan oplossingen om Menselijke Energie te  vermeerderen.  1. Het Vermeerderen van Menselijke Energie door het vermeerderen van de Massa van de Mens zelf   Met betrekking tot het vermeerderen van Menselijke Energie door het vermeerderen van de Massa van de Mens zelf spreekt Tesla onder  andere over: Verlichting, Water, Gezondheid en Hygiëne, Moraliteit en Voedsel. Drie citaten:  …als, bijvoorbeeld, de kinderen van dezelfde graad van verlichting zijn als de ouders, - dat is massa van de "zelfde snelheid," - zal de energie simpelweg evenredig  toenemen met het toegevoegde aantal. Als zij minder intelligent of geavanceerd zijn, of massa van "lagere snelheid", zal er een zeer kleine winst zijn in de energie; maar  als zij verder geavanceerd zijn, of massa van "hogere snelheid," dan zal de nieuwe generatie aanzienlijk toevoegen aan de totale som van menselijke energie. Elke  toevoeging van massa van "lagere snelheid", voorbij die onmisbare hoeveelheid vereist door de wet uitgedrukt in het spreekwoord, "Mens sana in corpore sano," dient  krachtig te worden bestreden. Voor elke persoon die sterft aan de effecten van een stimulant, sterven er tenminste duizend aan de gevolgen van het drinken van onzuiver water. Deze kostbare vloeistof,  welke ons dagelijks met nieuw leven bezielt, is eveneens het belangrijkste voertuig waardoor ziekte en dood ons lichaam binnendringen. De kiemen van vernietiging, die  het overbrengt zijn des te verschrikkelijker vijanden, daar zij hun fatale werk onopgemerkt verrichten. Ze bezegelen onze ondergang terwijl wij leven en genieten.  Op basis van de algemene beginselen is het fokken van vee als een middel om te zorgen voor voedsel verwerpelijk, omdat, in de zin, zoals hierboven uitgelegd, het  ongetwijfeld zal neigen tot de toevoeging van massa van een "lagere snelheid." Het is zeker te verkiezen groenten te telen, en ik denk daarom dat vegetarisme een  lovenswaardige afwending is van de gevestigde barbaarse gewoonte. Dat we kunnen bestaan ​​op plantaardig voedsel en onze werkzaamheden, zelfs tot voordeel, kunnen  uitvoeren, is niet een theorie, maar een ruimschoots bewezen feit. 2. Het Vermeerderen van Menselijke Energie door het verminderen van de vertragende kracht R naar een lagere waarde r  Denkend over het verminderen van de vertragende kracht R naar een lagere waarde r en op deze wijze de Menselijke Energie te  vermeerderen, wijst Tesla naar Onwetendheid en Georganiseerde Oorlogsvoering als de belangrijkste problemen om op te lossen. Met  betrekking tot Onwetendheid stelt hij bijvoorbeeld: Er kan geen twijfel zijn dat van alle wrijvingsweerstanden, hetgeen het meest de menselijke beweging vertraagt onwetendheid is. Niet zonder reden, zei die man van  wijsheid Boeddha: "Onwetendheid is het grootste kwaad in de wereld." De wrijving die resulteert door onwetendheid, en die sterk is toegenomen als gevolg van de vele  talen en nationaliteiten, kan alleen verminderd worden door het verspreiden van kennis en de eenwording van de heterogene elementen van de mensheid. Geen inspanning  kan beter worden besteed. Over Georganiseerde Oorlogsvoering zegt hij: Maar hoeveel onwetendheid de voorwaartse beweging van de mens in vroeger tijden mag hebben vertraagd, het is zeker dat hedentendage negatieve krachten van groter  belang zijn geworden. Onder deze is er één van veel groter gewicht dan elke andere. Het wordt georganiseerde oorlogsvoering genoemd. Wanneer we kijken naar de  miljoenen individuen, vaak de bekwaamste in lichaam en geest, de bloem van de mensheid, die gedwongen worden tot een leven van inactiviteit en improductiviteit, de  immense sommen geld dagelijks benodigd voor het onderhoud van legers en oorlogsapparatuur, immer zoveel menselijke energie vertegenwoordigend, al de inspanning  nutteloos gespendeerd aan wapens en vernietigingswerktuigen, het verlies van leven en het aanmoedigen van een barbaarse geest, zijn we geschokt door het onschatbare  verlies voor de mensheid, die het bestaan van deze betreurenswaardige toestanden met zich meebrengt. Wat kunnen we doen om dit grote kwaad het best te bestrijden? …want als elk land, zelfs het kleinste, zichzelf zou kunnen omgeven met een absoluut ondoordringbare muur en de rest van de wereld zou kunnen trotseren, zou stellig  een stand van zaken worden voortgebracht welke zeer