NAAR EEN PLANETAIRE BESCHAVING (Energie, Omgeving, Mens (Ik) als MiddelPunt, B.E.'s en een O.B.I.) Alles is Energie. Elke mens heeft energie nodig om lang en plezierig te leven van geboorte tot dood. Dit betekent dat B.E.'s (Breakthrough Energies = Doorbraak Energieën of nieuwe bronnen van Energie) en een O.B.I. (een Onvoorwaardelijk BasisInkomen om de bestaande en nieuwe Energiebronnen gelijkwaardig te verdelen tussen mensen) de twee wegen zijn om daadwerkelijke en rechtvaardige vooruitgang te maken en een wereldwijde beschaving te creëren. Kees Deckers April 2014 In een eerder artikel: "Vermeerderen van Menselijke Energie - Tesla's Filosofie van Energie en Mensheid", waarvan een Engelstalige versie is  gepubliceerd in de tweede editie van het nieuwe kwartaalblad Pulse (Lente 2014) (internetreferentie: http://www.globalbemmagazine.com/) en  een Nederlandstalige versie op mijn webplek, schreef ik over Nikola Tesla's filosofie. Volgens mij toont het ons de drie noodzakelijke wegen  waarlangs een Planetaire Beschaving te worden, welke de eerste beschaving genoemd mag worden op de Schaal van Nikolai Kardashev, de Type  I-Beschaving. De Schaal van Kardashev is een schaal van opeenvolgende beschavingen gebaseerd op het in het gareel brengen en  gebruikmaken van Energie. In dit artikel schrijf ik over mijn eigen filosofie, welke eveneens Energie en Mensheid als haar basis heeft. Maar ik  voeg ook een derde bouwblok toe, de Omgeving. Ik spreek eerst in het kort over deze drie bouwblokken. Ik "vrijwiel" wat met betrekking tot ze,  om aan te tonen dat ze de eenvoudige basis bouwblokken zijn voor elke individuele mens, en daarom gebruikt kunnen worden om een  Planetaire Beschaving mee op te bouwen. Vandaaruit laat ik zien hoe en waarom een Planetaire Beschaving Breakthrough Energies (B.E.'s,  DoorbraakEnergieën) nodig heeft en een Onvoorwaardelijk BasisInkomen (O.B.I.), die ook onderdeel zijn van Tesla's filosofie. Ik gebruik  tenslotte Tesla’s artikel: "The Problem of Increasing Human Energy - With Special References to the Harnessing of the Sun's Energy" (Het  Probleem van Vermeerderen van Menselijke Energie - Met Speciale Verwijzingen naar het Onder Contrôle Krijgen van de Energie van de Zon),  dat in de Century Illustrated Magazine van juni 1900 verscheen, om mijn eigen ideeën en filosofie te ondersteunen.  Kortom, de drie basis bouwblokken die noodzakelijk zijn om onszelf en onze meest directe Omgeving, planeet Aarde, in balans te houden zijn  Energie, Omgeving en Mensheid. En dit vraagt vervolgens en logisch om B.E.'s en een O.B.I.  De drie basis bouwblokken voor een Planetaire beschaving  Een basis om vanuit te denken, voelen en handelen voor de gehele mensheid en voor elke individuele mens kan erg eenvoudig zijn. Het heeft  slechts drie bouwblokken nodig. Bouwblokken, die elke mens kent en begrijpt, waar en onder welke omstandigheden dan ook zij leeft. Het zijn  Energie, Omgeving en de meest belangrijke voor mensen, zijzelf. De eerste twee schrijf ik in dit artikel met een hoofdletter, de laatste noem ik  Mens (Ik) als MiddelPunt.  Laat ik, om te beginnen te denken, voelen en handelen vanuit elk van deze bouwblokken, een eenvoudige vraag stellen over de eerste twee:  Energie en Omgeving, en een definitie geven van de derde: Mens (Ik) als MiddelPunt.  Over Energie: Is er iets, wat dan ook, dat niet uit Energie bestaat? Over Omgeving: Kan welke mens dan ook op wat voor manier dan ook leven zonder een Omgeving?  Over mijn term Mens (Ik) als MiddelPunt. Het staat voor: 1. De Mens ervaart zichzelf als een part en als apart van de schijnbare eindeloosheid  van het universum, van de Totale Werkelijkheid, van haar Omgeving; 2. De Mens voelt zichzelf het middelpunt of het gemiddelde van Alles; 3.  