ongunstig zou zijn voor de menselijke vooruitgang. Het is door het opheffen van alle barrières, die naties en landen  scheiden, dat de beschaving het best wordt bevorderd. De stichting van permanent vreedzame betrekkingen tussen naties zou het meest effectief de kracht, die de menselijke massa vertraagt, verminderen en zou de beste  oplossing zijn voor dit grote menselijke probleem. Maar zal de droom van universele vrede ooit worden gerealiseerd? Laten we het hopen. Wanneer alle duisternis zal zijn  verdreven door het licht van de wetenschap, wanneer alle naties tot één zullen zijn samengevoegd, en patriotisme identiek zal zijn met religie, wanneer er één taal zal zijn,  één land, één doel, dan zal de droom werkelijkheid zijn geworden.  3. Het Vermeerderen van Menselijke Energie door het vermeerderen van de stuwende kracht f naar een hogere waarde F  Het is Tesla's levenswerk om mogelijkheden te bereiken om de stuwende kracht f te vermeerderen naar een hogere waarde F. Daarom vormt  dit het belangrijkste deel van zijn artikel. Het houdt in dat hij andere wegen probeert te vinden om energie, zoals electriciteit, te gebruiken;  zuiniger en zo economisch mogelijk. En het houdt in dat hij nieuwe vormen van energie probeert te vinden, die gebruikt kunnen worden als  bronnen voor de mensheid om haar energie te vermeerderen. Hij vermeldt bijvoorbeeld meer dan eens dat hij op zoek is naar het verkrijgen  van energie uit materialen zonder deze te consumeren, of anders gezegd "zonder deze materialen te verbruiken”. Hij verafschuwt verspilling:  Een soortgelijk onschatbaar voordeel in de besparing van energie die beschikbaar is voor de mens zou worden verzekerd door het voorkomen van de grote verspilling van  steenkool, die onafscheidelijk verbonden is met de huidige methoden van vervaardiging van ijzer. In sommige landen, zoals Groot-Brittannië, beginnen de pijnlijke  effecten van deze verkwisting van brandstof te worden gevoeld. De prijs van steenkool stijgt constant, en de armen worden meer en meer gedwongen tot lijden. Klinkt bekend? We bevinden ons nog altijd en steeds meer en meer in dezelfde netelige positie. Na honderd jaar van zogenaamd ongelooflijk  technologische vooruitgang worden de armen nog altijd gedwongen te lijden, omdat zij niet in staat zijn om voor zichzelf voldoende energie te  kopen. We zouden in staat moeten zijn de energie die we nodig hebben te verkrijgen zonder verbruik van materiaal.  Maar wat dan ook de bronnen van primaire energie in de toekomst mogen zijn, we moeten, om rationeel te zijn, het verkrijgen zonder verbruik van enig materiaal.  Tesla spreekt eerst in lengte over ijzer en zijn magnetische eigenschappen, over aluminium en zijn lichtheid in gewicht, belangrijk voor  "luchtreizen" en de "vliegmachine", en over koper. Allemaal nog conventionele materialen en conventionele manieren van het gebruik van  deze materialen om energie te produceren, transporteren en op te slaan. Maar stap na stap gaat hij naar schijnbaar meer en meer exotische  wegen om energie te produceren. Hij gaat zelfs het idee van het "perpetuum mobile" niet uit de weg.  Hij spreekt over de windmolen en de zonnemotor, over aardwarmte en over elektriciteit uit natuurlijke bronnen, en dan, zoals hij zelf stelt,  neemt hij "een vertrek van bekende methoden".   Hij spreekt achtereenvolgens over onderwerpen zoals: …MOGELIJKHEID VAN EEN "ZELF-HANDELENDE" MOTOR OF MACHINE, LEVENLOOS, ECHTER IN STAAT, ZOALS EEN LEVEND WEZEN, OM  ENERGIE AF TE TAPPEN UIT DE OMGEVING…   …DE MECHANISCHE OSCILLATOR … VLOEIBARE LUCHT.   ONTDEKKING VAN ONVERWACHTE EIGENSCHAPPEN VAN DE ATMOSFEER - VREEMDE EXPERIMENTEN - TRANSMISSIE VAN ELECTRISCHE  ENERGIE DOOR ÉÉN DRAAD ZONDER TERUGKEER - TRANSMISSIE DOOR DE AARDE ZONDER ENIGE DRAAD.   "DRAADLOZE" TELEGRAFIE - HET GEHEIM VAN AFSTEMMEN - FOUTEN IN DE HERTZIAANSE ONDERZOEKINGEN...   ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW PRINCIPE - DE ELECTRISCHE OSCILLATOR … DE AARDE REAGEERT OP DE MENS - INTERPLANETAIRE  COMMUNICATIE NU WAARSCHIJNLIJK.   TRANSMISSIE VAN ELECTRISCHE ENERGIE TOT ELKE AFSTAND ZONDER DRAAD … DE BESTE MANIER VAN HET VERMEERDEREN VAN DE  KRACHT, DIE DE MENSELIJKE MASSA VERSNELT.  