De Mens is haar eigen middel, haar eigen instrument om letterlijk Alles mee te onderzoeken en te meten.  Verder kan worden gesteld, dat de bouwblokken Omgeving en Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen volledig uit het bouwblok Energie bestaan,  maar dat beide ook totaal en onlosmakelijk met elkaar verweven zijn via dit bouwblok, waaruit letterlijk Alles voortkomt.  Schematisch kan het als volgt worden uitgedrukt: Figuur 1. - De drie bouwblokken voor een Planetaire Beschaving: Energie, Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt Uit deze drie bouwblokken komt alle complexheid van ons alledaags menselijke bestaan en leven voort. Ze zijn ook werkelijk alles wat we nodig  hebben als basis om vanuit te filosoferen, denken, fantaseren, voelen, handelen, creëren en bouwen om een Planetaire Beschaving te bereiken.  Om wat dan ook te bereiken, om de waarheid te zeggen.  Wat meer over de Mens (Ik) als MiddelPunt  Mijn term Mens (Ik) als MiddelPunt legt uit hoe elke individuele mens ervaart dat gedurende zijn leven Alles bestaat uit hemzelf plus Al-het-  andere, dat wat hem omgeeft. Ten eerste ontdekt de mens dat hij een part is zowel als apart van Alles. Hij ontdekt ook dat Al-het-andere zo  groot is dat hij de grenzen ervan niet kan vinden. Hij ontdekt dat hij niet meer is dan een extreem kleine punt in de onmetelijkheid van Al-het-  andere, wat hij het universum noemt. Zelfs vergeleken met onze Aarde is hij erg klein. Maar tegelijkertijd ontdekt hij dat vele andere  fenomenen extreem klein zijn in vergelijking tot hem. Deze ervaringen plus de ervaring van zelf, van Ik (dat wat hij is), de hele tijd letterlijk  omringd door Al-het-andere (dat wat hij niet is), leidt hem ertoe te denken en voelen dat hij het MiddelPunt van Alles is, het GeMiddelde. Het  leidt ertoe dat hij Al-het-andere meet vanuit zichzelf, en dat hij zichzelf gebruikt als het Middel om te proberen Al-het-andere en zichzelf te  begrijpen. Het leidt zo logisch en natuurlijk tot een anthropomorfe kijk op de werkelijkheid. Een werkelijkheid als gezien vanuit de Mens (Ik) als  MiddelPunt.  Figuur 2. - Mens (Ik) als MiddelPunt omgeven door Al-het-andere Het hoofdprobleem van de Mens (Ik) als MiddelPunt tijdens zijn leven is hoe zo lang en plezierig als mogelijk te leven. Hiervoor is het nood-zaak  zichzelf en alles wat hem omringt te begrijpen. Wat is veilig om te eten, om te drinken, om te zijn en om in te leven? Wat niet? Hoe kan het  veiliger gemaakt worden, meer plezierig, meer duurzaam? Enzovoorts. De antwoorden tot alles waar de Mens (Ik) als MiddelPunt over denkt en  voelt en naar handelt met betrekking tot zichzelf en Al-het-andere liggen in de basis bouwblokken: Energie, Omgeving en hoe de Mens (Ik) als  MiddelPunt deze toepast. Wat meer over Omgeving  De Engelstalige Wikipedia stelt over Omgeving:  Omgeving is de totaalsom van alle omgevingen van een levend organisme, inclusief natuurlijke krachten en andere levende dingen, die voorwaarden bieden voor  ontwikkeling en groei zowel als voor gevaar en schade. Levende dingen bestaan niet gewoonweg in hun omgeving. Ze interacteren er voortdurend mee. Organismen  veranderen in antwoord op voorwaarden in hun omgeving. De omgeving bestaat uit de interacties tussen planten, dieren, grond, water, temperatuur, licht en andere  levende en niet-levende dingen.  Internetreferentie (01-03-14) (Eigen vertaling):  http://simple.wikipedia.org/wiki/Environment  Nauw gerelateerde woorden zijn bijvoorbeeld: Omstandigheid (de stand van zaken om je heen; de situatie, waarin je je bevindt) en de omtrek,  omstreken (gebied om iets heen, dat wat er is naast/nabij jezelf of een ding).  