Deze ideeën en toepassingen komen bij hem op op basis van zijn filosofie. Het houdt hem een open wetenschapper, die uit gaat van de  gedachte dat als letterlijk alles energie is, op een bepaalde manier alles gebruikt kan worden om energie te produceren voor de mensheid. Het  is slechts een kwestie van het verkennen van ideeën en deze uitwerken in haalbare apparaten. Tesla stopt niet op het moment dat genoeg  financiële winst gemaakt kan worden. Hij is hierin niet geïnteresseerd. Energieproductie, -transport en -opslag moeten veilig zijn, zuinig en  moeten Menselijke Energie vermeerderen. Hij is tegen grenzen tussen mensen. Omdat deze Menselijke Energie verminderen. Zo eenvoudig is  het. Hij staat voor het geheel van de mensheid. Dit wordt duidelijk door heel zijn artikel. Zoals bijvoorbeeld aan het eind, waar hij stelt:  Mensen zouden zich overal kunnen vestigen, met weinig inspanning de bodem kunnen bemesten en irrigeren, en dorre woestijnen in tuinen kunnen omzetten, en zo zou  de gehele aardbol getransformeerd kunnen worden en een een geschiktere verblijfplaats voor de mensheid gemaakt kunnen worden.  En: Aan de andere kant, als op elk punt van de aarbol energie in beperkte hoeveelheden verkregen zou kunnen worden vanuit de directe omgeving door middel van een zelf-  acterende hitte-motor of anderszins, zullen de condities hetzelfde blijven als voorheen. Menselijke prestaties zullen worden verhoogd, maar mensen zullen de vreemden  blijven die ze waren.  Drie Wegen naar de Toekomst   Tesla eindigt zijn artikel met:  Ik voorzie dat een ieder, onvoorbereid op deze resultaten, die, door lange  vertrouwdheid, voor mij simpel en vanzelfsprekend lijken, ze nog ver van  praktisch toepasbaar zullen beschouwen. Dergelijke terughoudendheid, en  zelfs tegenstand, van sommigen is een even nuttige kwaliteit en een even  noodzakelijk element voor de menselijke vooruitgang als de snelle ontvan-  kelijkheid en het enthousiasme van anderen. Op deze wijze zal een massa, die  in eerste instantie de kracht weerstand biedt, eenmaal in beweging gebracht,  aan de energie toevoegen. De wetenschapsmens is niet gericht op een  onmiddellijk resultaat. Hij verwacht niet dat zijn geavanceerde ideeën  gemakkelijk zullen worden aangenomen. Zijn werk is als dat van de planter -  voor de toekomst. Zijn plicht is om de basis te leggen voor zij die gaan komen,  en de weg te wijzen. Ik durf te stellen dat Tesla in zijn Filosofie van Energie en Mensheid  een weg gewezen heeft voor de mensheid om te volgen. Zijn "Drie  Wegen om Menselijk Energie te Vermeerderen" gaan niet alleen over  het bereiken van een hogere stuwende kracht F, maar tegelijkertijd  over het bereiken van een lagere vertragende kracht r en een  vermeerdering van de Menselijke Massa. Met andere woorden, Tesla  toont aan dat alleen het produceren, transporteren en opslaan van  energie van enorm belang mag zijn, maar dat het niet zal leiden tot  de echte oplossing van "Het Probleem van Vermeerderen van  Menselijke Energie" zolang we blijven leven tussen de grenzen van  Onwetendheid en van naties, die verdedigd moeten worden met Georganiseerde Oorlogsvoering, elk jaar wereldwijd ongelooflijke  hoeveelheden aan Energie verspillend.  Zijn filosofie leidt er toe dat Tesla zich niet specialiseert in wat het meest gemakkelijk, het meest bereikbaar en het meest winstgevend is om  aan te komen en te gebruiken voor slechts enkele mensen. Elke mogelijkheid hoe onwaarschijnlijk dan ook wordt door hem op een open  manier onderzocht. Geen grenzen. Hij kijkt niet alleen naar de energie van de directe omgeving, maar ook naar de energie van mensen zelf.  Hoe zij hun eigen energie gebruiken en hoe zij het meer voordelig zouden kunnen gebruiken. Alles wat hij doet is voor veilige, overvloedige en  goedkope energie voor de gehele mensheid, zodat zij hun mogelijkheden, hun energie kunnen vermeerderen.  Als we werkelijk vooruit willen gaan als één mensheid, een leven creërend, dat zo veilig, zo plezierig en zo lang als mogelijk is voor elke  individuele mens, is Tesla’s Filosofie van Energie en Mensheid het beste startpunt om deze doelen te bereiken.  Internetreferenties (28-03-14): http://www.tfcbooks.com/tesla/1900-06-00.htm http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015013530053;q1=increasing%20human;start=1;size=100;page=root;view=image;seq=193;n  um=175 http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nikola_Tesla_writings  Omhoog