Een eenvoudig voorbeeld van hoe mensen hun Omgeving waarnemen op verschillende tijden in hun leven is hoe veel kinderen er op een  bepaald moment over denken en voelen. Ze stellen dat zij leven in hun Ouders’ Huis, in Zomaar-Een-Straat, in Gewoon-Een-Stad, in de  Provincie van Ergens, in het Land van Volk, op Aarde, in het Zonnestelsel, in het Universum, in… Wel, vandaag de dag zullen ze waarschijnlijk  het Multiversum toevoegen. De meeste kinderen, waarschijnlijk alle, hebben op een zeker moment dit zicht op waar zij in leven, op alles wat  rondom hen is. Het is later, dat ze zullen beginnen met hun Omgeving te definiëren, te be-palen en te be-perken. Vooral door wat hen wordt  onderwezen in hun opvoeding, hun onderwijs en hun werk, die alle grenzen, zijden, regels en reglementen stellen op wat "normaal" is met  betrekking tot wat te geloven dat hun Omgeving is en hoever het zich van hen naar buiten uitstrekt. Zoals bijvoorbeeld de kleinte van een  zogenaamde natie of heel vaak een zelfs kleinere Omgeving, zoals een stad of dorp. Men wordt verwacht een Nederlander te zijn. Of een  Chinees. Een rooms-katholiek. Of een protestant. Een atheist. Of een new-ager. En zo verder. Dat bepaalt wat jouw Omgeving is, en wat niet.  We worden simpelweg "op onze plaats gezet". En de meesten van ons houden zich eraan. Maar toch, elk menselijk wezen op Aarde, waar hij ook leeft en hoe hij zichzelf en zijn "gekozen" Omgeving ook in-perkt en in-paalt, heeft deze  drie basis bouwblokken gemeen: Zichzelf, zijn Omgeving en Energie. In feite heeft elke bestaande levensvorm deze basis bouwblokken gemeen,  van een salp tot een hond, tot een umbellula, tot een ebola virus, tot een extremofiel, tot een levensvorm elders in het universum.  Een Omgeving bestaat uit Energie. Afhankelijk van de soort Omgeving van slechts enkele tot zeer veel soorten en vormen van Energie. De ene  Omgeving heeft meer continue Energie-uitwisselingen nodig om te kunnen bestaan dan een andere. Zoals gesteld in het Engelstalige Wikipedia-  artikel over Omgeving: "De omgeving bestaat uit de interacties tussen planten, dieren, grond, water, temperatuur, licht en andere levende en  niet-levende dingen". Of beter gesteld, alle dingen in een Omgeving zijn Energie in bepaalde vormen, die andere Energie-vormen benodigen om  te bestaan en die daarom Energie uitwisselen om te bestaan. En afhankelijk van de wijze waarop zij dit doen, is er een balans in een Omgeving,  zodat het langer blijft bestaan. Veel Omgevingen schijnen in de ogen van mensen erg kortstondig, andere schijnen voor altijd te bestaan, zoals  ons universum. Mensen zijn zelf ook een Omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld een Omgeving voor ongeveer 10 biljoen (10.000.000.000.000) menselijke  lichaamscellen, en voor ongeveer 100 biljoen, 10 maal zoveel, bacteria. Hun huid is min of meer de grens van de Omgeving die zijzelf zijn. Maar  de Mens (Ik) als MiddelPunt heeft lang geleden begrepen dat haar lichaamsOmgeving fragiel is en dat zij het veiliger kan maken door extra  grenzen of lagen van “huid’ aan te trekken en te creëren. Of anders gezegd, door zichzelf te omringen met andere, veiliger Omgevingen. Als een  tweede grens en Omgeving voor haar lichaamsOmgeving is zij begonnen kleding te dragen en te maken. Het huis waar de Mens (Ik) als  MiddelPunt in leeft is in zekere zin een derde grens en huid om haar lichaamsOmgeving te beschermen. Het is een Omgeving geworden, die zij  verhoogt door allerlei soorten van behaaglijkheden er in te verzamelen, zodat zij er veiliger en plezieriger in kan leven, en daardoor langer. Het  zou gesteld kunnen worden dat de Mens (Ik) als MiddelPunt in feite haar eigen Omgeving vergroot, haar eigen lichaam. In zekere zin creëert ze  uitbreidingen van haar eigen lichaam. Of ze probeert tenminste haar directe omtrek en Omgeving te re-creëren in één, die zo veilig en zo  plezierig als mogelijk is voor haarzelf. Maar tegelijkertijd daarmee brengt zij de bestaande Omgeving en omtrek uit balans door het meer en  meer te vervangen met een Omgeving door haarzelf, van kleding, tot een huis, tot een stad, tot een industriële natie en zo verder. En van een  niet-mens-gemaakte Omgeving (biologisch en natuur genoemd) tot een mens-gemaakte Omgeving (technologisch en cultuur genoemd).  Wat meer over Energie  Wat Energie is weet niemand exact. Richard Feynman, een theoretisch natuurkundige, stelde het zo: "Het is belangrijk te realiseren dat in de  natuurkunde van vandaag, we geen kennis hebben van wat Energie is. We hebben geen plaatje dat Energie in kleine klontjes komt van een  bepaalde hoeveelheid." (internetreferentie (03-08-13) (Eigen vertaling): http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Feynman). Een deel van de  wetenschap, ThermoDynamica genoemd, stelt over Energie dat het niet gecreëerd noch vernietigd kan worden. Het kan alleen van vorm  veranderen. En als we kijken naar alle soorten en vormen van Energie die mensen onderscheiden, lijkt het getal oneindig. Om er enkele te  noemen: Kinetische energie, warmte-energie, straling, chemische energie, spirit, prana, ki, olie, gas, nucleaire energie, nulpunt-energie,  materie, antimaterie, electromagnetische energie, zwaartekracht, geluid, lage energie kernreacties enzovoorts. En dit is waar alle niet-levende  en alle levende natuur in ons universum uit voortkomt en op gedijt. Met andere woorden, de Mens (Ik) als MiddelPunt en zijn gehele Omgeving bestaan uit het onophoudelijk en eindeloos veranderen van een  verschijnsel Energie genoemd. Maar niet alleen uit de constante verandering van vorm, ook uit een constante uitwisseling van Energie en  Energie-vormen. Daarmee worden complete Omgevingen en alle levensvormen (eveneens Omgevingen) gebouwd. Energie creëert eindeloze  hoeveelheden en soorten van Omgevingen, die uitsluitend bestaan uit de eindeloze vormen dat het kan aannemen en in stand kan houden.  Zoals sommige natuurkundigen stellen kan het multiversum één grote ketel van eindeloos tevoorschijn knallende en barstende universa zijn.  Wat verder denkend zouden we kunnen stellen dat elke Omgeving van virtuele deeltjes, tot atomen, tot de E-Coli bacterie, tot de Mens (Ik) als  MiddelPunt, tot het Zonnestelsel, tot een melkwegstelsel, tot het universum voor een fractie van tijd tevoorschijn knalt, gelijk bloemen bloeiend  uit hun knoppen en weer wegstervend. In een plaatje ziet het er als volgt uit:  Figuur 3. - Enkele Omgevingen gebouwd uit Energie (niet op schaal) De vraag voor de Mens (Ik) als MiddelPunt is: Is er een manier om zo lang en zo plezierig mogelijk te bestaan? Misschien schijnbaar zelfs voor  altijd? Ik denk dat die er is. Om een zo lang en zo plezierig mogelijk leven te bereiken voor elke individuele mens betekent als mensheid om één  Planetaire Beschaving te worden. Een Planetaire Beschaving, die Energie en het balanceren van vele Energie-vormen leert te begrijpen, zodat de  Mens (Ik) als MiddelPunt een Omgeving kan creëren, die zo dicht mogelijk op een perpetuum mobile lijkt, gemaakt van niet-mens-gemaakte  Energie-vormen en van mens-gemaakte Energie-vormen. Een dergelijke Planetaire Beschaving, in staat om de directe Omgeving van Energieën  van de Aarde te beheersen en te balanceren, mag een Type I-Beschaving genoemd worden. Het is waar Nikola Tesla ook over dacht in zijn  filosofie. En hij kwam met drie wegen om dat doel te bereiken, en zo de Menselijke Energie te vermeerderen.  Omhoog Volgende pagina